Літературна творчість Бориса Грінченка у пензлі відомих художників

Автор(и)

  • Галина Василівна Кузьменко Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine
  • Оксана Євгенівна Матвійчук Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-35-53

Ключові слова:

твори Бориса Грінченка, ілюстрації, художники-ілюстратори

Анотація

У статті досліджено життєвий та творчий шлях художників-ілюстраторів книжкових видань Бориса Грінченка. З’ясовано, що письменник, громадський діяч Борис Дмитрович Грінченко надавав великого значення ілюструванню книг та часописів для дітей. Розкрито специфіку розробки книжкової ілюстрації, представлено коротенькі біографії відомих художників, які в різні роки ілюстрували твори Бориса Грінченка, – О. Сластіона, Ю. Михайліва, В. Зельдіси, В. Кричевського, П. Лапіна, Г. Діна, Н. Соболя, О. Губарєва. І. Філонова, М. Дмитренка, С. Соколова, М. Стороженка, Н. Мудрик-Мрици, В. Боковні, В. Євдоки́менка, Г. Журновської, К. Музики, К. Щепкіної, М. Пшінки, Б. Назаренка, О.Федько, В. Єрмоленко. Уточнено назви проілюстрованих творів. Уточнено назви проілюстрованих творів. Встановлено, що ілюстрації є не просто супроводом чи окрасою книги, вони ніби «беруть участь» у самому процесі читання, допомагають яскравіше розкрити сюжет, образи персонажів, висвітлити кульмінаційні моменти літературного твору, тим самим сприяють глибшому й емоційнішому сприйняттю змісту тексту читачем. Відтак, у складному процесі створення ілюстрацій вагоме значення мають  культурний рівень, художній смак, життєвий досвід художника. Чим глибше та яскравіше його індивідуальність, тим більшої досконалості й переконливості набуває створений митцем графічний образ і тим більше роздумів та міркувань викликає книга. Доведено, що кожен художник-ілюстратор, спираючись на відтворену письменником дійсність, збагачує літературний матеріал власним життєвим досвідом, власними асоціаціями, особистим ставленням до літературного твору та його персонажів. Саме у виборі найважливішого, з точки зору ілюстратора, й визначається світогляд і творча індивідуальність художника. Це пояснює стилістичну різнохарактерність трактування творів Бориса Грінченка в ілюстраціях різних митців.

Біографії авторів

Галина Василівна Кузьменко, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Оксана Євгенівна Матвійчук, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історичної та громадянської освіти

Посилання

Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської [Електронний ресурс] / Борис Грінченко // Ізборник : [проект електрон. б-ки давньої укр. літ.]. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/drag/drag2.htm (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Грінченко Б. К вопросу о журнале для детского чтения в земской народной школе / Грінченко Б. // Земский сб. Черниг. губернии. – 1895. – № 4/5. – С. 27–50

Кормакова Т. Літературна спадщина Бориса Грінченка у сучасній українській графіці / Т. Л. Кормакова // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали VІІ щорічних Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – С. 134–149.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 1 / авт.-упоряд. Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2007. – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

Матвійчук О. Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка / О. Матвійчук, Г. Кузьменко // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали Всеукр. наук. конф. (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 груд. 2016 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – С. 118–128.

Одінцова М. І. Борис Грінченко про журнал для дітей [Електронний ресурс] / Одінцова М. І. // Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – Текст. дані. – Київ, [2007]. – Режим доступу http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2181 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Пасічний А. М. Образотворче мистецтво : словник-довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2003. – 216 с.

Погрібний А. Г. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний. – Київ : Дніпро, 1988. – 268 с.

Словарь української мови [Електронний ресурс] / [упоряд. Борис Грінченко]. – Текст. дані. – [Б. м., б. р.]. – Режим доступу: http://hrinchenko.com (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Твори Бориса Грінченка з ілюстраціями юних художників: твори / упоряд. Н. В. Павленко. – Верхньодніпровськ : Дніпровець, 2014. – 48 с.

Українська графіка ХІ – початку ХХ ст. : альбом / авт.-упоряд. А. О. В’юник. – Київ : Мистецтво, 1994. – 328 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hrinchenko B. Lysty z Ukrainy Naddniprianskoi [Elektronnyi resurs] / Borys Hrinchenko // Izbornyk : [proekt elektron. b-ky davnoi ukr. lit.]. – Tekst. dani. – Kyiv, [b. r.]. – Rezhym dostupu: http://litopys.org.ua/drag/drag2.htm (data zvernennia: 16.11.2018). – Nazva z ekrana.

Hrinchenko B. K voprosu o zhurnale dlia detskoho chtenyia v zemskoi narodnoi shkole

/ Hrinchenko B. // Zemskyi sb. Chernyh. hubernyy. – 1895. – № 4/5. – S. 27–50

Kormakova T. Literaturna spadshchyna Borysa Hrinchenka u suchasnii ukrainskii hrafitsi / T. L. Kormakova // Borys Hrinchenko – vidomyi i nevidomyi : materialy VII shchorichnykh Hrinchenkivskykh chytan, 9 hrud. 2014 r., m. Kyiv / Kyiv. un-t im. Borysa Hrinchenka. – Kyiv, 2015. – S. 134–149.

Literaturoznavcha entsyklopediia : u 2 t. T. 1 / avt.-uporiad. Yu. I. Kovaliv. – Kyiv : Akademiia, 2007. – 608 s. – (Entsyklopediia erudyta).

Matviichuk O. Iliustratory knyzhkovykh vydan Borysa Hrinchenka / O. Matviichuk, H. Kuzmenko // Borys Hrinchenko – vidomyi i nevidomyi : materialy Vseukr. nauk. konf. (IKh shchorichni Hrinchenkivski chytannia), 9 hrud. 2016 r., m. Kyiv / Kyiv. un-t im. Borysa Hrinchenka. – Kyiv, 2017. – S. 118–128.

Odintsova M. I. Borys Hrinchenko pro zhurnal dlia ditei [Elektronnyi resurs]

/ Odintsova M. I. // Elektronna biblioteka Instytutu zhurnalistykyKNU im. Tarasa Shevchenka. – Tekst. dani. – Kyiv, [2007]. – Rezhym dostupu http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2181 (data zvernennia: 16.11.2018). – Nazva z ekrana.

Pasichnyi A. M. Obrazotvorche mystetstvo : slovnyk-dovidnyk / A. M. Pasichnyi. – Ternopil : Navch. kn. – Bohdan, 2003. – 216 s.

Pohribnyi A. H. Borys Hrinchenko. Narys zhyttia i tvorchosti / A. H. Pohribnyi. – Kyiv : Dnipro, 1988. – 268 s.

Slovar ukrainskoi movy [Elektronnyi resurs] / [uporiad. Borys Hrinchenko]. – Tekst. dani. – [B. m., b. r.]. – Rezhym dostupu: http://hrinchenko.com (data zvernennia: 16.11.2018). – Nazva z ekrana.

Tvory Borysa Hrinchenka z iliustratsiiamy yunykh khudozhnykiv : tvory / uporiad. N. V. Pavlenko. – Verkhnodniprovsk : Dniprovets, 2014. – 48 s.

Ukrainska hrafika KhI – pochatku KhKh st. : albom / avt.-uporiad. A. O. Viunyk. – Kyiv : Mystetstvo, 1994. – 328 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Кузьменко, Г. В., & Матвійчук, О. Є. (2019). Літературна творчість Бориса Грінченка у пензлі відомих художників. Науково-педагогічні студії, (2), 35–53. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-35-53

Номер

Розділ

Історико-освітні студії