Становлення й розвиток Центральної освітянської бібліотеки в структурі міністерства освіти УРСР (1922–1999)

Автор(и)

  • Ярослава Миколаївна Ніколаєнко ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-60-65

Ключові слова:

Центральна освітянська бібліотека, спеціальні педагогічні бібліотеки, інформаційно-методичне забезпечення освітян

Анотація

У дослідженні наведено значний фактологічний матеріал з історії становлення Центральної освітянської бібліотеки (ЦОБ), схарактеризовано основні напрями роботи бібліотеки в інформаційній сфері. Подано історичний аналіз становлення та функціонування ЦОБ як всеукраїнського галузевого інформаційного центру для повноцінного інформаційного забезпечення реформування вітчизняної освіти. Встановлено, що Центральну освітянську бібліотеку було створено у серпні 1993 р. на базі Профспілкової педагогічної бібліотеки Київського міського будинку вчителя. Акцентовано, що відкриття на той час єдиної в Україні освітянської бібліотеки було зумовлене потребою систематичного інформаційно-методичного забезпечення фахівців педагогічної науки і освіти – науковців, педагогів, студентів. Наголошено на важливості налагодження творчих зв’язків із освітянськими видавництвами України, з інституціями, які займалися проблемами освіти, виховання, науки і культури: вищими навчальними закладами, обласними інститутами підвищення кваліфікації вчителів України, галузевими академіями, доброчинними фондами, громадськими організаціями тощо. Підкреслено значення налагодження та підтримки зв’язків з міжнародними інституціями, громадськими організаціями з діаспори тощо. Зазначено, що інновацією в інформаційній діяльності ЦОБ стало проведення педагогічних рад шкіл Києва на базі читальної зали бібліотеки. Відзначено, що працівники бібліотеки надавали консультації, розробляли методичні матеріали на допомогу шкільним бібліотекам України, проводили всеукраїнські конференції, брали участь у розробці нормативно-правових документів для шкільних бібліотек, представляли бібліотеки освітянської галузі на міжнародних, всеукраїнських з’їздах, конференціях тощо. Доведено, що ЦОБ мала важливе значення в удосконаленні інформаційної структури освітянського простору України.

Біографія автора

Ярослава Миколаївна Ніколаєнко, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних звʼязків

Посилання

Криворотько А. «Мазепа – не зрадник. А чи герой?» / А. Криворотько // Літ. Україна. – 1998. – 26 берез. (№ 12 ). – С. 3.

Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України : постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.1999 р. № 2018 // Законодавство – бібліотекам України: довід. вид. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : Загальні засади діяльності бібліотек. – С. 162.

Рогова П. І . Бібліотека – освітянам України / Павла Рогова // Освіта. – 1994. – 30 берез. (№ 23/24). – С. 15.

Рогова П. І. Бібліотека – повітря освіти / Павла Рогова // Завуч. – 1999. – Квіт. (№ 12). – С. 4–5.

Рогова П. І. Бібліотечно-інформаційне обслуговування освітян спеціалізованими фондами педагогічних бібліотек. Історичні тенденції / Павла Іванівна Рогова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – № 9. – С. 25–37.

Рогова П. І. Де розум і душа черпають сили : від профспілк. пед. б-ки Будинку вчителя до Держ. наук.-пед. / Павла Рогова // Освіта. – 2002. – 2–9 жовт. (№ 47). – С. 13.

Рогова П. І. Шість років з історії Центральної освітянської бібліотеки (1993–1999) / П. І. Рогова // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2006. – С. 146–157.

Тетерівський В. Центр, якого бракувало / Віктор Тетерівський // Освіта. – 1995. – 1 листоп. (№ 44 ). – С. 2.

Українську книгу – захисникам Батьківщини // Укр. слово. – 1998. – 3 груд. – С. 15.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kryvorotko A. «Mazepa – ne zradnyk a chy heroi» / A. Kryvorotko // Lit. Ukraina. – 1998. – 26 berez. (№ 12 ). – S. 3.

Pro stvorennia Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.10.1999 r. № 2018 // Zakonodavstvo – bibliotekam Ukrainy : dovid. vyd. / Nats. parlam. b-ka Ukrainy. – Kyiv, 2000. – Vyp. 1 : Zahalni zasady diialnosti bibliotek. – S. 162.

Rohova P. I. Biblioteka – osvitianam Ukrainy / Pavla Rohova // Osvita. – 1994. – 30 berez. (№ 23/24). – S. 15.

Rohova P. I. Biblioteka – povitria osvity / Pavla Rohova // Zavuch. – 1999. – Kvit. (№ 12). – S. 4–5.

Rohova P. I. Bibliotechno-informatsiine obsluhovuvannia osvitian spetsializovanymy fondamy pedahohichnykh bibliotek. Istorychni tendentsii / Pavla Ivanivna Rohova // Nauk. pr. Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. – Kyiv, 2002. – № 9. – S. 25–37.

Rohova P. I. De rozum i dusha cherpaiut syly : vid profspilk. ped. b-ky Budynku vchytelia do Derzh. nauk.-ped. / Pavla Rohova // Osvita. – 2002. – 2–9 zhovt. (№ 47). – S. 13.

Rohova P. I. Shist rokiv z istorii Tsentralnoi osvitianskoi biblioteky (1993–1999) / P. I. Rohova // Istoriia osvitianskykh bibliotek Ukrainy : nauk. zb. / APN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. – Kyiv, 2006. – S. 146–157.

Teterivskyi V. Tsentr, yakoho brakuvalo / Viktor Teterivskyi // Osvita. – 1995. – 1 lystop. (№ 44 ). – S. 2.

Ukrainsku knyhu – zakhysnykam Batkivshchyny // Ukr. slovo. – 1998. – 3 hrud. – S. 15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Ніколаєнко, Я. М. (2019). Становлення й розвиток Центральної освітянської бібліотеки в структурі міністерства освіти УРСР (1922–1999). Науково-педагогічні студії, (2), 60–65. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-60-65

Номер

Розділ

Історико-освітні студії