Галузеві періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як джерело сучасних історіографічних досліджень

Автор(и)

  • Оксана Борисівна Бондарчук ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-113-118

Ключові слова:

бібліотеки, часописи, періодика, каталоги, історико-педагогічні дослідження, джерельна база

Анотація

У статті подано огляд періодичних видань 1917-1945 рр. з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, які є джерелом історичних досліджень у галузі педагогіки, освіти, бібліотекознавства, оскільки цей інформаційний ресурс великою мірою відображає розвиток педагогічної думки, її особливості, проблематику тощо. У ході дослідження розкрито видову та тематичну спрямованість часописів, що відображають тенденції розвитку освіти, науки, культури України у складні історичні періоди. Проаналізовано маловідомі широкому загалу науковців періодичні видання, зокрема журнал «Новим шляхом» (Краснодар), присвячений українізації Кубані. Публікації журналів того часу сприяли формуванню світоглядних та аксіологічних настанов серед тогочасних педагогів-практиків,  містили відомості про важливі проблеми освітньо-виховного процесу у школі, що були характерні для досліджуваного хронологічного періоду, та шляхи їх розв’язання, через статті журналів відбувалася багатоаспектна професійна комунікація педагогів, обмін досвідом між активними вчителями з творчим підходом до своєї фахової діяльності. На сторінках журналів розкриваються теоретичні й методичні засади реформування й модернізації освітньої галузі в Україні та історико-культурні процеси означеного періоду. За результатами проведеного дослідження фахівцями бібліотеки готується до друку каталог «Періодичні видання 1917-1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», що слугуватиме джерельною базою для науковців і практиків та сприятиме фаховому забезпеченню досліджень не лише з психологічних і педагогічних питань, а й з бібліології, бібліотекознавства, журналістикознавства, культурології.

Біографія автора

Оксана Борисівна Бондарчук, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової організації та зберігання фонду

Посилання

Березівська Л. Д. Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) / Л. Д. Березівська // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 286–290.

Березівська Л. Д. Колекція журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України / Лариса Березівська // Історико-педагогічний альманах

/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.].– Умань, 2016.– Вип. 1.– С. 4–9.

Бричок С. Б. Журнал «Церковно-приходская школа» як історико-педагогічне джерело вивчення діяльності церковнопарафіяльних шкіл (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Б. Бричок // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 92–97.

Вайда Л. О. Українська педагогічна преса як джерело відображення інноваційних педагогічних ідей (1991–2013 рр.) / Л. О. Вайда // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 102–105.

Зайченко І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. XIX – поч. XX ст.) / І. В. Зайченко ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Львів : [б. в.], 2002. – 344 с

Кальницкий Ф. З досвіду українізації шкіл на Кубані в 1928 році / Ф. З. Кальницький // Новим шляхом. – 1929. – № 1. – С. 53–54.

Костенко І. Рідна мова / І. Костенко // Новим шляхом. – 1927. – № 2. – С. 41–42.

Лобода С. М. Інформаційні можливості періодичної преси ХХ століття як джерела історико-педагогічного дослідження / С. М. Лобода // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. пр.] / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Луганськ], 2007. – № 21 : Педагогічні науки, ч. 2. – С. 19–26.

Лобода С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей : [монографія] / С. М. Лобода ; Держ. закл. «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ, 2010. – 504 с.

Лола М. Масова робота коло українізації в районах, що українізуються / М. Лола // Новим шляхом. – 1930. – [№ 4/5]. – С. 33–34.

Марченко В. Про українознавство в школах РСФРР / В. Марченко // Новим шляхом. – 1928. – № 4/5. – С. 39–44.

Піроженко Л. Педагогічна преса як джерело дослідження проблем реформування змісту загальноосвітньої школи / Лідія піроженко // Історико педагогічний альманах. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 16–19.

Тарнавська С. В. Робітничі факультети УСРР як історико-педагогічна проблема на сторінках часопису «Путь просвещения» (1922–1926 рр.) / Сніжана Тарнавська // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 9. – С. 30–34.

Філімонова Т. В. Часопис «Радянська освіта» (1923–1931) в історії громадсько- педагогічного руху України / Т. В. Філімонова // Таврійський вісн. освіти. – 2015. – № 2, ч. 2.

– С. 277–285.

Чалапа Ф. Проти нікчемного досвіду з українізації Кальницького і перекручувань національної політики партії / Ф. Чалапа // Новим шляхом. – 1929. – № 4. – С. 30–31.

Шаля І. Нова доба в українізації Кубанської округи / І. Шаля // Новим шляхом. – 1929. – № 4. – С. 32–35.

Янченко Т. В. Педологія як основа соціального виховання дітей в Україні у 20-ті роки ХХ ст. / Т. В. Янченко // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психолого- педагогічні науки. – 2014. – № 4. – С. 233–239.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska L. D. Vnesok Sofiyi Rusovoyi u rozbudovu natsIonalnoyi osvIti: za materialami zhurnalu «Vilna ukrayinska shkola» (1917–1920) / L. D. Berezivska // Naukovi zapiski [Nizhinskogo derzhavnogo universitetu im. Mikoli Gogolya]. Psihologo-pedagogichni nauki. – 2016. – № 1. – S. 286–290.

Berezivska L. D. Kolektsiya zhurnalu «Vilna ukrayinska shkola» (1917–1920) yak dzherelo mikroistoriyi osviti Ukrayini / L. D. Berezivska // Istoriko-pedagogichniy almanah. – 2016. – Vip. 1. – S. 4–9.

Brichok S. B. Zhurnal «Tserkovno-prihodskaya shkola» yak istoriko-pedagogIchne dzherelo vivchennya diyalnosti tserkovnoparafiyalnih shkil (kinets XIX – pochatok XX st.) / S. B. Brichok // Pedagogichniy diskurs. – 2013. – Vip. 15. – S. 92–97.

Vayda L. O. Ukrayinska pedagogichna presa yak dzherelo vidobrazhennya innovatsiynih pedagogichnih Idey (1991–2013 rr.) / L. O. Vayda // Pedagogichniy diskurs. – 2013. – Vip. 15. – S. 102–105.

Zaychenko I. V. Problemi ukrayinskoyi natsionalnoyi shkoli u presi (druga pol. XIX — poch. XX st.) / 1. V. Zaychenko ; za red. M. D. Yarmachenka. — Lviv : [b. v.], 2002. — 344 s

Kalnitskiy F. Z dosvidu ukrayinizatsiyi shkil na Kubani v 1928 rotsI / F. Z. Kalnitskiy // Novim shlyahom. – 1929. – № 1. – S. 53–54.

Kostenko I. Ridna mova / I. Kostenko // Novim shlyahom. – 1927. – № 2. –S. 41–42.

Loboda S. M. Informatsiyni mozhlivosti periodichnoyi presi HH stolittya yak dzherela Istoriko-pedagogichnogo doslidzhennya / S. M. Loboda // Visnik Luganskogo natsionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka : [zb. nauk. pr.] / Lugan. nats. ped. un-t im. Tarasa Shevchenka. – [Lugansk] : Vid-vo LNPU "Alma-mater", 2007. – # 21 (137) listop. 2007 : Pedagogichni nauki, Ch. 2. – S. 19–26.

Loboda S. M. Pedagogichna tvorchist uchitelya na shpaltah vitchiznyanoyi presi XX stolittya: protistoyannya Idey: [monogr.] / S. M. Loboda; Derzh. zakl. «Lugan. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka». – Lugansk: Vid-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka», 2010. – 504 s.

Lola M. Masova robota kolo ukrayinizatsiyi v rayonah, scho ukrayinizuyutsya / M. Lola // Novim shlyahom. – 1930. – [№ 4/5]. – S. 33–34.

Marchenko V. Pro ukrayinoznavstvo v shkolah RSFRR / V. Marchenko // Novim shlyahom. – 1928. – № 4/5. – S. 39–44.

Pirozhenko L. Pedagogichna presa yak dzherelo doslidzhennya problem reformuvannya zmistu zagalnoosvitnoyi shkoli / Lidiya Pirozhenko // Istoriko-pedagogichniy almanah. – Kiiv, 2006. – Vip. 2. – S. 16–19.

Tarnavska S. V. Robitnichi fakulteti USRR yak istoriko-pedagogichna problema na storinkah chasopisu «Put prosvescheniya» (1922–1926 rr.) / S. V. Tarnavska // Visnik Knizhkovoyi palati. – 2016. – № 9. – S. 30–34.

Filimonova T. V. Chasopis «Radyanska osvita» (1923–1931) v istoriyi gromadsko-pedagogichnogo ruhu Ukrayini / T. V. FilImonova // Tavriyskiy visnik osviti. – 2015. – № 2(2). – S. 277–285.

Chalapa F. Proti nikchemnogo dosvidu z ukrayinizatsiyi Kalnitskogo i perekruchuvan natsionalnoyi politiki partiyi / F. Chalapa // Novim shlyahom. –1929. – № 4. – S. 30–31.

Shalya I. Nova doba v ukrayinizatsiyi Kubanskoyi okrugi / I. Shalya // Novim shlyahom. – 1929. – № 4. – S. 32–35.

Yanchenko T. V. Pedologiya yak osnova sotsialnogo vihovannya ditey v ukrayini u 20-ti roki XX st. / T. V. Yanchenko // Naukovi zapiski [Nizhinskogo derzhavnogo universitetu im. Mikoli Gogolya]. Psihologo-pedagogichni nauki. – 2014. – № 4. – S. 233–239.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Бондарчук, О. Б. (2019). Галузеві періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як джерело сучасних історіографічних досліджень. Науково-педагогічні студії, (2), 113–118. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-113-118

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти