Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Вимоги щодо написання та оформлення статей

  Електронний науковий журнал «Науково-педагогічні студії» публікує  оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті з історії освіти та педагогіки, науково-інформаційного забезпечення освітянської сфери тощо.

  Стаття повинна відповідати тематиці, розкривати проблему тієї галузі, якій вона присвячена; мати наукову новизну, практичну або теоретичну цінність.

  За відсутності у автора/авторів наукового ступеня він/вони зобов’язані надати разом із рукописом статті зовнішню рецензію (скан-копію рецензії). Вона пишеться в довільній формі, підписується доктором/кандидатом наук, який є компетентним фахівцем у галузі педагогіки, з якої подано статтю до друку, і в якій повинно бути відображене судження рецензента про науковість статті, її оригінальність, наявність наукових результатів та можливість публікації в журналі.

  Завантажити АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ

  Обсяг статті разом із анотацією та ключовими словами (8-10 слів українською та англійською мовами), списком використаних джерел, малюнками, додатками тощо повинен становити 12-24 сторінки формату А4. Сторінки не нумерувати.


 • Структура статті

  Індекс УДК
  ORCID
  Відомості про автора/співавторів українською і англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові повністю; науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, місто, країна, e-mail).

 • Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Подається двома мовами: українською та англійською мовою обсягом від 1800 до 2500 друкованих знаків з пробілами, включаючи ключові слова.
 • Ключові слова (8–10) українською та англійською мовами.
 • Статті мають бути написані українською (англійською) мовою в науковому стилі, без граматичних помилок.
 • Структура статті повинна мати такі елементи (відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1. – С.2)) [додаток 1]:
  • постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвʼязання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з описаного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
 • Форма подання – у текстовому редакторі Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, вирівнювання по ширині, без переносів; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: ліве – 25 мм, праве, верхнє та нижнє – 15 мм.

 • Усі відступи та вирівнювання тексту (розміщення заголовку посередині рядка, числа в клітинках таблиці по центру тощо) повинні бути виконані штатними засобами текстового редактора: кнопки вирівнювання тексту, повзунки на сантиметровій лінійці, діалогові вікна текстового редактора. Для більш складного компонування варто використовувати таблиці.

  Обов’язково мають бути задані:

  мова основного тексту статті (Меню Сервис --> Язык --> Выбрать язык -->Украинский);

  автоматична перевірка орфографії.

  Усі слова в тексті розділяти не більше, ніж одним проміжком.

 • Усі ілюстрації мають бути вставлені в текст рукопису в потрібному місці. Схеми та рисунки, виконані безпосередньо в редакторі Word, повинні бути згруповані й доступні для зміни розміру. 
  Таблиці розміщувати одразу після абзацу з першим згадуванням про них у тексті. Внутрішній текст таблиці набирати на 2–3 pt меншим, ніж основний текст статті. Дозволено для великих таблиць повертати сторінку на 90° за годинниковою стрілкою.
  Рисунки й таблиці в жодному разі не повинні виходити за межі текстової рамки (не виходити на поля).

  Таблиці подають у тексті безпосередньо після абзаців із посиланням на них. Кожна таблиця повинна мати заголовок українською мовою, який наводять в окремому рядку по центру перед таблицею. Перед заголовком також в окремому рядку справа наводять слово «Таблиця» та її по­рядковий номер (арабськими цифрами), а примітки та виноски до таблиць – під ними. Назву таблиці набирати 14 кеглем, жирним курсивом, шрифт – Times New Roman, з інтервалом 6 пт після напису.

  Підписи до рисунків потрібно оформлювати з вирівнюванням по центру з інтервалом 6 пт до і після підпису, набирати 12 кеглем, жирним курсивом, шрифт – Times New Roman.

  Детальніше переглянути вимоги до оформлення таблиць, підписів до рисунків тощо Ви можете за посиланням.

 • При згадуванні персоналій рекомендується ініціали розміщувати перед прізвищем. У прізвищах з ініціалами між ініціалами та ініціалом і прізвищем обов’язково має бути рівно один (бажано нерозривний) проміжок, набирається на клавіатурі одночасним натисненням клавіш Ctrl, Shift та Пропуск), наприклад: А. Петренко, Б. В. Семеренко.

  У тексті скрізь мають бути використані кутові французькі лапки «»

  - «унизу для відкривання тексту;

  - »зверху для закривання тексту.

  Як тире використовувати символ  (у Word набирати комбінацією клавіш Ctrl + тирена цифровійклавіатурі)

  Через – (тире) слід записувати значення «від–до» без проміжків:

  1998–2008 рр. але ХІХ – початок ХХ ст.

  Апостроф () робити таким.

  Посилання на джерела подавати по тексту в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінок: [1, с. 28], [3–5], [2, 25; 6, с. 19].

 • Назва: Список використаних джерел

  Розміщення абеткове.

  Кегль 12 пт.

  У заголовку лише 1 прізвище та 2 ініціали, виділені курсивом.

  Після прізвища кому не ставити.

  Список використаних джерел подається згідно з ДСТУ 8302-2015. References оформляється відповідно до міжнародного стилю APA.

  Детальніше переглянути вимоги до оформлення списку використаних джерел, транслітерації тощо Ви можете за посиланням.

 • Правила транслітерації використаних джерел

  Транслітерація бібліографічних даних (літератури) латиницею (References) подається в кінці статті. 

  Транслітерований список використаної літератури є повним аналогом списку використаних джерел і виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. Рекомендовано застосовувати ресурс автоматизованого перекладу он-лайн сервісів:

  - для джерел українською мовою – http://ukrlit.org/transliteratsiia;

  - для джерел російською мовою –  http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

Керівництво для авторів

Електронний науковий журнал «Науково-педагогічні студії» публікує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті з історії освіти та педагогіки, науково-інформаційного забезпечення освітянської сфери тощо.

За відсутності у автора/авторів наукового ступеня він/вони зобов’язані надати разом із рукописом статті зовнішню рецензію (скан-копію рецензії). Вона пишеться в довільній формі, підписується доктором/кандидатом наук, який є компетентним фахівцем у галузі педагогіки, з якої подано статтю до друку, і в якій повинно бути відображене судження рецензента про науковість статті, її оригінальність, наявність наукових результатів та можливість публікації в журналі.

СПІВПРАЦЯ З АВТОРАМИ

Редакція інформує авторів про хід редакційно-видавничого процесу, прописує терміни прийому матеріалів та дати публікації випусків. Окрім цього автор отримує детальний опис процесу рецензування. (Редакція здійснює підбір рецензентів для кожного окремого рукопису та надсилає авторам розгорнуті коментарі рецензентів).

Автор, подаючи статтю, висловлює тим самим згоду на її публікування у виданні, розміщення у вільному доступі на сайті видання в мережі Інтернет і передачу тексту статті (зокрема посилань, бібліографічної інформації тощо) третім особам, надання яким цих відомостей має обов’язковий характер, або іншим особам для використання з некомерційною метою, забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитованості автора й видання.

Редакційна колегія визначає науковий рівень поданої статті, відповідність тематиці видання та встановленим вимогам.

Редакція зберігає за собою право на незначне літературне редагування та корегування текстів зі збереженням авторського стилю.

Рішення редколегії щодо прийняття або відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам видання.

Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікування статті порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Автором рукопису вважається фізична особа, творчою працею якої створено дослідження. Автор розробляє концепцію дослідження, чітко формулює його ідею, постановку проблеми, цілі, аналізує та  інтерпретує зібраний матеріал тощо.

Автори несуть відповідальність за зміст статей, достовірність поданої інформації, точність назв, прізвищ, цитат і за сам факт публікування.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори поданих матеріалів.

Якщо стаття написана групою науковців, у список необхідно включити осіб, які працювали над дослідженням і є його співтворцями. Співавторами можуть бути всі ті особи, які зробили вагомий внесок при написанні дослідження і поділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який подає рукопис до редакції, відповідає за те, щоб до списку авторів входили тільки ті особи, які відповідають критеріям авторства. У той же час він бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у виданні.

Авторами не є особи, які фінансують роботу над дослідженням або керують роботою групи дослідників. Якщо після подання рукопису необхідно внести зміни до списку авторів, автор, якого додають, зобов'язаний  зв'язатися з редакцією і прокоментувати причину зміни.

Від авторів, що пропонують свої матеріали до публікування, редакція очікує дотримання таких принципів:

- актуальності теми й наукової новизни дослідження, оригінальності дослідницької проблеми і застосованих методів дослідження;

- вагомості наукових висновків і об’єктивного обговорення значимості дослідження;

- надання достовірності досліджень і результатів наукової роботи;

- відповідності інформаційними запитами аудиторії та жанровим вимогам;

- безпомилковості представлення даних;

- визнання внеску інших осіб, обов’язкової наявності бібліографічних посилань на використані праці;

- подання інформації з конфіденційних джерел тільки з їх дозволу;

- представлення як співавторів усіх учасників, які зробили істотний внесок у дослідження; схвалення остаточної версії праці всіма співавторами і їхньої повної згоди з поданням її до публікування;

- негайного повідомлення про виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації і взаємодії з редактором для якнайшвидшого виправлення помилок або вилучення публікації, своєчасного виправлення помилок і неточностей, виявлених редактором.

 

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, імена та e-mail адреси, вказані користувачами під час реєстрації повинні сприйматися як конфіденційні документи та використовуватися виключно для реалізації технічних завдань: контактів з авторами, рецензентами або редакторами в процесі опрацювання статті, для розсилки повідомлень про публікацію статті тощо. Вони не мають бути показані або обговорені з іншими особами, окрім тих, які уповноважені редактором.

Редакція в жодному разі не передає персональні дані користувачів стороннім особам чи організаціям.

Редакторам та рецензентам забороняється розголошувати дані, представленні в  рукописах, до їх публікації он-лайн.

Оплата публікації
Публікація статті здійснюється безкоштовно, вартість DOI - 110 грн - оплачує автор.