Віктор Миколайович Костарчук (1918–2001) (до 100-річчя від дня народження)

Автор(и)

  • Іван Васильович Зайченко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-14-24

Ключові слова:

В. М. Костарчук, Чернігівський державний педагогічний інститут, вища освіта, алгебраїчна освіта, внесок

Анотація

У статті розкривається внесок В. М. Костарчука (1918 – 2001), ректора (1955 – 1982) Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка у становлення й розвиток цього навчального закладу, а також у розвиток математичної, зокрема алгебраїчної освіти, для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів України 60-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. Зокрема, зосереджено увагу на біографічних відомостях про В. М. Костарчука, проаналізовано Житомирський період його діяльності (1948 – 1955 рр.) та Чернігівський період діяльності (1955–2001 рр.). Констатовано, що у  Житомирський період викладацький діапазон Віктора Миколайовича розширювався, асистентська робота переросла в самостійне ведення курсів, зростала його лекторська і педагогічна зрілість. Доведено, що Чернігівський період діяльності став визначальним для вченого. Адже саме тоді відбулося перетворення Чернігівського вчительського інституту в педагогічний, що потребувало багато зусиль – фізичних, розумових, моральних, психологічно-емоційних та інших. Була створена навчальна база, дібрано кваліфіковані педагогічні кадри, налагоджено навчальну, науково-методичну, організаційно-виховну роботу. Встановлено, що у 1959–1962 рр. організовано нові кафедри, зокрема, вищої математики, математики і методики їі викладання, фізики та загальнотехнічних дисциплін, педагогіки і методики початкового навчання. Наголошено, що найбільшим в інституті став фізико-математичний факультет, який готував учителів математики, фізики, електротехніки, загальнотехнічних дисциплін. Відзначено вагомий внесок В.М. Костарчука у модернізацію змісту математичної, зокрема алгебраїчної, освіти для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, а також для факультативних занять з математики для загальноосвітньої школи. Його навчальний посібник “Математика. Посібник з факультативних занять у 8 класі” був першим посібником в Україні у новій на той час справі математичної підготовки учнів. Подано відомості про підручники з алгебри, з орієнтацією на модернізацію алгебраїчної освіти студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів, та підвищення алгебраїчної освіти вчителів середньої школи.

Біографія автора

Іван Васильович Зайченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки

Посилання

Вивальнюк Л. М. Організатор, педагог, вчений / Вивальнюк Л. М., Зайченко І. В., Суярко С. Я. // Деснянська правда. – 1996. – 10 верес. (№ 111).

Зайченко І. В. Дещо про внесок В. М. Костарчука (1918–2001) у розвиток вищої педагогічної освіти / Зайченко І. В. // Ідея університетської освіти у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи : зб. тез наук.-практ. конф.

/ Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 29.

Костарчук В. М. Голос борцов, голос созидателей / В. Костарчук // Учит. газета. – 1961. – 26 окт. (№ 128).

Кролевець В. С. Півстоліття невтомної праці : нарис історії Чернігів. держ. пед. ін- ту ім. Т. Г. Шевченка / В. С. Кролевець, В. У. Чорноус, В. Ф. Шморгун. – Київ : Рад. шк., 1966. – 100 с.

Рудник А. В. Імена на обкладинках підручників / А. В. Рудник // Деснянська правда. – 2013. – 9 трав. (№ 19). – С. 5.

Хацет Б. І. Віктор Миколайович Костарчук у моєму житті / Б. І. Хацет // У світі математики. – 2003. – Т. 9, вип. 1. – С. 72–80.

Хацет Б. І. Віктор Миколайович Костарчук у моєму життя / Б. І. Хацет // Вісн. Чернігів. держ. пед. ін-ту ім. Т. Г. Шевченка / Чернігів. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – № 60. – С. 15–20.

Явоненко О. Щедрий ужинок на освітянській ниві / О. Явоненко // Деснянська правда. – 1998. – 20 серп. (№133). – С. 3.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vyvalniuk L. M. Orhanizator, pedahoh, vchenyi / Vyvalniuk L. M., Zaichenko I. V., Suiarko S. Ya. // Desnianska pravda. – 1996. – 10 veres. (№ 111).

Zaichenko I. V. Deshcho pro vnesok V. M. Kostarchuka (1918–2001) u rozvytok vyshchoi pedahohichnoi osvity / Zaichenko I. V. // Ideia universytetskoi osvity u yevropeiskomu i natsionalnomu vymirakh: tradytsii, sohodennia, perspektyvy : zb. tez nauk.-prakt. konf. / Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka. – Lviv, 2016. – S. 29.

Kostarchuk V. M. Golos bortsov, golos sozidateley / V. Kostarchuk // Uchit. gazeta. – 1961. – 26 okt. (№ 128).

Krolevets, V. S. Pivstolittia nevtomnoi pratsi : narys istorii Chernihiv. derzh. ped. in-tu im. T. H. Shevchenka / V. S. Krolevets, V. U. Chornous, V. F. Shmorhun. – Kyiv : Rad. shk., 1966. – 100 s.

Rudnyk A. V. Imena na obkladynkakh pidruchnykiv / A. V. Rudnyk // Desnianska pravda. – 2013. – 9 trav. (№ 19). – S. 5.

Khatset B. I. Viktor Mykolaiovych Kostarchuk u moiemu zhytti / B. I. Khatset // U sviti matematyky. – 2003. – T. 9, vyp. 1. – S. 72–80.

Khatset B. I. Viktor Mykolaiovych Kostarchuk u moiemu zhyttia / B. I. Khatset // Visn. Chernihiv. derzh. ped. in-tu im. T. H. Shevchenka / Chernihiv. derzh. ped. in-t im. T. H. Shevchenka. – Chernihiv, 2009. – № 60. – S. 15–20.

Yavonenko O. Shchedryi uzhynok na osvitianskii nyvi / O. Yavonenko // Desnianska pravda. – 1998. – 20 serp. (№133). – S. 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Зайченко, І. В. (2019). Віктор Миколайович Костарчук (1918–2001) (до 100-річчя від дня народження). Науково-педагогічні студії, (2), 14–24. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-14-24

Номер

Розділ

Історико-освітні студії