Про журнал

Галузь та проблематика

Електронне наукове фахове видання «Науково-педагогічні студії» висвітлює проблемні питання педагогіки, психології, науково-інформаційного забезпечення освіти, стратегічного менеджменту інформаційної діяльності, законодавчого регулювання освіти й культури України, природничо-математичних та суспільних дисциплін тощо.

Видання «Науково-педагогічні студії» створено з метою надати відкритий електронний інтернет-простір для якісної публічної комунікації українських та зарубіжних вчених, налагодити обмін професійним досвідом розв’язання актуальних питань педагогіки, книгознавства, бібліотечно-інформаційної сфери; координувати діалог та обмін знаннями між провідними вченими і фахівцями-практиками; створити умови для публіцистичного обговорення та апробації теоретичних і практичних науково-методичних розвідок та організації, перебігу результатів педагогічних експериментів.

Окрім цього «Науково-педагогічні студії» є джерелом вільного доступу користувачів до широкого спектра знань, задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях у галузі освіти й науки, одним із важливих напрямів наукової роботи Бібліотеки.

РОЗДІЛИ  ЖУРНАЛУ

Журнал має чотири розділи:

І. Історико-освітні студії

ІІ. Інформаційно-освітнє середовище

ІІІ. Науково-інформаційне забезпечення освіти

IV. Рецензії

Процес рецензування

Усі авторські матеріали є об’єктом проведення незалежної та закритої експертизи без розголошення контактної інформації про рецензентів авторам матеріалів. Процедура рецензування для статей є обов’язковою: зовнішнє (на етапі подання статті до розгляду редакційною колегією) та внутрішнє (double blind – подвійне сліпе рецензування, коли рецензент не знає автора, а автор – рецензента) – на етапі розгляду статті редакційною колегією.

Зовнішня рецензія (для авторів без наукового ступеня) пишеться в довільній формі, підписується доктором/кандидатом наук, який є компетентним фахівцем у галузі педагогіки, з якої подано статтю до друку, і в якій повинно бути відображене судження рецензента про науковість статті, її оригінальність, наявність наукових результатів та можливість публікації в журналі. Внутрішня рецензія складається одним із членів редколегії, якого призначає головний редактор, та оформлюється за формою для рецензента.

Завантажити Форма оцінки рецензентом

Оплата

Публікація та рецензування статей безкоштовні.

Вартість DOI - 110 грн - сплачує автор(и) статті.

Періодичність публікації

Електронне наукове фахове видання «Науково-педагогічні студії» виходить 1 раз на рік.

Процес формування випусків. Прийом статей відбувається постійно. До друку відправляються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук експертів.

Кожен випуск затверджується Протоколом засідання Вченої ради Бібліотеки.

Політика відкритого доступу

Автори передають журналу право на першу публікацію їх рукопису за ліцензією Creative Commons “Attribution - Non-commercial use - distribution under the same conditions”) 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), що дозволяє іншим вільно читати, завантажувати, копіювати та роздруковувати матеріали, шукати вміст та посилання на опубліковані статті, розповсюджувати їх повний текст та використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (включаючи освітню чи наукову) та обов'язковим посиланням на автора цієї роботи та первинну публікацію в цьому журналі. Опубліковані оригінальні статті більше не можуть використовуватися користувачами (крім авторів) у комерційних цілях або розповсюджуватися сторонніми посередницькими організаціями за окрему плату.

Фактом розміщення статті у науковому журналі «Науково-педагогічні студії» автор дає згоду на розміщення цих матеріалів у мережі Інтернет та надає право доступу до них користувачам незалежно від їх місця проживання.

Редакція залишає за собою право на розповсюдження в електронній формі науковий журнал «Науково-педагогічні студії» та/або іншої інформації, підготовленою редакцією, або сторонніми редакціями, що діють від імені редакції, цілком або лише окремих статей або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав відповідно до законів України «Про інформацію» (редакція від 10.08.2012 р.) та «Про науково-технічну інформацію» (редакція від 09.05.2011 р.).

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» (редакція від 05.12.2012) за автором зберігаються всі немайнові права на твір із забезпеченням зазначення авторства твору. Прийняті статті після випуску номера наукового журналу «Науково-педагогічні студії» розміщуються в мережі Інтернет:

– на сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О.Сухомлинського;

– на офіційному веб-сайті наукового журналу «Науково-педагогічні студії».

Видання формується на платформі Open Journal System (OJS – «Відкриті журнальні системи») і розміщується відповідно на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України в розділі «Наукова періодика України» (згідно з Порядком передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань на зберігання до НБУВ).

Основні положення

Редакційна політика журналу заснована на принципах об'єктивності та неупередженості при відборі статей з метою їх публікації; високих вимогах до якості наукових досліджень; обовʼязковості та конфіденційності редагування статей; дотриманні колегіальності при ухваленні рішень щодо публікацій статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами тощо.

Редакційна колегія враховує рекомендації Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) та настанови Етичного кодексу ученого України.

Етичні зобов'язання редакційної колегії

Редакційна колегія неупереджено розглядає всі рукописи, належно оцінює кожну статтю, незважаючи на расову, релігійну, національну належність автора (авторів), а також статус або місце його (їх) роботи. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо він не відповідає профілю збірника.

Головний редактор, члени редколегії, працівники, відповідальні за видання у процесі підготовки публікацій керуються такими принципами професійної діяльності:

- поважати права фігурантів публікацій на недоторканність особистого життя;

- уникати незаконних і неетичних методів отримання інформації;

- керуватися соціокультурними цінностями цільових аудиторій;

- використовувати лише інформацію, що має те чи інше документальне підтвердження;

- у разі висвітлення проблемної ситуації надавати можливість авторам викладати різні погляди;

- уникати явної упередженості, образливої або принизливої тональності публікацій;

- публікувати новини в максимально оперативному режимі;

- вирішувати конфлікти в досудовому порядку.

Загальні обов'язки та відповідальність редакції

Редакційна колегія несе відповідальність за видання та рівень наукового наповнення журналу. Всі наукові матеріали проходять відбір через подвійне «сліпе» рецензування. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів.

Під час редакційно-видавничого процесу Редакція забезпечує інформаційний і технічний супровід користувачів журналу. Окрім цього несе відповідальність за ухвалення рішення про публікацію, забезпечуючи обґрунтованість свого рішення, гарантує конфіденційність матеріалів, поданих до журналу, протягом всього редакційно-видавничого процесу, враховує положення Закону України «Про захист персональних даних» і загального регламенту захисту даних GDPR.

Редколегія зважає на пропозиції та зауваги авторів, читачів, рецензентів щодо роботи видання. Разом з тим залишає за собою право відхилити статтю, якщо вона не відповідає профілю збірника, або повернути її на доопрацювання. В основі рішення Редакції лежать:

- достовірність;

- наукова значимість та важливість результатів;

- актуальність поданого матеріалу;

- оригінальність;

- якість викладу матеріалу;

- відповідність профілю журналу.

Політика редакційної колегії видання базується на сучасних юридичних вимогах щодо наклепу, авторського права, законності й плагіату, викладених в українському законодавстві, й етичних принципах, підтримуваних спільнотою провідних видавців наукової періодики.

Члени редакційної колегії можуть бути рецензентами. Редакційна колегія залишає за собою право направити рукопис на розгляд сторонньому рецензенту.

Редакційна колегія виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором одного рукопису до кількох журналів.

Редакційна колегія має право вилучити вже опубліковану статтю  в разі виявлення порушення будь-чиїх прав або загальноприйнятих норм наукової етики. Про вилучення статті редакція повідомляє автора та організацію, де проводилося дослідження.

Співробітники журналу не надають іншим особам інформації, пов'язаної зі змістом статті, що перебуває на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у фаховій оцінці.

Згідно з міжнародним законодавством щодо додержання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній чи друкованій) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у інших дослідженнях обов'язково потрібно посилатися на першоджерело.

Правові основи редакційної політики «Науково-педагогічних студій»

Правові основи редакційної політики «Науково-педагогічних студій» базуються на Конституції України, відповідних нормах Цивільного кодексу України, законах України «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу» та інших нормативних актах, які охороняють особисті немайнові права та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Журнал готується відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інформацію», «Про наукову і науково-технічну діяльність» і «Положення про електронні наукові фахові видання», затвердженого МОН України та НАН України.

Політика депонування

Редакція журналу дозволяє авторам розміщувати рукопис статті в мережі Інтернет (наприклад, у архівах установ або на особистих веб-сайтах), оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності і динаміці цитування.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати її в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на первинну публікацію у цьому журналі.

Дозволяється самоархівування постпринтів (версій рукописів, схвалених до друку в процесі рецензування) під час їх редакційного опрацювання або опублікованих видавцем PDF-версій.

Самоархівування препринтів (версій рукописів до рецензування) не дозволяється.

Історія журналу

Електронне наукове видання «Науково-педагогічні студії» започатковано в 2017 році Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) спільно з Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією.

Журнал «Науково-педагогічні студії» містить статті теоретичного та експериментального характеру з питань педагогіки, психології, бібліотекознавства, книгознавства, філології, природничо-математичних та суспільних дисциплін, апробацію результатів наукової роботи тощо, має ISSN-номер та цифровий ідентифікатор DOI.

Журнал індексується міжнародною базою даних Index Copernicus International