DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-66-70

Іван Франко – знавець дитячої душі

Наталія Миколаївна Салига

Анотація


У статті досліджуються твори Івана Франка, написані для дітей. Проаналізовано зображені письменником психологічні картини із життя селянських дітей, осмислено його глибоку обізнаність із тонким психологічним світом дитини, розглянуто майстерність у викритті тодішнього ладу, системи освіти й виховання в галицьких школах, яка морально калічила дитину. На основі аналізу фактологічного матеріалу встановлено, що педагогічні ідеї І. Франка є співзвучними з тими завданнями, які стоять перед сучасною системою освіти й виховання. З огляду на це, актуальним є нове прочитання творів І. Франка для дітей, їх інтерпретація з погляду сучасних потреб українського суспільства. Відзначено, що у творчому доробку Івана Франка для дітей представлені різноманітні теми і жанри, а саме: оповідання, нариси, вірші, поеми, казки, оригінальні та перекладні твори, пристосовані до дитячого сприйняття. Наголошено на використанні письменником широко спектру сатиричних засобів у змалюванні тогочасної шкільної «науки» та вчителів. Відзначено нещадне висміювання І. Франком недосконалої методики навчання у тодішніх народних школах австрійського зразка. Акцентовано увагу на зображенні І. Франком малоефективних та антипедагогічних методів навчання в початкових школах, які використовувались у той час. Зазначено, що змальовані ним образи педагогів є втіленням найогидніших рис реакційної галицько-австрійської школи. Встановлено, що особливого значення у вихованні дитини Іван Франко надавав жанру казки, прагнувши, щоб казка вчила дітей любити добро, відрізняти його від зла, пізнавати природу, поважати старших. Доведено, що творчість Івана Франка посідає важливе місце в дитячій літературі, оскільки на його творах школярі вчаться пізнавати й розуміти минуле. Підкреслено розкриття значення творчості письменника для розуміння і піднесення ролі творів для дітей, та збагачення їх суспільно значущими темами й образами.


Ключові слова


Іван Франко; дитина; казка; оповідання; виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Біленко Т. Креативна природа художнього слова Івана Франка як чинник виховного процесу / Т. Біленко // Іван Франко в школі : зб. наук.-метод. пр. – Дрогобич, 2003. – Вип. 1. – С. 23–36.

Василюк В. Психологізм дитячих оповідань І. Я. Франка / В. Василюк // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 58–61.

Матковський М. Актуальність ціннісних ідей Івана Франка щодо становлення сучасної української молоді / М. Матковський // Релігія та соціум. – 2014. – № 1/2. – С. 221– 226.

Тихолоз Н. «Як дітям мати, з любові…» (етика і поетика Франкових казок) / Н. Тихолаз // Дивослово. – 2003. - № 11. – С. 2–6.

Франко І. Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки : для мол. та серед. шк. віку / Іван Франко ; [упоряд., ред. та передм. Н. О. Вишневського]. – Київ : Веселка, 1990. – 380 с.

Швець А. Модель дитячого світу у прозі Івана Франка / А. Швець // Дивослово. – 2005. – № 9. – С. 53–57.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bilenko T. Kreatyvna pryroda khudozhnoho slova Ivana Franka yak chynnyk vykhovnoho protsesu / T. Bilenko // Ivan Franko v shkoli : zb. nauk.-metod. pr. – Drohobych, 2003. – Vyp. 1. – S. 23–36.

Vasyliuk V. Psykholohizm dytiachykh opovidan I. Ya. Franka / V. Vasyliuk // Literaturoznavchi studii : zb. nauk. pr. / Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, In-t filolohii. – Kyiv, 2002. – Vyp. 2. – S. 58–61.

Matkovskyi M. Aktualnist tsinnisnykh idei Ivana Franka shchodo stanovlennia suchasnoi ukrainskoi molodi / M. Matkovskyi // Relihiia ta sotsium. – 2014. – № 1/2. – S. 221–226.

Tykholoz N. «Iak ditiam maty, z liubovi…» (etyka i poetyka Frankovykh kazok) / N. Tykholaz // Dyvoslovo. – 2003. № 11. – S. 2–6.

Franko I. Hrytseva shkilna nauka : virshi, opovidannia, kazky : dlia mol. ta sered. shk. viku / Ivan Franko ; [uporiad., red. ta peredm. N. O. Vyshnevskoho]. – Kyiv : Veselka, 1990. – 380 s.

Shvets A. Model dytiachoho svitu u prozi Ivana Franka / A. Shvets // Dyvoslovo. – 2005. – № 9. – S. 53–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Наталія Миколаївна Салига

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.