Досвід роботи Лондонської бібліотеки: виклики сучасності та стратегія розвитку

Автор(и)

  • Світлана Михайлівна Глазунова ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-85-92

Ключові слова:

Лондонська бібліотека, стратегічне планування, стратегія розвитку, стратегічні пріоритети, місія, цілі, бібліотечний фонд та колекції, джерела фінансування

Анотація

У статті обґрунтовано, що кардинальні політичні та культурні зміни в українському суспільстві, впровадження новітніх цифрових технологій висувають перед освітянськими і публічними бібліотеками завдання пошуку нових стратегій розвитку та моделей функціонування у системі гуманітарного знання, що відповідають сучасним потребам суспільства. Розкрито особливості стратегічного планування роботи найстарішої книгозбірні Великобританії – Лондонської бібліотеки.  Розглянуто стратегію розвитку культурно-освітньої установи – її місію, стратегічні цілі, інновації, що дали змогу їй досягнути професійного і фінансового успіху. Проаналізовано стратегії розвитку Лондонської бібліотеки, зробивши екскурс в історію закладу та її сучасне життя. Акцентовано, що кожні п'ять років у Лондонській бібліотеці розробляється нова стратегія розвитку, яка відображає бачення акціонерами, членами правління та топ-менеджерами її майбутнього, цілей і шляхів їх досягнення. Ідеї стосовно розвитку книгозбірні на сучасному етапі викладено в документі «Стратегічний план Лондонської бібліотеки до 2017 року». Встановлено, що кожен стратегічний пріоритет розкладається на низку конкретних дій, за допомогою яких реалізується стратегія розвитку, тобто формується план її виконання. Наприкінці кожного року готується річний звіт, який містить інформацію щодо виконання стратегічного плану Лондонської бібліотеки. Доведено, що Лондонська книгозбірня є унікальним явищем, оскільки залишається культурно-освітнім закладом, для якого дотації від держави є традиційним способом фінансування, проте установа змогла побудувати свою роботу таким чином, щоб стати незалежною від державного фінансування. Такий підхід, з одного боку, орієнтований на суто бібліотечні цілі, а з іншого – маркетинговий, тобто центрований на потребах читачів, дав можливість цій установі залишитись важливою ланкою культурно-освітнього простору та одночасно  стати  фінансово успішною та незалежною. Резюмуючи стратегію розвитку Лондонської бібліотеки, виокремлено основні ідеї, які можуть бути використані як орієнтири в розвитку та оптимізації роботи українських бібліотек. Наголошено, що ознайомлення з баченням майбутнього, послугами, принципами формування фонду та пошуку джерел фінансування лондонських колег може бути корисним для впровадження нових підходів у діяльність українських бібліотек.

Біографія автора

Світлана Михайлівна Глазунова, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних звʼязків

Посилання

Strategic plan 2012–2017 [Electronic resource] / The London Library // The London Library : website. – Text data. – [London, 2012]. – Mode of access: http://www.londonlibrary.co.uk/images/PDFs/strategicplan2012-2017.pdf (last access: 20.05.2017).

Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity [Electronic resource] // Wikipedia : online encyclopedia. – Text data. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity (last access: 20.05.2018).

Василенко О. М. Метод стратегічного планування діяльності бібліотеки / Василенко О. М. // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. / УБА, Нац. парлам. б-ка України, Центр. міськ. б-ка для дітей та юнацтва ім. Т. Г. Шевченка – Київ, 1998. – С. 59–66.

Мартинович В. Стратегічне управління бібліотеками : (світ. досвід) / В. Мартинович // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 256–265.

Месконт М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / Месконт М., Альберт М., Хедоури Ф. – Москва : Дело, 1992. – 702 с.

Мурзинов А. В. Стратегические приоритеты [Электронный ресурс] / А. В. Мурзинов // Записки декана. – Текст. дан. – [Россия, 2017]. – Режим доступа: http://www.dekanblog.ru/strategicheskie-prioritety/ (дата обращения: 13.07.2018). – Загл. с экрана.

Онищенко О. С. [Інтерв’ю з академіком НАН України Олексієм Семеновичем Онищенком про історію розвитку та сьогодення бібліотечних стратегій в умовах комплексних змін інформаційного середовища / підгот. Горенко Т. І.] [Електронний ресурс] // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=493:biblioteka- majbutnogo-2&catid=105&Itemid=410 (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

Петрова Л. Сучасна бібліотека: цілі і стратегії розвитку / Л. Петрова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 10. – С. 18–23.

Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. р.], 1995. – 267 с.

Тавальбех А. Х. А. Стратегічне управління діяльністю бібліотеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Тавальбех Алі Халід Алі ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 17 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Strategic plan 2012–2017 [Electronic resource] / The London Library // The London Library : website. – Text data. – [London, 2012]. – Mode of access: http://www.londonlibrary.co.uk/images/PDFs/ strategicplan2012-2017.pdf (last access: 20.05.2017).

Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity [Electronic resource] // Wikipedia : online encyclopedia. – Text data. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity (last access: 20.05.2018).

Vasylenko O. M. Metod stratehichnoho planuvannia diialnosti biblioteky / Vasylenko O. M. // Publichni biblioteky: suchasnist i maibutnie : zb. st. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. / UBA, Nats. parlam. b-ka Ukrainy, Tsentr. misk. b-ka dlia ditei ta yunatstva im. T. H. Shevchenka – Kyiv, 1998. – S. 59–66.

Martynovych V. Stratehichne upravlinnia bibliotekamy : (svit. dosvid) / V. Martynovych // Zap. Lviv. nauk. b-ky im. V. Stefanyka : zb. nauk. pr. / Lviv. nauk. b-ka im. V. Stefanyka. – Lviv, 2004. – Vyp. 12. – S. 256–265.

Meskont M. Kh. Osnovy menedzhmenta : per. s angl. / Meskont M. Kh., Albert M., Khedouri F. – Moskva : Delo, 1992. – 702 s.

Murzinov A. V. Strategicheskie prioritety [Elektronnyy resurs] / A. V. Murzinov // Zapiski dekana. – Tekst. dan. – [Rossiya, 2017]. – Rezhim dostupa: http://www.dekanblog.ru/strategicheskie-prioritety/ (data obrashcheniya: 13.07.2018). – Zagl. s ekrana.

Onyshchenko O. S. [Interviu z akademikom NAN Ukrainy Oleksiiem Semenovychem Onyshchenkom pro istoriiu rozvytku ta sohodennia bibliotechnykh stratehii v umovakh kompleksnykh zmin informatsiinoho seredovyshcha / pidhot. Horenko T. I.] [Elektronnyi resurs] // Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. – Tekst. dani. – Kyiv, [b. r.].

Petrova L. Suchasna biblioteka: tsili i stratehii rozvytku / L. Petrova // Visn. Kn. palaty. – 2001. – № 10. – S. 18–23.

Slobodianyk M. S. Naukova biblioteka: evoliutsiia struktury i funktsii / M. S. Slobodianyk ; Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. – Kyiv : [b. r.], 1995. – 267 s.

Tavalbekh A. Kh. A. Stratehichne upravlinnia diialnistiu biblioteky : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : spets. 07.00.08 «Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo» / Tavalbekh Ali Khalid Ali ; Kharkiv. derzh. akad. kultury. – Kharkiv, 2001. – 17 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Глазунова, С. М. (2019). Досвід роботи Лондонської бібліотеки: виклики сучасності та стратегія розвитку. Науково-педагогічні студії, (2), 85–92. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-85-92

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти