DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-46-53

Історіографічні підходи до оцінки сучасними науковцями розвитку галузей науки Західного регіону України

Інна Василівна Стражнікова

Анотація


У статті висвітлено проблему регіоналізму, яка є актуальною  для України, і передусім з огляду на значні розбіжності між різними регіонами країни, зокрема економічні, історико-культурні, геополітичні. Відносно короткий період існування України як незалежної держави є недостатнім для формування у більшості її громадян такого почуття національної єдності, яке могло б стати запобіжником для дезінтеграційних процесів. Виходячи з цього, історіографічний процес розглядається як цілісний об’єктивний етап розвитку наукового пізнання, під час якого відбувається накопичення і вдосконалення історичних знань. У дослідженні наведено значний фактологічний матеріал з історії освіти, схарактеризовано зміст, форми й методи навчально-виховного процесу у різних типах навчальних закладів, що функціонували в Україні.


Ключові слова


історіографія; регіоналізм; дослідження; Україна; компонент; педагогічна наука; наукові підходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Великочий В. С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр. : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Великочий Володимир Степанович ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – 591 с.

Вязовецкий В. М. Воспитательная работа партийных организаций западных областей Украины среди сельской молодежи в период развернутого строительства коммунизма (1959-1963 гг.) : дис. … канд. ист. наук / В. М. Вязовецкий / Киев. гос.ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Киев, 1965.

Гупан Н. М. Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні / Н. М. Гупан. – Київ, 2000. – 222 с.

Кондратюк О. П. Розвиток школи і освіти на Тернопільщині (1900–1957 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. П. Кондратюк. – 1958. – 384 с.

Крутій В. А. Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / Крутій Валентина Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України.– Київ, 2001. –21 с.

Мандзяк В. П. Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Мандзяк Віктор Петрович ; Львів. нац. ун- т ім. Івана Франка. - Львів, 2006. – 260 с.

Матішак М. В. Варіативність організаційних форм навчальної діяльності учнів 6–7- річного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Матішак Маріанна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 21 с.

Наукові дослідження Західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : алф.-бібліогр. покажч. / [упоряд. Стражнікова І. В.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012. – 96 с.

Ошурко С. І. Зміст і методика навчання декоративно-прикладного мистецтва учнів основної школи у Західній Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» / Ошурко Сергій Ігоревич ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – 20 с.

Пономаренко С. Є. Культурно-освітні організації Волині 1921–1939 рр. : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 «Історія України» / Пономаренко Світлана Євнгенівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства.– Львів, 2001. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Інна Василівна Стражнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.