DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-27-38

Аксіологія вітчизняної дидактики другої половини ХІХ – початку ХХ століття (М. І. Демков)

Віра Олександрівна Вихрущ

Анотація


У статті висвітлено аксіологічні аспекти дидактичної спадщини видатного українського педагога М. І. Демкова. Розкрито суперечність між станом дидактичних знань та потребою в їх обгрунтованій системі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття як закономірним результатом розвитку вітчизняної дидактики, як передумовою їх переходу на рівень науки. Досліджено антропологічну природу методології дидактики як науки в спадщині М. І. Демкова. Запропоновано інтерпретацію авторського аналізу дидактичних і загальнопедагогічних категорій. Розкрито підходи до осмислення, чіткого визначення та розробки М. І. Демковим методології дидактики досліджуваного періоду. З позицій системного підходу презентовано авторське тлумачення базових понять теорії навчання.


Ключові слова


методологія; доцільне навчання; педагогічний закон; педагогічне правило; загальнопедагогічний закон; закон розвитку; система дидактичних законів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлкіна Н. І. Освітня діяльність і педагогічні погляди М. І. Демкова (1859–1939) : автореф. дис. ... пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Бєлкіна Надія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 22 с.

Бєлкіна Н. І. Український педагог Михайло Іванович Демков / Н. І. Бєлкіна // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 23–27.

Особиста справа Демкова М. І. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 2078.

Сластенин В. А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура, функционирование / В. А. Сластенин // Профессиональная подготовка учителя в системе высшего образования : сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т ім. В. И. Ленина. – М. : МГПИ им В. И. Ленина, 1982. – 220 с.

Маслов С. И. Аксиологический подход в педагогике / С. И. Маслов, Т. А. Маслова // Изв. Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. – 2013. – № 2/3. – С. 202–212.

Демков М. И. История русской педагогики / М. И. Демков. – М. : Изд. тип. МУ, 1909. – 532 с.

Демков М. И. Курс педагогики. Ч. 2 / М. И. Демков. – М., 1912. – 354 с.

Демков М. И. О нравственном воспитании / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1894. – № 6. – С. 32–39.

Демков М. И. О принципах науки воспитания / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1894. – № 9. – С. 205–241

Демков М. И. Педагогика, ее современное положение и предстоящие задачи / М. И. Демков // Журн. М-ва нар. просвещения. Сер. ХХХ. – 1910. – № 11. – Отд. 3. – С. 80– 102

Демков М. И. Педагогические гипотезы и теории, их историческое и современное значение / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1900. – № 6. – С. 284–300.

Демков М. И. Педагогическая и философская подготовка учителя средне- учебного заведения / М. И. Демков // Русская шк. – 1891. – № 2/3. – C. 57–75.

Демков М. И. Педагогические правила и законы / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1899. – № 8. – С. 87–113 ; № 9. – С. 167–183.

Демков М. И. Учебник педагогики для училищ, семинарий, женских гимназий и для народных учителей. Ч. 2. Основы воспитания и обучения / М. И. Демков. – М. ; СПб. : Тип. В. В. Думнов, насл. бр. Салаваевых, 1916. – 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Віра Олександрівна Вихрущ

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.