Галузеві періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як джерело сучасних історіографічних досліджень

Оксана Борисівна Бондарчук

Анотація


У статті подано огляд періодичних видань 1917–1945 рр. з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, які є важливим джерелом досліджень у галузі педагогіки, освіти, бібліотекознавства. Розкрито видову та тематичну спрямованість часописів, що відображають тенденції розвитку освіти, науки, культури України у складні історичні періоди. Проаналізовано маловідомі широкому загалу науковців періодичні видання.

Ключові слова


бібліотеки; часописи; періодика; каталоги; історико-педагогічні дослідження; джерельна база

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Д. Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) / Л. Д. Березівська // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 286–290.

Березівська Л. Д. Колекція журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України / Лариса Березівська // Історико-педагогічний альманах

/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.].– Умань, 2016.– Вип. 1.– С. 4–9.

Бричок С. Б. Журнал «Церковно-приходская школа» як історико-педагогічне джерело вивчення діяльності церковнопарафіяльних шкіл (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Б. Бричок // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 92–97.

Вайда Л. О. Українська педагогічна преса як джерело відображення інноваційних педагогічних ідей (1991–2013 рр.) / Л. О. Вайда // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 102–105.

Зайченко І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. XIX – поч. XX ст.) / І. В. Зайченко ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Львів : [б. в.], 2002. – 344 с

Кальницкий Ф. З досвіду українізації шкіл на Кубані в 1928 році / Ф. З. Кальницький // Новим шляхом. – 1929. – № 1. – С. 53–54.

Костенко І. Рідна мова / І. Костенко // Новим шляхом. – 1927. – № 2. – С. 41–42.

Лобода С. М. Інформаційні можливості періодичної преси ХХ століття як джерела історико-педагогічного дослідження / С. М. Лобода // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. пр.] / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Луганськ], 2007. – № 21 : Педагогічні науки, ч. 2. – С. 19–26.

Лобода С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей : [монографія] / С. М. Лобода ; Держ. закл. «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ, 2010. – 504 с.

Лола М. Масова робота коло українізації в районах, що українізуються / М. Лола // Новим шляхом. – 1930. – [№ 4/5]. – С. 33–34.

Марченко В. Про українознавство в школах РСФРР / В. Марченко // Новим шляхом. – 1928. – № 4/5. – С. 39–44.

Тарнавська С. В. Робітничі факультети УСРР як історико-педагогічна проблема на сторінках часопису «Путь просвещения» (1922–1926 рр.) / Сніжана Тарнавська // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 9. – С. 30–34.

Філімонова Т. В. Часопис «Радянська освіта» (1923–1931) в історії громадсько- педагогічного руху України / Т. В. Філімонова // Таврійський вісн. освіти. – 2015. – № 2, ч. 2. – С. 277–285.

Чалапа Ф. Проти нікчемного досвіду з українізації Кальницького і перекручувань національної політики партії / Ф. Чалапа // Новим шляхом. – 1929. – № 4. – С. 30–31.

Шаля І. Нова доба в українізації Кубанської округи / І. Шаля // Новим шляхом. – 1929. – № 4. – С. 32–35.

Янченко Т. В. Педологія як основа соціального виховання дітей в Україні у 20-ті роки ХХ ст. / Т. В. Янченко // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психолого- педагогічні науки. – 2014. – № 4. – С. 233–239.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Оксана Борисівна Бондарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.