Педагогічна історіографія як складник історико-педагогічного дослідження

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-39-46

Ключові слова:

історіографія, педагогічна історіографія, історіографія педагогічної думки, історіографія освіти, історіографічний аналіз, історіографічна класифікація педагогічних джерел

Анотація

У статті проаналізовано актуальні проблеми історіографічних розвідок в історико-педагогічних дослідженнях. Акцентовано увагу на педагогічній історіографії як важливому складнику історико-педагогічного дослідження, що уможливлює встановлення справжності, об’єктивності відомостей у цій галузі, розширення уявлень про закономірності наукового пізнання, систематизацію знань про історико-педагогічний процес. Зазначено, що будь-яке педагогічне дослідження передбачає як ретроспективний, так і історіографічний аналіз. Звернення до досвіду розв’язання психолого-педагогічних проблем у минулому, так само як і аналіз його опису істориками освіти, є невід’ємними складовими дослідницької культури педагога. Історіографічний аналіз дає можливість не просто засвідчити повагу до накопиченого досвіду, але й виявити прогалини наукових знань, визначивши тим самим теоретичну актуальність і значимість дослідження.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Посилання

Березівська Л. Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія / Лариса Березівська // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 37–42.

Гупан Н. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації / Н. Гупан // Рідна шк. – 2013. – № 8/9. – С. 67–70.

Днепров Э. Д. Становление и развитие отечественной истории педагогики: основные этапы и тенденции / Э. Д. Днепров // Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики : сб. науч. тр. / под ред. Э. Д. Днепрова, О. Е. Кошелевой. – М., 1989. – С. 4–22.

Ковальченко И. Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о нових подходах / И. Д. Ковальченко // Новая и новейшая история. – 1995. – № 1. – С. 3–33.

Кулик І. О. Педагогічна історіографія – новаційний напрямок історико- педагогічних досліджень / І. О. Кулик // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 79. – С. 169–171.

Молоков Д. Теоретико-методологические основы педагогической историографии / Д. Молоков // Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – 2013. – № 5. – С. 127–133.

Петренко О. Проблема періодизації розвитку гендерних підходів до вітчизняної освіти й виховання у радянський період // Історико-педагогічний альманах / НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2011. –

№ 1. – С. 16–20.

Сидоренко О. В. Историография отечественной истории IX – нач. ХХ вв. : учеб. пособие / О. В. Сидоренко. – Владивосток : ДВГУ, 2004. – 300 с.

Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – Київ, 2003. – С. 16–25.

Федяєва В. Л. До проблеми систематизації джерельної бази дослідження теорії, історії та практики сімейного виховання / В. Л. Федяєва // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – C. 707–710.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Як цитувати

Коляда, Н. М. (2018). Педагогічна історіографія як складник історико-педагогічного дослідження. Науково-педагогічні студії, (1), 39–46. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-39-46

Номер

Розділ

Історико-освітні студії