Огляд деяких мережевих сервісів компанії Google

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Вараксіна ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-74-84

Ключові слова:

web 2.0, хмарні технології, Google сервіси, інтернет-технології, хмарні сервіси, веб-сервіс, акаунт Google, Google служби, бібліотеки, заклади освіти

Анотація

Стаття містить огляд cучасних інформаційних веб-технологій (web 2.0), предсталених сервісами компанії Google, що дають змогу користувачам створювати і поширювати власний контент в інтернеті, виявляти можливості та переваги їх використання. У статті розглянуто хмарні обчислення у якості моделі надання зручного мережевого доступу в режимі «на вимогу» до набору параметрів обчислювальних ресурсів, що спільно використовуються, наприклад, мереж, серверів, сховищ даних, додатків і / або сервісів, які користувач може оперативно застосовувати під свої завдання.

Приділено увагу таким моделям:

– SaaS (Software as a Service – програмне забезпечення як послуга;

– IaaS (Infrastructure as a Service – інфраструктура як послуга) ;

– PaaS (Platform as a Service – платформа як послуга) ;

– DaaS (Desktop as a Service – робочий стіл як послуга).

Визначено переваги використання Google Apps в інформаційно-освітньому просторі, серед яких надійність, індивідуалізація доступу, фільтрування небажаного контенту, централізованого адміністрування, значного обсягу дискового (хмарного) простору, який надається користувачеві, україномовного інтерфейсу тощо. Ключовими сервісами, рекомендованими авторами статті до використання  є поштовий сервіс Google Mail (G-mail) (http://www.mail.google.com); диск Google Drive (http://www.drive.google.com) є хмарним сховищем для збереження файлів з безкоштовним обсягом дискового простору до 15 Гбайт; Хмарний Друк Google Cloud Print (http://www.google.com/cloudprint/); документи Google Docs (http://www.docs.google.com) ; таблиці Google Sheets; перекладач Google Google Translate (http://www.translate.google.com)  та багато інших. Висвітлені у статті аналітичні викладки дозволили визначити, що інтеграція програмного забезпечення інформаційно-освітнього простору та сучасних хмарних технологій дає можливість створювати персональний кабінет користуваача, який міститиме документи, листи, події, контакти та інший контент, що створений або безпосередньо стосується його навчальної діяльності. Крім того, завдяки хмарним технологіям, зокрема Google Apps, можна зменшити витрати на обслуговування мережевих комплексів закладів освіти та підвищити якість і доступність їх навчальних ресурсів.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Вараксіна, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

завідувач відділу науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій

Посилання

Балик Н. Р. Організація особистого освітнього простору засобами Інтернет офісу Google / Н. Р. Балик // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 102–105.

Булгаков В. В. Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (Web of Science, Scopus, Google Scholar) / В. В. Булгаков, М. Ю. Антомонов // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 374–382.

Глибовец Н. Н. Разработка системы учебного тестирования на базе Google Docs API / Н. Н. Глибовец, Р. И. Заболотный, И. А. Завадский // Управляющие системы и машины. – 2012. – № 2. – С. 68–74.

Гриценко В. Організаційно-педагогічні засади управління освітнім процесом засобами google apps for education / Валерій Гриценко, Ірина Юстик // Наук. зап. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 8, ч. 1. – С. 140–143.

Долинський Є. В. Використання продуктів компанії Google для професійної підготовки майбутніх перекладачів [Електронний ресурс] / Євген Володимирович Долинський, Валентина Павлівна Юркова // Вісн. нац. акад. Держ. прикордон. служби України: електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – текст. дані. – Хмельницький, 2014. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_5 (дата зверення: 11.11.2018). – Назва з екрана.

Кононец Н. В. Диск GOOGLE як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Н. В. Кононец // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2014. – № 1. – С. 194–202.

Лавренчук С. В. Соціальна мережа з можливістю відстеження користувачів засобами бібліотеки Google Maps АРІ / С. В. Лавренчук, Д. В. Кисельов // Комп’ютер.-інтегр. технології: освіта, наука, вир-во. – 2015. – № 19. – С. 34–38.

Неклесова В. Ю. Інтернет-простір України: ситуаційне дослідження Google zeitgeist 2012 / В. Ю. Неклесова // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 136–141.

Носенко Т. І. Використання служб Google для організації практики студентів / Т. І. Носенко, А. Г. Панченко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2013. – № 19. – С. 67–69.

Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Apps у інформаційно- освітній простір вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Т. 35, вип. 3. – С. 64–73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_35_3_9 (дата зверення: 11.11.2018). – Назва з екрана.

Панішев А. В. Мобільний застосунок для розв’язання загальної задачі комівояжера з використанням WCF-сервісу та GOOGLE MAPS / А. В. Панішев, А. В. Морозов, К. В. Квітка, Є. О. Гришкун // Электротехн. и компьютер. системы. – 2015. – № 18. – С. 12–16.

Семенець А. В. Про досвід інтеграції хмарного сервісу Google Apps For Education та наявної інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок, С. Б. Чеканов // Мед. інформатика та інженерія. – 2015. – № 1. – С. 52–60.

Сервіси та послуги Google [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія / Wikimedia Foundation, Inc. – Текст. дані. – [Б. м.], 2013. – Ред. 4 черв. 2018 р. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сервіси_та_послуги_Google (дата звернення: 12.11.2018). – Назва з екрана.

Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібл. вісн. – 2015. – № 2. – С. 10–13.

Федонюк В. В. Досвід використання програми Google Earth при викладанні географічних дисциплін [Електронний ресурс] / Віталіна Володимирівна Федонюк, Микола Ананійович Федонюк, Сергій Григорович Панькевич // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Т. 38, вип. 6. – С. 138–148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_38_6_14 (дата звернення: 12.11.2018). – Назва з екрана.

Юдін О. М. Підвищення ефективності моніторингу рекламних кампаній у системі Google Adwords / О. М. Юдін, П. М. Гроза, С. В. Сомов // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2012. – № 2. – С. 137–139.

Ярмахов Б. Google Apps для образования / Борис Ярмахов, Людмила Рождественнская. – Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 224 с. : ил.

Antonopoulos N. Cloud Computing. Principles. Systems and Applications / edited by Nick Antonopoulos, Lee Gillam. – London ; New York : Springer-Verlag, 2010. – 379 p.

Google [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія / Wikimedia Foundation, Inc. – Текст. дані. – [Б. м.], 2007. – Ред. 10 груд. 2018 г. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Google (дата звернення: 12.11.2018). – Назва з екрана.

Google Карти [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія / Wikimedia Foundation, Inc. – Текст. дані. – [Б. м.], 2010. – Ред. 28 лист. 2018 р. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Карти_Google (дата звернення: 12.11.2018). – Назва з екрана.

Google поможет внедрять цифру в украинское образование [Электронный ресурс]

// Ukrinform : мультимедийная платформа иновещания Украины / Укр. нац. информ. агентство «Укринформ» : [офиц. веб-сайт]. – Текст. дан. – [Б. м.], 2015. – Ред. 22 нояб. 2018 г. – Режим доступа: https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2585442-google-pomozet- vnedrat-cifru-v-ukrainskoe-obrazovanie.html (дата обращения:

11.2018). – Загл. с экрана.

Google Cultural Institute [Electronic resource] // Wikipedia : the free encyclopedia / Wikimedia Foundation, Inc. – Тext. data. – [W. p.], 2013. – Edited on 22 December 2018. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Cultural_Institute (date of appeal: 25.12.2018). – Title from a screen.

Google Search [Electronic resource] // Wikipedia : the free encyclopedia / Wikimedia Foundation, Inc. : [a web site]. – Electron. text. data. – [W. p.], 2017. – Edited on 24 December. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Search (date of appeal: 25.12.2018). – Title from a screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Вараксіна, Н. В. (2019). Огляд деяких мережевих сервісів компанії Google. Науково-педагогічні студії, (2), 74–84. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-74-84

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти