DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-107-112

Бібліометричний моніторинг педагогічної науки України

Тетяна Василівна Симоненко

Анотація


У статті проведено аналіз даних системи «Бібліометрика української науки» щодо педагогічної науки України. Висвітлено твердження про те, що в цілому бібліометричний профіль можна розглядати як наукову декларацію вченого – його звіт суспільству за надану можливість проводити дослідницьку діяльність. Подано, що у профілі вказано сферу наукової діяльності вченого, впорядковані списки його публікацій, індекси та діаграму цитувань, коло наукових інтересів, когнітивно орієнтовані зв'язки в системі наукових комунікацій тощо. Виявлено необхідність розвитку в бібліотеках наукометричної діяльності. Констатовано, що універсальною платформою для створення бібліометричних профілів є система Google Schol. За допомогою аналізу виокремлених з «Бібліометрики української науки» даних щодо педагогічної науки України встановлено, що  роботу з наукового декларування результатів діяльності науково-педагогічних працівників наразі можна вважати задовільною, а за кількістю представлених профілів галузь педагогіка посідає друге місце. Обґрунтовано, що отримання хороших бібліометричних показників потребує консолідованої співпраці вченого (робота з власним профілем, включення публікацій до загальнодоступних науково-інформаційних систем) і бібліотек наукових установ (організація загальнодоступного наукового ресурсу праць своїх вчених, просуванням наукових праць у світові бібліо- та наукометричні бази даних, аналіз рівня цитування вчених та індексів впливу періодичних видань). Доведено, що отримання цілісної бібліометричної картини щодо діяльності науково-педагогічних установ окремих відомств потребує поглиблення їх взаємодії з профільними аналітичними структурами для ефективного використання всіх суспільних функцій бібліометричних профілів.


Ключові слова


бібліометричний профіль; наукові декларації; наукометрія; експертне оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ (дата звернення: 20.03.2018). – Назва з екрана.

Симоненко Т. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) / Т. Симоненко // Вісн. НАН України. – 2015. – № 3. – С. 91–94.

Симоненко Т. Наукова декларація – вимога часу / Тетяна Симоненко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 1. – С. 26–28.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bibliometryka ukrainskoi nauky [Elektronnyi resurs] // Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. – Tekst. dani. – Kyiv, [b. r.]. – Rezhym dostupu: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ (data zvernennia: 20.03.2018). – Nazva z ekrana.

Symonenko T. Bibliometryka ukrainskoi nauky (za materialamy naukovoho povidomlennia na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 10 hrudnia 2014 r.) / T. Symonenko // Visn. NAN Ukrainy. – 2015. – № 3. – S. 91–94.

Symonenko T. Naukova deklaratsiia – vymoha chasu / Tetiana Symonenko // Visn. Kn. palaty. – 2017. – № 1. – S. 26–28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тетяна Василівна Симоненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.