Іван Франко – знавець дитячої душі

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Салига ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-66-70

Ключові слова:

Іван Франко, дитина, казка, оповідання, виховання

Анотація

У статті досліджуються твори Івана Франка, написані для дітей. Проаналізовано зображені письменником психологічні картини із життя селянських дітей, осмислено його глибоку обізнаність із тонким психологічним світом дитини, розглянуто майстерність у викритті тодішнього ладу, системи освіти й виховання в галицьких школах, яка морально калічила дитину. На основі аналізу фактологічного матеріалу встановлено, що педагогічні ідеї І. Франка є співзвучними з тими завданнями, які стоять перед сучасною системою освіти й виховання. З огляду на це, актуальним є нове прочитання творів І. Франка для дітей, їх інтерпретація з погляду сучасних потреб українського суспільства. Відзначено, що у творчому доробку Івана Франка для дітей представлені різноманітні теми і жанри, а саме: оповідання, нариси, вірші, поеми, казки, оригінальні та перекладні твори, пристосовані до дитячого сприйняття. Наголошено на використанні письменником широко спектру сатиричних засобів у змалюванні тогочасної шкільної «науки» та вчителів. Відзначено нещадне висміювання І. Франком недосконалої методики навчання у тодішніх народних школах австрійського зразка. Акцентовано увагу на зображенні І. Франком малоефективних та антипедагогічних методів навчання в початкових школах, які використовувались у той час. Зазначено, що змальовані ним образи педагогів є втіленням найогидніших рис реакційної галицько-австрійської школи. Встановлено, що особливого значення у вихованні дитини Іван Франко надавав жанру казки, прагнувши, щоб казка вчила дітей любити добро, відрізняти його від зла, пізнавати природу, поважати старших. Доведено, що творчість Івана Франка посідає важливе місце в дитячій літературі, оскільки на його творах школярі вчаться пізнавати й розуміти минуле. Підкреслено розкриття значення творчості письменника для розуміння і піднесення ролі творів для дітей, та збагачення їх суспільно значущими темами й образами.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Салига, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика

Посилання

Біленко Т. Креативна природа художнього слова Івана Франка як чинник виховного процесу / Т. Біленко // Іван Франко в школі : зб. наук.-метод. пр. – Дрогобич, 2003. – Вип. 1. – С. 23–36.

Василюк В. Психологізм дитячих оповідань І. Я. Франка / В. Василюк // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 58–61.

Матковський М. Актуальність ціннісних ідей Івана Франка щодо становлення сучасної української молоді / М. Матковський // Релігія та соціум. – 2014. – № 1/2. – С. 221– 226.

Тихолоз Н. «Як дітям мати, з любові…» (етика і поетика Франкових казок) / Н. Тихолаз // Дивослово. – 2003. - № 11. – С. 2–6.

Франко І. Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки : для мол. та серед. шк. віку / Іван Франко ; [упоряд., ред. та передм. Н. О. Вишневського]. – Київ : Веселка, 1990. – 380 с.

Швець А. Модель дитячого світу у прозі Івана Франка / А. Швець // Дивослово. – 2005. – № 9. – С. 53–57.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bilenko T. Kreatyvna pryroda khudozhnoho slova Ivana Franka yak chynnyk vykhovnoho protsesu / T. Bilenko // Ivan Franko v shkoli : zb. nauk.-metod. pr. – Drohobych, 2003. – Vyp. 1. – S. 23–36.

Vasyliuk V. Psykholohizm dytiachykh opovidan I. Ya. Franka / V. Vasyliuk // Literaturoznavchi studii : zb. nauk. pr. / Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, In-t filolohii. – Kyiv, 2002. – Vyp. 2. – S. 58–61.

Matkovskyi M. Aktualnist tsinnisnykh idei Ivana Franka shchodo stanovlennia suchasnoi ukrainskoi molodi / M. Matkovskyi // Relihiia ta sotsium. – 2014. – № 1/2. – S. 221–226.

Tykholoz N. «Iak ditiam maty, z liubovi…» (etyka i poetyka Frankovykh kazok) / N. Tykholaz // Dyvoslovo. – 2003. № 11. – S. 2–6.

Franko I. Hrytseva shkilna nauka : virshi, opovidannia, kazky : dlia mol. ta sered. shk. viku / Ivan Franko ; [uporiad., red. ta peredm. N. O. Vyshnevskoho]. – Kyiv : Veselka, 1990. – 380 s.

Shvets A. Model dytiachoho svitu u prozi Ivana Franka / A. Shvets // Dyvoslovo. – 2005. – № 9. – S. 53–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Салига, Н. М. (2019). Іван Франко – знавець дитячої душі. Науково-педагогічні студії, (2), 66–70. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-66-70

Номер

Розділ

Історико-освітні студії