DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-68-75

Становлення та розвиток дитячих і молодіжних релігійних об’єднань в Україні

Світлана Володимирівна Чернюк

Анотація


Розглянуто підходи до визначення етапів становлення та розвитку дитячих і молодіжних об’єднань. Подано коротку характеристику кожного періоду розвитку дитячих і молодіжних релігійних об’єднань в Україні. Розглянуто діяльність деяких молодіжних релігійних організацій.

Ключові слова


дитячий рух; молодіжний рух; дитячі та молодіжні релігійні об’єднання; етапи становлення та розвитку дитячого та молодіжного рухів; етапи становлення та розвитку дитячих та молодіжних релігійних об’єднань

Повний текст:

PDF

Посилання


Алиева Л. В. Детское общественное объединение в системе социального воспитания детей и юношества : учеб.-метод. пособие / Л. В. Алиева – Москва, 2007. – С. 5– 20.

Андрухів І. Католицька акція 30-х рр. XX ст. та її виховний вплив на українську молодь Галичини / І. Андрухів, І. Пилипів // Наук. зап. Тернопіл. нац. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія Історія / Тернопіл. нац. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 130–135.

Басов Н. Ф. Науковедческие аспекты исследования теории детского движения в России : методология, историография, источниковедение (нач. ХХ в. – 90-е гг.) : автореф. дис. д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Басов Николай Федорович ; РАО, Ин-т теории образования и педагогики. – Москва, 1997. – 48 с.

Власовський І. Юнацькі церковні братства в старовину / І. Власовський // Церква і нарід. – Крем’янець, 1937. – Ч. 22.

Головенько В. А. Український молодіжний рух в ХХ столітті (історико- політологічний аналіз основних періодів) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Головенько Валерий Антонович ; Ін-т нац. відносин і політології НАН України. – Київ, 1995. – 649 с.

Коляда Н. Педагогіка дитячого руху : історія становлення та перспективи розвитку / Н. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2009. – Вип. 30. – С. 208–217.

Корпач Н. І. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності дитячих та молодіжних організацій : навч.-метод. посіб. / Н. І. Корпач. – Вид. 2-ге, змін. й допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с.

Молодь України: для неї і про неї / Укр. НДІ проблем молоді. – Київ : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 106 с.

Прилуцький В. І. Небільшовицькі молодіжні об’єднання в УСРР в 20-ті роки / В. І. Прилуцький ; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1993. – С. 44–46. – (Історичні зошити).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Світлана Володимирівна Чернюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.