Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Грудініна ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-99-106

Ключові слова:

наукометрія, бібліометрія, бібліографічний апарат, бібліографічні посилання, цитування, прикнижкові списки, пристатейні списки

Анотація

У статті констатовано, що однією із найважливіших характеристик якості наукової публікації є її бібліографічний апарат, а це – бібліографічні посилання та прикнижкові й пристатейні списки. Автором встановлено, що бібліографічні відомості дають можливість визначити джерелознавчу базу дослідження, показати зв’язок нової публікації з попередніми, скласти уявлення про наукові позиції автора, перевірити достовірність наведених даних, розкрити пріоритет і наукову цінність здобутих результатів, захистити авторські права, боротися з плагіатом. Доведено, що в оцінюванні результативності наукової діяльності важливе місце відводять наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою посилань і цитувань наукових публікацій та їхніх авторів. На основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування „білих плям” щодо складання прикнижкових й пристатейних списків. Акцентовано, що прикнижкові й пристатейні списки були б ще ефективнішими, якби їх складали на більш якісному рівні й використовували стандартизовані бібліографічні записи. Це давало б можливість застосовувати ці списки в довідкових апаратах різних інформаційних установ і бібліотек, вводити в бази даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем без додаткових перевірок точності зазначених відомостей. Доведено, що бібліографічний список до наукової праці сприяє підвищенню компетентності й умінь авторів з добору й аналізування джерельної бази дослідження, уніфікування бібліографічного описування документів різних видів, що полегшує авторам роботу зі стандартами та іншими нормативними і методичними документами для бібліографічної бази даних їхніх наукових праць.

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Грудініна, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу комплектування та наукового опрацювання документів

Посилання

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюл. Вищої атестац. комісії України. – 2011. – № 9/10. – С. 2–6.

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.5-88). – Чинний від 2010–10–01. – Київ : Держстандарт України, 2010. – IV, 13 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Чинний від 2016–07–01. – Київ : ДП УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – Чинний від 2007–07–01. – Київ : Держстандарт України, 2007. – 58 с.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, IDT). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Вперше ; чинний від 2008–04–01. – Київ : Держстандарт України, 2008. – 16 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України) / М. І. Женченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. ст. / Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 125–137.

Женченко М. І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – 4-те вид., допов. – Київ : Жнець, 2013. – 63 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54–55.

Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України / Єлизавета Копанєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 41–51.

Костенко Л. Й. Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] / Костенко Леонід Йосипович // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=107 &Itemid=439 (дата звернення: 19.10.2018). – Назва з екрана.

Лобановська І. Г. Новий стандарт на бібліографічне описування документів / І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова // Шк. б-ка плюс. – 2004. – Листоп. (№ 21/22).– С. 2–5.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Соловяненко, Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus / Денис Соловяненко // Бібл. вісн. – 2012. – № 1. – С. 6–21.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»: практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ, 2010. – 95 с. – (Шк. б-ка плюс ; Серпень (№ 15/16), 2010) (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 6).

Garfield E. Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas / Е. Garfield // Science. – 1955. – Vol. 122, Iss. 3159. – P. 108–111.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vymohy do oformlennia dysertatsii ta avtoreferativ dysertatsii // Biul. Vyshchoi atestats. komisii Ukrainy. – 2011. – № 9/10. – S. 2–6.

DSTU 7152:2010. Vydannia. Oformlennia publikatsii u zhurnalakh i zbirnykakh. Uvedeno vpershe (zi skasuvanniam v Ukraini HOST 7.5-88). – Chynnyi vid 2010–10–01. – Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2010. – IV, 13 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy).

DSTU 8302:2015. Bibliohrafichne posylannia. Zahalni polozhennia ta pravyla skladannia. – Chynnyi vid 2016–07–01. – Kyiv : DP UkrNDNTs, 2016. – 16 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy) (Informatsiia ta dokumentatsiia).

DSTU HOST 7.1:2006. Bibliohrafichnyi zapys. Bibliohrafichnyi opys. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia (HOST 7.1–2003, IDT). – Chynnyi vid 2007–07–01. – Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2007. – 58 s.

DSTU HOST 7.80:2007 (HOST 7.80–2000, IDT). Bibliohrafichnyi zapys. Zaholovok. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia. – Vpershe ; chynnyi vid 2008–04–01. – Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2008. – 16 s. – (Systema standartiv z informatsii, bibliotechnoi ta vydavnychoi spravy).

Zhenchenko M. I. Oformlennia publikatsii u naukovykh zhurnalakh i zbirnykakh: vymohy standartiv ta vydavnychi realii (na prykladi naukovykh vydan NAN Ukrainy) / M. I. Zhenchenko // Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori : zb. st. / Nats. akad. nauk Ukrainy. – Kyiv, 2011. – Vyp. 5. – S. 125–137.

Zhenchenko M. I. Skladannia ta oformlennia bibliohrafichnykh zapysiv u spyskakh literatury do naukovykh robit : navch.-metod. posib. / Maryna Zhenchenko ; Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, In-t zhurnalistyky. – 4-te vyd., dopov. – Kyiv : Zhnets, 2013. – 63 s. : tabl. – Bibliohr.: s. 54–55.

Kopanieva Ye. Bibliometrychni pokaznyky naukovoi periodyky Ukrainy / Yelyzaveta Kopanieva // Nauk. pr. Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho : zb. nauk. pr. / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [ta in.]. – Kyiv, 2014. – S. 41–51.

Kostenko L. Y. Bibliometryka ukrainskoi nauky [Elektronnyi resurs] / Kostenko Leonid Yosypovych // Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii / N

Lobanovska I. H. Novyi standart na bibliohrafichne opysuvannia dokumentiv / I. H. Lobanovska, O. H. Pomchalova // Shk. b-ka plius. – 2004. – Lystop. (№ 21/22). – S. 2–5.

Pro zatverdzhennia Vymoh do oformlennia dysertatsii [Elektronnyi resurs] : nakaz M-va osvity i nauky Ukrainy vid 12.01.2017 r. № 40 // Zakonodavstvo Ukrainy / Verkhov. Rada Ukrainy. – Tekst. dani. – Kyiv, 2017. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Solovianenko, D. Polityka indeksatsii vydan u naukometrychnykh bazakh danykh Web of Science ta SciVerse Scopus / Denys Solovianenko // Bibl. visn. – 2012. – № 1. – S. 6–21.

Uprovadzhennia v praktyku roboty bibliotek osvitianskoi haluzi DSTU HOST 7.1:2006 „Bibliohrafichnyi zapys. Bibliohrafichnyi opys. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia” ta DSTU HOST 7.80:2007 „Bibliohrafichnyi zapys. Zaholovok. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia : prakt. posib. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; [uklad.: I. H. Lobanovska, O. H. Pomchalova, I. S. Khybnyk ; nauk. red. I. H. Lobanovska]. – Kyiv, 2010. – 95 s. – (Shk. b-ka plius ; Serpen (№ 15/16), 2010) (Seriia „Na dopomohu profesiinii samoosviti pratsivnykiv osvitianskykh bibliotek” ; vyp. 6).ats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. – Tekst dani. – Kyiv, [b. r.].

Garfield E. Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas / Е. Garfield // Science. – 1955. – Vol. 122, Iss. 3159. – P. 108–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Грудініна, Н. Д. (2019). Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень. Науково-педагогічні студії, (2), 99–106. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-99-106

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти