Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках української мови

Автор(и)

  • Наталя Борисівна Максименко ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-54-59

Ключові слова:

соціокультурна компетентність, молодші школярі, українська мова, пошуково-творча діяльність

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття соціокультурної компетентності, з’ясовано її структуру, схарактеризовано основні компоненти. На основі аналізу наукових праць представлено визначення поняття соціокультурної компетентності, яка трактується як якісна характеристика особистості, що ґрунтується на сукупності набутих знань соціальних та культурних сфер життя, його ціннісних орієнтацій. Проаналізовано погляди вітчизняних вчених на сутність та структуру соціокультурної компетентності. Відзначено що соціокультурна компетентність розглядається вченими як складова комунікативної компетентності, тісно взаємопов’язаної з такими компонентами структури, як соціальна та загальнокультурна. Наголошено на необхідності використання вчителями на уроках української мови краєзнавчого та лінгвокраєзнавчого матеріалу з метою вивчення ними історичного минулого свого рідного села чи міста, походження його назви, відомих земляків тощо. Зосереджено увагу на доцільності вибору тематики, пов’язаної з рідною місцевістю, для побудови зв’язних висловлювань. Зроблено акцент на важливості роботи на уроках української мови над місцевими діалектами, спонукання дітей до вживання їх під час усного спілкування із земляками. Підкреслено значення пропонування дітям порівнювати традиційні правила поведінки в родині із сучасними змінами у стосунках між членами сім’ї, спонукання їх до підтримування добрих та мудрих традицій і звичаїв у сучасних українських сім’ях. Встановлено, що загальнокультурна складова соціокультурної компетентності молодшого школяра передбачає володіння знаннями про особливості української національної культури, звичаї, традиції, свята і використання цих знань у мовленнєвій практиці, вживання у власному мовленні найбільш відомих малих українських фольклорних форм; сформованість морально-етичних якостей. Одним із ефективних шляхів формування соціокультурної компетентності виділено пошуково-творчу діяльність молодших школярів, яка може бути реалізована через впровадження в навчальний процес початкової школи системи репродуктивних завдань аналітико-синтетичного характеру.

Біографія автора

Наталя Борисівна Максименко, ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Посилання

Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400 с.

Дубовик С. Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови / С. Дубовик // Початкова освіта. – 2016. – Квіт. (№ 8).

– C. 5–9.

Кухмай Н. Формування основ компетентності молодших школярів / Наталія Кухмай // Початкова шк. – 2016. – № 10. – С. 46–49.

Савченко О. Мета і результат уроку в контексті компетентнісного підходу / Олександра Савченко // Початкова шк. – 2015. – № 3. – С. 10–15.

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти : 1–2 кл. – Київ : ОСВІТА-ЦЕНТР+, 2018. – 240 с.

Фоменко Т. Визначення поняття «соціокультурна компетентність» у сучасній парадигмі вищої освіти / Т. Фоменко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 149–156.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vlasova O. I. Pedahohichna psykholohiia : navch. posib. / O. I. Vlasova. – Kyiv : Lybid, 2005. – 400 s.

Dubovyk S. Orhanizatsiia navchalnoi movlennievo-tvorchoi diialnosti molodshykh shkoliariv na urokakh ukrainskoi movy / S. Dubovyk // Pochatkova osvita. – 2016. – Kvit. (№ 8). – C. 5–9.

Kukhmai N. Formuvannia osnov kompetentnosti molodshykh shkoliariv / Nataliia Kukhmai // Pochatkova shk. – 2016. – № 10. – S. 46–49.

Savchenko O. Meta i rezultat uroku v konteksti kompetentnisnoho pidkhodu / Oleksandra Savchenko // Pochatkova shk. – 2015. – № 3. – S. 10–15.

Typovi osvitni prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity : 1–2 kl. – Kyiv : OSVITA-TsENTR+, 2018. – 240 s.

Fomenko T. Vyznachennia poniattia «sotsiokulturna kompetentnist» u suchasnii paradyhmi vyshchoi osvity / T. Fomenko // Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty : zb. nauk. pr. / Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. – Kharkiv, 2014. – Vyp. 42. – S. 149–156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Максименко, Н. Б. (2019). Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках української мови. Науково-педагогічні студії, (2), 54–59. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-54-59

Номер

Розділ

Історико-освітні студії