Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень

Наталія Дмитрівна Грудініна

Анотація


У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування „білих плям” щодо складання прикнижкових й пристатейних списків.

Ключові слова


наукометрія; бібліометрія; бібліографічний апарат; бібліографічні посилання; цитування; прикнижкові списки; пристатейні списки

Повний текст:

PDF

Посилання


Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюл. Вищої атестац. комісії України. – 2011. – № 9/10. – С. 2–6.

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.5-88). – Чинний від 2010–10–01. – Київ : Держстандарт України, 2010. – IV, 13 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Чинний від 2016–07–01. – Київ : ДП УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – Чинний від 2007–07–01. – Київ : Держстандарт України, 2007. – 58 с.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, IDT). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Вперше ; чинний від 2008–04–01. – Київ : Держстандарт України, 2008. – 16 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України) / М. І. Женченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. ст. / Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 125–137.

Женченко М. І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – 4-те вид., допов. – Київ : Жнець, 2013. – 63 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54–55.

Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України / Єлизавета Копанєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 41–51.

Костенко Л. Й. Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] / Костенко Леонід Йосипович // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=107 &Itemid=439 (дата звернення: 19.10.2018). – Назва з екрана.

Лобановська І. Г. Новий стандарт на бібліографічне описування документів / І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова // Шк. б-ка плюс. – 2004. – Листоп. (№ 21/22).– С. 2–5.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Соловяненко, Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus / Денис Соловяненко // Бібл. вісн. – 2012. – № 1. – С. 6–21.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»: практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ, 2010. – 95 с. – (Шк. б-ка плюс ; Серпень (№ 15/16), 2010) (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 6).

Garfield E. Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas / Е. Garfield // Science. – 1955. – Vol. 122, Iss. 3159. – P. 108–111.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Наталія Дмитрівна Грудініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.