Досвід роботи Лондонської бібліотеки: виклики сучасності та стратегія розвитку

Світлана Михайлівна Глазунова

Анотація


У статті розкриваються особливості стратегічного планування роботи найстарішої книгозбірні Великобританії – Лондонської бібліотеки. Розглянуто стратегію розвитку культурно-освітньої установи – її місію, стратегічні цілі, інновації, що дали змогу їй досягнути професійного і фінансового успіху. Ознайомлення з баченням майбутнього, послугами, принципами формування фонду та пошуку джерел фінансування лондонських колег може бути корисним для впровадження нових підходів у діяльність українських бібліотек.

Ключові слова


Лондонська бібліотека; стратегічне планування; стратегія розвитку; стратегічні пріоритети; місія; цілі; бібліотечний фонд та колекції; джерела фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Strategic plan 2012–2017 [Electronic resource] / The London Library // The London Library : website. – Text data. – [London, 2012]. – Mode of access: http://www.londonlibrary.co.uk/images/PDFs/strategicplan2012-2017.pdf (last access: 20.05.2017).

Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity [Electronic resource] // Wikipedia : online encyclopedia. – Text data. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity (last access: 20.05.2018).

Василенко О. М. Метод стратегічного планування діяльності бібліотеки / Василенко О. М. // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє : зб. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. / УБА, Нац. парлам. б-ка України, Центр. міськ. б-ка для дітей та юнацтва ім. Т. Г. Шевченка – Київ, 1998. – С. 59–66.

Мартинович В. Стратегічне управління бібліотеками : (світ. досвід) / В. Мартинович // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 256–265.

Месконт М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / Месконт М., Альберт М., Хедоури Ф. – Москва : Дело, 1992. – 702 с.

Мурзинов А. В. Стратегические приоритеты [Электронный ресурс] / А. В. Мурзинов // Записки декана. – Текст. дан. – [Россия, 2017]. – Режим доступа: http://www.dekanblog.ru/strategicheskie-prioritety/ (дата обращения: 13.07.2018). – Загл. с экрана.

Онищенко О. С. [Інтерв’ю з академіком НАН України Олексієм Семеновичем Онищенком про історію розвитку та сьогодення бібліотечних стратегій в умовах комплексних змін інформаційного середовища / підгот. Горенко Т. І.] [Електронний ресурс] // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=493:biblioteka- majbutnogo-2&catid=105&Itemid=410 (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

Петрова Л. Сучасна бібліотека: цілі і стратегії розвитку / Л. Петрова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 10. – С. 18–23.

Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. р.], 1995. – 267 с.

Тавальбех А. Х. А. Стратегічне управління діяльністю бібліотеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Тавальбех Алі Халід Алі ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 17 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Світлана Михайлівна Глазунова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.