Міжнародні системи ідентифікації вчених як показник іміджу науковця

Автор(и)

  • Віта Валеріївна Горак ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-93-98

Ключові слова:

ідентифікація, комунікація, соціальна мережа, ORCID, ResearcherID, Google Scholar, DOI

Анотація

У статті визначено поняття іміджу вченого. Проаналізовано й виокремлено певні критеріальні особливості та функціональні можливості міжнародних систем ідентифікації науковців. Встановлено, що реєстрація та створення профілів у таких комунікаційних системах є бажаною умовою ідентифікації вченого, дієвим фактором підвищення його фахової компетентності. З'ясовано, що згадані системи уможливлюють ефективний пошук як паралельних розробників наукової проблематики, потенціальних співавторів та опонентів, так і передбачуваних споживачів наукової продукції. В той же час це й розширений пошук джерел фінансування науково-дослідної діяльності. Акцент зроблено й на популяризації власних досліджень, налагодженні міжнародних зв’язків з метою входження українських науковців та репрезентованих ними установ у світовий науковий простір. Автор наголошує про актуальність просування наукового доробку вітчизняних учених до міжнародних і світових наукометричних баз даних, що дає змогу не тільки ділитися досвідом, а й враховувати думку зарубіжних дослідників задля об'єктивності отримання проміжних і кінцевих результатів дисертаційної діяльності і планових НДР. Автор наводить стислу характеристику більш популярних ідентифікаторів (систем ідентифікаторів), що нині є найбільш важливими  для діяльності ученого сьогодення, таких, як: Scopus Author ID ResearcherID Open Researcher and Contributor ID (ORCID) Google Scholar Research Gate; зосереджує увагу на необхідності присвоєння реєстраційним Crossref агентством ідентифікаторів DOI (Digital Object Identifier) кожній авторськійпублікації. У статті говориться й про те, що демонстрація та популяризація наукової діяльності ученого відбувається засобами соціальних мереж таких, як: Facebook, LinkedIn, Twitter та ін.

Біографія автора

Віта Валеріївна Горак, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти

Посилання

Березюк Н. ORCID ідентифікація вченого [Електронний ресурс] / Наталія Березюк // Педагогічні науки. Переклад. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: http://edutranslate.wixsite.com/edutranslate/single-post/2016/06/17/ORCID-ідентифікація- вченого (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Борисова Т. Розбудова іміджу науковця сучасними засобами наукової комунікації [Електронний ресурс] : тренінг для науковців / Тетяна Борисова ; Наук. б-ка НаУКМА // Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика : [офіц. портал].

– Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/24_10_18- 1.pdf (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Коновець О. Ф. Фахова та публічна репутація вченого: комунікативний аспект [Електронний ресурс] / Коновець О. Ф. // Наук. зап. Ін-ту журналістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Текст. дані. – Київ, 2007. – Т. 28. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1978 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Лаврентій А. С. Основні підходи до ідентифікації іміджу, його структурних складових та функціонального простору реалізації / А. С. Лаврентій // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 20. – С. 123–128.

Назаровець C. Інструменти для організації відкритого наукового співробітництва [Електронний ресурс] / Сергій Назаровець // Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова наука та міжнародні публікації : семінар, 5 груд. 2014 р. / Київ. шк. економіки. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/271324903_Instrumenti_dla_organizacii_vidkritogo_naukovogo_spivrobitnictva (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Науковці України – новий інформаційний блок порталу «Наука України: доступ до знань» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3565 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Парамонов С. Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали [Электронный ресурс] / С. Парамонов // Clarivate Analytics. – Режим доступа: http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf (дата обращения: 21.11.2018). – Загл. с экрана.

Присвоєння DOI науковим виданням [Електронний ресурс] // Інтернаука : вид. дім. Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/services/doi/ (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Семененко Л. П. Формування бренду ученого / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2015. – С. 22–27.

Системи ідентифікації науковця [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Чернігів, [б. р.]. – Режим доступу: http://library2.stu.cn.uana_dopomogu_naukovcyusistemi_identifikacii_naukovcya/ (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Створення унікальних профілів дослідника в ORCID, Google Scholar та ін. [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека Національного університету «Києво- Могилянська академія» : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступ: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=622 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Шостак А. В. Наукометричні показники і кар’єра вченого [Електронний ресурс] / Шостак А. В. // Академія наук вищої освіти України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://anvou.org.ua/vidannya/nash-publikaciyi/shostak-av- naukometrichni-pokazniki-karera-vchenogo/ (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bereziuk N. ORCID identyfikatsiia vchenoho [Elektronnyi resurs] / Nataliia Bereziuk

// Pedahohichni nauky. Pereklad. – Tekst. dani. – [Ukraina], 2016. – Rezhym dostupu: http://edutranslate.wixsite.com/edutranslate/single-post/2016/06/17/ORCID-identyfikatsiia- vchenoho (data zvernennia: 16.11.2018). – Nazva z ekrana.

Borysova T. Rozbudova imidzhu naukovtsia suchasnymy zasobamy naukovoi komunikatsii [Elektronnyi resurs] : treninh dlia naukovtsiv / Tetiana Borysova ; Nauk. b-ka NaUKMA

// Natsionalna medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity imeni P. L. Shupyka : [ofits. portal]. – Tekst. dani. – Kyiv, 2017. – Rezhym dostupu: http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/24_10_18- 1.pdf (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Konovets O. F. Fakhova ta publichna reputatsiia vchenoho: komunikatyvnyi aspekt [Elektronnyi resurs] / Konovets O. F. // Nauk. zap. In-tu zhurnalistyky / Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. – Tekst. dani. – Kyiv, 2007. – T. 28. – Rezhym dostupu: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1978 (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Lavrentii A. S. Osnovni pidkhody do identyfikatsii imidzhu, yoho strukturnykh skladovykh ta funktsionalnoho prostoru realizatsii / A. S. Lavrentii // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2017. – № 20. – S. 123–128.

Nazarovets C. Instrumenty dlia orhanizatsii vidkrytoho naukovoho spivrobitnytstva [Elektronnyi resurs] / Serhii Nazarovets // Profesiinyi rozvytok: vidkryti resursy, tsyfrova nauka ta mizhnarodni publikatsii : seminar, 5 hrud. 2014 r. / Kyiv. shk. ekonomiky. – Tekst. dani. – Kyiv, 2014. – Rezhym dostupu: https://www.researchgate.net/publication/271324903_Instrumenti_dla_organizacii_vidkritogo_nauk ovogo_spivrobitnictva (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Naukovtsi Ukrainy – novyi informatsiinyi blok portalu «Nauka Ukrainy: dostup do znan» [Elektronnyi resurs] // Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho : [ofits. portal]. – Tekst. dani. – Kyiv, 2017. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/node/3565 (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Paramonov S. Brend uchenoho: kak sdelat tak, chtobы nas tsytyrovaly [Эlektronnыi resurs] / S. Paramonov // Clarivate Analytics. – Rezhym dostupa: http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf (data obrashchenyia: 21.11.2018). – Zahl. s эkrana.

Prysvoiennia DOI naukovym vydanniam [Elektronnyi resurs] // Internauka : vyd. dim. – Tekst. dani. – Kyiv, [b. r.]. – Rezhym dostupu: https://www.inter-nauka.com/ua/services/doi/ (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Semenenko L. P. Formuvannia brendu uchenoho / L. P. Semenenko, Yu. M. Hlavcheva, M. I. Hlavchev // Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva : materialy Shostoi mizhnar. nauk.-prakt. konf., 10–11 veres. 2015 r., Lviv / Nats. un-t «Lvivska politekhnika», Nauk.-tekhn. b-ka. – Lviv, 2015. – S. 22–27.

Systemy identyfikatsii naukovtsia [Elektronnyi resurs] // Naukova biblioteka Chernihivskoho natsionalnoho tekhnolohichnoho universytetu : [ofits. portal]. – Tekst. dani. – Chernihiv, [b. r.]. – Rezhym dostupu: http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/sistemi_identifikacii_naukovcya/ (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Stvorennia unikalnykh profiliv doslidnyka v ORCID, Google Scholar ta in. [Elektronnyi resurs] // Naukova biblioteka Natsionalnoho universytetu «Kyievo- Mohylianska akademiia» : [ofits. portal]. – Tekst. dani. – Kyiv, [b. r.]. – Rezhym dostup: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=622 (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Shostak A. V. Naukometrychni pokaznyky i kariera vchenoho [Elektronnyi resurs] / Shostak A. V. // Akademiia nauk vyshchoi osvity Ukrainy : [ofits. portal]. – Tekst. dani. – Kyiv, [b. r.]. – Rezhym dostupu: http://anvou.org.ua/vidannya/nash-publikaciyi/shostak-av- naukometrichni-pokazniki-karera-vchenogo/ (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Горак, В. В. (2019). Міжнародні системи ідентифікації вчених як показник іміджу науковця. Науково-педагогічні студії, (2), 93–98. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-93-98

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти