DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-99-106

Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень

Наталія Дмитрівна Грудініна

Анотація


У статті констатовано, що однією із найважливіших характеристик якості наукової публікації є її бібліографічний апарат, а це – бібліографічні посилання та прикнижкові й пристатейні списки. Автором встановлено, що бібліографічні відомості дають можливість визначити джерелознавчу базу дослідження, показати зв’язок нової публікації з попередніми, скласти уявлення про наукові позиції автора, перевірити достовірність наведених даних, розкрити пріоритет і наукову цінність здобутих результатів, захистити авторські права, боротися з плагіатом. Доведено, що в оцінюванні результативності наукової діяльності важливе місце відводять наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою посилань і цитувань наукових публікацій та їхніх авторів. На основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування „білих плям” щодо складання прикнижкових й пристатейних списків. Акцентовано, що прикнижкові й пристатейні списки були б ще ефективнішими, якби їх складали на більш якісному рівні й використовували стандартизовані бібліографічні записи. Це давало б можливість застосовувати ці списки в довідкових апаратах різних інформаційних установ і бібліотек, вводити в бази даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем без додаткових перевірок точності зазначених відомостей. Доведено, що бібліографічний список до наукової праці сприяє підвищенню компетентності й умінь авторів з добору й аналізування джерельної бази дослідження, уніфікування бібліографічного описування документів різних видів, що полегшує авторам роботу зі стандартами та іншими нормативними і методичними документами для бібліографічної бази даних їхніх наукових праць.


Ключові слова


наукометрія; бібліометрія; бібліографічний апарат; бібліографічні посилання; цитування; прикнижкові списки; пристатейні списки

Повний текст:

PDF

Посилання


Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюл. Вищої атестац. комісії України. – 2011. – № 9/10. – С. 2–6.

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.5-88). – Чинний від 2010–10–01. – Київ : Держстандарт України, 2010. – IV, 13 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Чинний від 2016–07–01. – Київ : ДП УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – Чинний від 2007–07–01. – Київ : Держстандарт України, 2007. – 58 с.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, IDT). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Вперше ; чинний від 2008–04–01. – Київ : Держстандарт України, 2008. – 16 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України) / М. І. Женченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. ст. / Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 125–137.

Женченко М. І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – 4-те вид., допов. – Київ : Жнець, 2013. – 63 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54–55.

Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України / Єлизавета Копанєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 41–51.

Костенко Л. Й. Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] / Костенко Леонід Йосипович // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=107 &Itemid=439 (дата звернення: 19.10.2018). – Назва з екрана.

Лобановська І. Г. Новий стандарт на бібліографічне описування документів / І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова // Шк. б-ка плюс. – 2004. – Листоп. (№ 21/22).– С. 2–5.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Соловяненко, Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus / Денис Соловяненко // Бібл. вісн. – 2012. – № 1. – С. 6–21.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»: практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ, 2010. – 95 с. – (Шк. б-ка плюс ; Серпень (№ 15/16), 2010) (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 6).

Garfield E. Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas / Е. Garfield // Science. – 1955. – Vol. 122, Iss. 3159. – P. 108–111.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vymohy do oformlennia dysertatsii ta avtoreferativ dysertatsii // Biul. Vyshchoi atestats. komisii Ukrainy. – 2011. – № 9/10. – S. 2–6.

DSTU 7152:2010. Vydannia. Oformlennia publikatsii u zhurnalakh i zbirnykakh. Uvedeno vpershe (zi skasuvanniam v Ukraini HOST 7.5-88). – Chynnyi vid 2010–10–01. – Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2010. – IV, 13 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy).

DSTU 8302:2015. Bibliohrafichne posylannia. Zahalni polozhennia ta pravyla skladannia. – Chynnyi vid 2016–07–01. – Kyiv : DP UkrNDNTs, 2016. – 16 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy) (Informatsiia ta dokumentatsiia).

DSTU HOST 7.1:2006. Bibliohrafichnyi zapys. Bibliohrafichnyi opys. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia (HOST 7.1–2003, IDT). – Chynnyi vid 2007–07–01. – Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2007. – 58 s.

DSTU HOST 7.80:2007 (HOST 7.80–2000, IDT). Bibliohrafichnyi zapys. Zaholovok. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia. – Vpershe ; chynnyi vid 2008–04–01. – Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2008. – 16 s. – (Systema standartiv z informatsii, bibliotechnoi ta vydavnychoi spravy).

Zhenchenko M. I. Oformlennia publikatsii u naukovykh zhurnalakh i zbirnykakh: vymohy standartiv ta vydavnychi realii (na prykladi naukovykh vydan NAN Ukrainy) / M. I. Zhenchenko // Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori : zb. st. / Nats. akad. nauk Ukrainy. – Kyiv, 2011. – Vyp. 5. – S. 125–137.

Zhenchenko M. I. Skladannia ta oformlennia bibliohrafichnykh zapysiv u spyskakh literatury do naukovykh robit : navch.-metod. posib. / Maryna Zhenchenko ; Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, In-t zhurnalistyky. – 4-te vyd., dopov. – Kyiv : Zhnets, 2013. – 63 s. : tabl. – Bibliohr.: s. 54–55.

Kopanieva Ye. Bibliometrychni pokaznyky naukovoi periodyky Ukrainy / Yelyzaveta Kopanieva // Nauk. pr. Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho : zb. nauk. pr. / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [ta in.]. – Kyiv, 2014. – S. 41–51.

Kostenko L. Y. Bibliometryka ukrainskoi nauky [Elektronnyi resurs] / Kostenko Leonid Yosypovych // Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii / N

Lobanovska I. H. Novyi standart na bibliohrafichne opysuvannia dokumentiv / I. H. Lobanovska, O. H. Pomchalova // Shk. b-ka plius. – 2004. – Lystop. (№ 21/22). – S. 2–5.

Pro zatverdzhennia Vymoh do oformlennia dysertatsii [Elektronnyi resurs] : nakaz M-va osvity i nauky Ukrainy vid 12.01.2017 r. № 40 // Zakonodavstvo Ukrainy / Verkhov. Rada Ukrainy. – Tekst. dani. – Kyiv, 2017. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Solovianenko, D. Polityka indeksatsii vydan u naukometrychnykh bazakh danykh Web of Science ta SciVerse Scopus / Denys Solovianenko // Bibl. visn. – 2012. – № 1. – S. 6–21.

Uprovadzhennia v praktyku roboty bibliotek osvitianskoi haluzi DSTU HOST 7.1:2006 „Bibliohrafichnyi zapys. Bibliohrafichnyi opys. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia” ta DSTU HOST 7.80:2007 „Bibliohrafichnyi zapys. Zaholovok. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia : prakt. posib. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; [uklad.: I. H. Lobanovska, O. H. Pomchalova, I. S. Khybnyk ; nauk. red. I. H. Lobanovska]. – Kyiv, 2010. – 95 s. – (Shk. b-ka plius ; Serpen (№ 15/16), 2010) (Seriia „Na dopomohu profesiinii samoosviti pratsivnykiv osvitianskykh bibliotek” ; vyp. 6).ats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. – Tekst dani. – Kyiv, [b. r.].

Garfield E. Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas / Е. Garfield // Science. – 1955. – Vol. 122, Iss. 3159. – P. 108–111.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Наталія Дмитрівна Грудініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.