DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-39-46

Педагогічна історіографія як складник історико-педагогічного дослідження

Наталія Миколаївна Коляда

Анотація


У статті проаналізовано актуальні проблеми історіографічних розвідок в історико-педагогічних дослідженнях. Акцентовано увагу на педагогічній історіографії як важливому складнику історико-педагогічного дослідження, що уможливлює встановлення справжності, об’єктивності відомостей у цій галузі, розширення уявлень про закономірності наукового пізнання, систематизацію знань про історико-педагогічний процес. Зазначено, що будь-яке педагогічне дослідження передбачає як ретроспективний, так і історіографічний аналіз. Звернення до досвіду розв’язання психолого-педагогічних проблем у минулому, так само як і аналіз його опису істориками освіти, є невід’ємними складовими дослідницької культури педагога. Історіографічний аналіз дає можливість не просто засвідчити повагу до накопиченого досвіду, але й виявити прогалини наукових знань, визначивши тим самим теоретичну актуальність і значимість дослідження.


Ключові слова


історіографія; педагогічна історіографія; історіографія педагогічної думки; історіографія освіти; історіографічний аналіз; історіографічна класифікація педагогічних джерел

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія / Лариса Березівська // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 37–42.

Гупан Н. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації / Н. Гупан // Рідна шк. – 2013. – № 8/9. – С. 67–70.

Днепров Э. Д. Становление и развитие отечественной истории педагогики: основные этапы и тенденции / Э. Д. Днепров // Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики : сб. науч. тр. / под ред. Э. Д. Днепрова, О. Е. Кошелевой. – М., 1989. – С. 4–22.

Ковальченко И. Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о нових подходах / И. Д. Ковальченко // Новая и новейшая история. – 1995. – № 1. – С. 3–33.

Кулик І. О. Педагогічна історіографія – новаційний напрямок історико- педагогічних досліджень / І. О. Кулик // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 79. – С. 169–171.

Молоков Д. Теоретико-методологические основы педагогической историографии / Д. Молоков // Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – 2013. – № 5. – С. 127–133.

Петренко О. Проблема періодизації розвитку гендерних підходів до вітчизняної освіти й виховання у радянський період // Історико-педагогічний альманах / НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2011. –

№ 1. – С. 16–20.

Сидоренко О. В. Историография отечественной истории IX – нач. ХХ вв. : учеб. пособие / О. В. Сидоренко. – Владивосток : ДВГУ, 2004. – 300 с.

Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – Київ, 2003. – С. 16–25.

Федяєва В. Л. До проблеми систематизації джерельної бази дослідження теорії, історії та практики сімейного виховання / В. Л. Федяєва // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – C. 707–710.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Наталія Миколаївна Коляда

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.