Джерельна база дослідження життя й творчої спадщини м. М. Ланге (1858–1921) – сегмент електронного ресурсу «видатні педагоги україни та світу» Державної науково- педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Євгенія Федорівна Демида ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-25-34

Ключові слова:

В. М. Костарчук, Чернігівський державний педагогічний інститут, вища освіта, алгебраїчна освіта, внесок

Анотація

У статті розкривається внесок В. М. Костарчука (1918 – 2001), ректора (1955 – 1982) Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка у становлення й розвиток цього навчального закладу, а також у розвиток математичної, зокрема алгебраїчної освіти, для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів України 60-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. Зокрема, зосереджено увагу на біографічних відомостях про В. М. Костарчука, проаналізовано Житомирський період його діяльності (1948 – 1955 рр.) та Чернігівський період діяльності (1955–2001 рр.). Констатовано, що у  Житомирський період викладацький діапазон Віктора Миколайовича розширювався, асистентська робота переросла в самостійне ведення курсів, зростала його лекторська і педагогічна зрілість. Доведено, що Чернігівський період діяльності став визначальним для вченого. Адже саме тоді відбулося перетворення Чернігівського вчительського інституту в педагогічний, що потребувало багато зусиль – фізичних, розумових, моральних, психологічно-емоційних та інших. Була створена навчальна база, дібрано кваліфіковані педагогічні кадри, налагоджено навчальну, науково-методичну, організаційно-виховну роботу. Встановлено, що у 1959–1962 рр. організовано нові кафедри, зокрема, вищої математики, математики і методики їі викладання, фізики та загальнотехнічних дисциплін, педагогіки і методики початкового навчання. Наголошено, що найбільшим в інституті став фізико-математичний факультет, який готував учителів математики, фізики, електротехніки, загальнотехнічних дисциплін. Відзначено вагомий внесок В.М. Костарчука у модернізацію змісту математичної, зокрема алгебраїчної, освіти для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, а також для факультативних занять з математики для загальноосвітньої школи. Його навчальний посібник “Математика. Посібник з факультативних занять у 8 класі” був першим посібником в Україні у новій на той час справі математичної підготовки учнів. Подано відомості про підручники з алгебри, з орієнтацією на модернізацію алгебраїчної освіти студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів, та підвищення алгебраїчної освіти вчителів середньої школи.

Біографія автора

Євгенія Федорівна Демида, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

Посилання

Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання / Березівська Лариса Дмитрівна // Укр. пед. журн. – 2015. – № 3. – С. 209–219.

Видатні педагоги України та світу [Електронний ресурс] : інформ.-бібліогр. ресурс / наук. керівник проекту Л. Д. Березівська // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2008–2018. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/ (дата звернення: 28.09.18). – Назва з екрана.

Ляшко С. М. Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе / Світлана Миколаївна Ляшко // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 27–50.

Степанов С. Н. Н. Ланге (1858–1921) / Сергей Степанов // Шк. психолог. – 2002. – № 18. – С. 5.

Сухомлинська О. Історико-педагогічні дослідження та його «околиці» / Ольга Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С. 43–47.

Сухомлинська О. В. Ланге Микола Миколайович / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 539–544.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska L. D. Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho yak intehrator i poshyriuvach pedahohichnoho biohrafichnoho znannia. Berezivska Larysa Dmytrivna // Ukr. ped. zhurn. – 2015. – № 3. – S. 209–219.

Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu [Elektronnyi resurs] : inform.-bibliohr. resurs / nauk. kerivnyk proektu L. D. Berezivska // Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho : [ofits. sait]. – Tekst. dani. – Kyiv, 2008–2018. – Rezhym dostupu: http://dnpb.gov.ua/ua/informatsiino-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/ (data zvernennia: 28.09.18). – Nazva z ekrana.

Liashko S. M. Dzherelna baza biohrafichnykh doslidzhen: zahalne i osoblyve / Svitlana Mykolaivna Liashko // Ukrainska biohrafistyka = Biographistica Ukrainica : zb. nauk. pr. In-tu biohr. doslidzh. / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. – Kyiv, 2011. – Vyp. 8. – S. 27–50.

Stepanov S. N. N. Lanhe (1858–1921) / Serhei Stepanov // Shk. psykholoh. – 2002. – № 18. – S.

Sukhomlynska O. Istoryko-pedahohichni doslidzhennia ta yoho «okolytsi» / Olha Sukhomlynska // Shliakh osvity. – 2005. – № 4. – S. 43–47.

Sukhomlynska O. V. Lanhe Mykola Mykolaiovych / O. V. Sukhomlynska // Ukrainska pedahohika v personaliiakh : navch. posib. dlia studentiv vyshch. navch. zakl. : u 2 kn. / za red. O. V. Sukhomlynskoi. – Kyiv, 2005. – Kn. 1 : Kh–KhIKh stolittia. – S. 539–544.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Демида, Є. Ф. (2019). Джерельна база дослідження життя й творчої спадщини м. М. Ланге (1858–1921) – сегмент електронного ресурсу «видатні педагоги україни та світу» Державної науково- педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Науково-педагогічні студії, (2), 25–34. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-25-34

Номер

Розділ

Історико-освітні студії