Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Вимоги щодо оформлення статей


  На розгляд до публікації в журналі приймають статті (українською або англійською мовою) з актуальної теми на основі результатів наукового дослідження, що містять новизну й обґрунтування наукових висновків та відповідають поставленій у статті меті. Матеріали, оформлені не за вимогами, зі змістовими й граматичними помилками, до друку не приймають.
  Орієнтовний обсяг статті – 10-15 сторінок формату А4.

  Технічні вимоги до оформлення рукопису статті:


  Рукопис подають у форматі *.docx чи *.rtf (MSWord): шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2 см, абзац – 1,25 см. Сторінки не нумерують, текст набирають без переносів.
 • Структурні елементи:
  1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки. Має відповідати профілю журналу.
  Далі з нового рядка (для кожного з авторів):
  2. Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по правому краю, мовою написання статті).
  3. Науковий ступінь і вчене звання (за наявності).
  4. Посада, назва організації, в якій працює / навчається автор.
  5. Місто та країна проживання автора.
  6. ORCID автора.
  7. ResearcherID автора (за наявності).
  8. Scopus-Author ID автора (за наявності).
  9. E-mail.
  10. Назва статті великими літерами (без абзацного відступу, напівжирним шрифтом, з вирівнюванням по центру).
  11. Анотація обсягом від 1800 до 2500 символів з пробілами (відступ тексту від лівого краю – 1,25 см, абзацний відступ відсутній, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками одинарний, курсив).
  12. Ключові слова – 5-7 слів (словосполучення «Ключові слова» (Key words) напівжирним шрифтом, абзацний відступ відсутній, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками одинарний, курсив).
  13. Через рядок – основний текст статті відповідно до структурних елементів, наведених нижче (абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками півтора).

  Постановка проблеми у загальному вигляді.
  Аналіз основних досліджень і публікацій.
  Мета та завдання статті.
  Виклад основного матеріалу дослідження.
  Висновки.
  Перспективи подальших досліджень.


  14. У тексті статті мають бути посилання на всі джерела в списку літератури. Посилання в тексті статті за вимогами APA (7th ed.) містить два основних елементи – автора й дату видання. При цьому розрізняють два типи внутрішньотекстових посилань: посилання в дужках, parenthetical citation: (прізвище автора, рік) та посилання в оповіді, narrative citation: прізвище автора (рік). Наприклад:
  Національна ідея – це важливий чинник у вихованні, соціалізації і розвитку гармонійної духовної особистості як носія національних вартостей та культурної спадщини і традицій народу (Бех, 2019).
  На думку І. Беха (2019), національна ідея – це важливий чинник у вихованні, соціалізації і розвитку гармонійної духовної особистості як носія національних вартостей та культурної спадщини і традицій народу.

  15. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми мають бути авторськими або містити посилання на джерело та пронумерованими. Їх розміщують без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті або на наступній сторінці. Слово «Таблиця» та її номер пишуть курсивом зверху (вирівнювання по правому краю), а рядком нижче – назва таблиці (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Ілюстрації (рисунки, блок-схеми, графіки) мають бути виконані в одному з графічних редакторів. Назву ілюстрацій зазначати під ілюстрацією/-ями (курсив, вирівнювання по центру).
  16. Формули та буквені позначення величин набирають у редакторі MathType-Equation і подають у тексті або окремому рядку без абзацного відступу (вирівнювання по центру), нумерують арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
  17. Після основного тексту статті подають список використаних джерел (шрифт – Times New Roman, кегель – 12, відстань між рядками – 1 інтервал). У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання в тексті. «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» («REFERENCES») пишуть великими буквами (вирівнювання по центру). Список джерел формують відповідно до міжнародного стилю АРА 7 (див. Додаток 1), він має містити не більше ніж 30 найменувань.
  Самоцитування авторів за списком тих джерел, які вони використали, не може перевищувати 15% загальної кількості публікацій. Список джерел має обов’язково містити публікації у виданнях, що індексуються у Scopus/WoS (не менше 20%).
  18. У тексті статті використовують такі знаки: лапки (« » – для української чи “ ” – для англійської мови); апостроф (’), тире (–, задається натисканням «Ctrl» та «–» на цифровій клавіатурі, пишеться через пробіл); дефіс (-), двокрапка (:), крапка з комою (;) ставляться без пробілу.
  19. Після викладу матеріалу статті (яку надіслано до редакції українською мовою) подавати інформацію зазначених вище пунктів 2–12 англійською мовою. Якщо статтю надіслано на розгляд редакції англійською мовою, то інформацію пунктів 2–12 слід подавати українською мовою.
  20. У кінці останньої сторінки статті зазначають дату її надсилання до редакції журналу.

  Шаблон рукопису


  До статті додають довідку про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для здобувачів освіти – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, адреса електронної пошти, контактні телефони.
  Автори, які не мають наукового ступеня, разом зі статтею подають до редакції рецензію-відгук фахівців (кандидата або доктора наук).
  Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямам журналу.
 • Приклади оформлення списку використаних джерел (references) відповідно до стилю АРА у ДОДАТКУ 1

 • Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:
  Cite a Book
  BibMe — The Online Writing Center
  Scribbr

Керівництво для авторів

Електронний науковий журнал «Науково-педагогічні студії» публікує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті з історії освіти та педагогіки, науково-інформаційного забезпечення освітянської сфери тощо.

За відсутності у автора/авторів наукового ступеня він/вони зобов’язані надати разом із рукописом статті зовнішню рецензію (скан-копію рецензії). Вона пишеться в довільній формі, підписується доктором/кандидатом наук, який є компетентним фахівцем у галузі педагогіки, з якої подано статтю до друку, і в якій повинно бути відображене судження рецензента про науковість статті, її оригінальність, наявність наукових результатів та можливість публікації в журналі.

СПІВПРАЦЯ З АВТОРАМИ

Редакція інформує авторів про хід редакційно-видавничого процесу, прописує терміни прийому матеріалів та дати публікації випусків. Окрім цього автор отримує детальний опис процесу рецензування. (Редакція здійснює підбір рецензентів для кожного окремого рукопису та надсилає авторам розгорнуті коментарі рецензентів).

Автор, подаючи статтю, висловлює тим самим згоду на її публікування у виданні, розміщення у вільному доступі на сайті видання в мережі Інтернет і передачу тексту статті (зокрема посилань, бібліографічної інформації тощо) третім особам, надання яким цих відомостей має обов’язковий характер, або іншим особам для використання з некомерційною метою, забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитованості автора й видання.

Редакційна колегія визначає науковий рівень поданої статті, відповідність тематиці видання та встановленим вимогам.

Редакція зберігає за собою право на незначне літературне редагування та корегування текстів зі збереженням авторського стилю.

Рішення редколегії щодо прийняття або відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам видання.

Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікування статті порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Автором рукопису вважається фізична особа, творчою працею якої створено дослідження. Автор розробляє концепцію дослідження, чітко формулює його ідею, постановку проблеми, цілі, аналізує та  інтерпретує зібраний матеріал тощо.

Автори несуть відповідальність за зміст статей, достовірність поданої інформації, точність назв, прізвищ, цитат і за сам факт публікування.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори поданих матеріалів.

Якщо стаття написана групою науковців, у список необхідно включити осіб, які працювали над дослідженням і є його співтворцями. Співавторами можуть бути всі ті особи, які зробили вагомий внесок при написанні дослідження і поділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який подає рукопис до редакції, відповідає за те, щоб до списку авторів входили тільки ті особи, які відповідають критеріям авторства. У той же час він бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у виданні.

Авторами не є особи, які фінансують роботу над дослідженням або керують роботою групи дослідників. Якщо після подання рукопису необхідно внести зміни до списку авторів, автор, якого додають, зобов'язаний  зв'язатися з редакцією і прокоментувати причину зміни.

Від авторів, що пропонують свої матеріали до публікування, редакція очікує дотримання таких принципів:

- актуальності теми й наукової новизни дослідження, оригінальності дослідницької проблеми і застосованих методів дослідження;

- вагомості наукових висновків і об’єктивного обговорення значимості дослідження;

- надання достовірності досліджень і результатів наукової роботи;

- відповідності інформаційними запитами аудиторії та жанровим вимогам;

- безпомилковості представлення даних;

- визнання внеску інших осіб, обов’язкової наявності бібліографічних посилань на використані праці;

- подання інформації з конфіденційних джерел тільки з їх дозволу;

- представлення як співавторів усіх учасників, які зробили істотний внесок у дослідження; схвалення остаточної версії праці всіма співавторами і їхньої повної згоди з поданням її до публікування;

- негайного повідомлення про виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації і взаємодії з редактором для якнайшвидшого виправлення помилок або вилучення публікації, своєчасного виправлення помилок і неточностей, виявлених редактором.

 

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, імена та e-mail адреси, вказані користувачами під час реєстрації повинні сприйматися як конфіденційні документи та використовуватися виключно для реалізації технічних завдань: контактів з авторами, рецензентами або редакторами в процесі опрацювання статті, для розсилки повідомлень про публікацію статті тощо. Вони не мають бути показані або обговорені з іншими особами, окрім тих, які уповноважені редактором.

Редакція в жодному разі не передає персональні дані користувачів стороннім особам чи організаціям.

Редакторам та рецензентам забороняється розголошувати дані, представленні в  рукописах, до їх публікації он-лайн.

Оплата публікації
Публікація статті здійснюється безкоштовно, вартість DOI - 110 грн - оплачує автор.