DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-99-110

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського в системі інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі України

Андрій Васильович Селецький

Анотація


У статті висвітлено процес становлення й розвитку інформаційно- аналітичного супроводу освітянської галузі та проаналізовано особливості його здійснення з досвіду Державної  науково-педагогічної  бібліотеки  України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Розглянуто здобутки в реалізації аналітичного напряму діяльності науково- педагогічної бібліотеки та запропоновано шляхи розв’язання перспективних завдань бібліотечної інформаційної аналітики.

Ключові слова


науково-інформаційний супровід; інформаційно-аналітична діяльність; науково-педагогічна бібліотека; освіта; педагогіка; психологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Зозуля С. М. Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності як інноваційного напряму бібліотечної роботи (досвід відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського) / Зозуля С. М. // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., 21–23 жовт. 2014 р., м. Київ / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 192–194.

Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Воскобойнікова-Гузєва О. В.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2015. – 245 с.

Карпенко О. Інформаційно-аналітична діяльність галузевих бібліотек України на прикладі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Олександр Карпенко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 2. – С. 20–24.

Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / [упоряд. О. М. Яценко ; наук. ред. П. І. Рогова] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – 28 с.

Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Зозуля С. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 287 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Пед. думка, 2016. – 448 с. – (До 25-річчя незалежності України).

Селецький А. В. Інформаційно-аналітична діяльність науково-педагогічної бібліотеки в умовах трансформації наук про освіту, психолого-педагогічної теорії і практики [Електронний ресурс] / А. В. Селецький // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України. – С. 139–146. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/ Zbirnyk_nauk_prac_5.pdf. – Назва з екрана.

Сілкова Г. До питання класифікації інформаційно-аналітичної продукції / Г. В. Сілкова // Наук. пр. Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського [та ін.] – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 40–48.

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» [Електронний ресурс] : cхвалено розпорядж. Кабінету Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 219-р // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80. – Назва з екрана.

Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016–2022 роки [Електронний ресурс] : схвалено заг. зборами НАПН України від 26 берез. 2016 р. // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/. – Назва з екрана.

Яценко О. М. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / О. М. Яценко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б- ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України. – С. 9–29.

Яценко О. М. Укладання оглядових документів : практ. посіб. / О. М. Яценко ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2011. – 84 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Андрій Васильович Селецький

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.