DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-119-126

Науково-бібліографічна діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: здобутки та перспективи

Світлана Дмитрівна Коваленко

Анотація


У статті висвітлено основні здобутки діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) упродовж останніх двадцяти років з науково-дослідної роботи в галузі історії аграрної науки і біографістики та наукової сільськогосподарської бібліографії. Наголошено, що сучасна аграрна галузь України потребує систематичного та якісного інформаційно-бібліотечного забезпечення для вирішення проблеми відродження сільського господарства. Серед основних функцій у діяльності бібліотек виокремлено репрезентації кращого матеріалу із власних фондів. Наголошено на необхідності розвʼязання проблеми науково-інформаційного супроводу діяльності галузевих наукових установ, науковців і фахівців сільського господарства, землекористувачів і землевласників. Розглянуто найважливіші аспекти діяльності бібліотеки, зокрема, з питань створення репертуару національної сільськогосподарської бібліографії та аграрної біографістики, підготовки та видання історико-наукових біографічних і бібліографічних довідників, збірників, покажчиків (13 серій), позасерійних видань та електронного наукового фахового видання – міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика». Відзначено, що у публікаціях співробітників ННСГБ НААН неодноразово висвітлювалися різнобічні аспекти діяльності установи щодо історії та створення наукової бібліографії та біографістики. Встановлено, що основною метою біобібліографічних покажчиків є створення інформаційної бази для вивчення вітчизняної галузевої історії, розуміння ролі особистості в суспільно-політичному процесі та збереження для наступних поколінь відомостей про видатних діячів, представників національної еліти. Висвітлено діяльність співробітників ННСГБ НААНН з вивчення методичних і прикладних проблем аграрної біографістики, зокрема пов’язаних зі створенням біобібліографічних покажчиків, розвитком електронних біографічних та біобібліографічних науково-інформаційних ресурсів. Наголошено на важливості зусиль фахівців ННСГБ НААН, зокрема сектору наукової бібліографії та біографістики, спрямованих на проведення широкої науково-бібліографічної роботи зі створення наукової продукції як джерела історії аграрної науки України.


Ключові слова


Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН; історія аграрної науки; аграрна біографістика; сільськогосподарська бібліографія; наукове забезпечення; аграрна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Вергунов В. А. Розвиток Національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьогодення [Електронний ресурс] / Вергунов Віктор Анатолійович, Дерлеменко Таміла Федорівна // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. – міжвідом. темат. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Текст. дані. – Київ, 2006. – № 1. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/06vvaips.html (дата звернення: 19.04.2018). – Назва з екрана.

Дерлеменко Т. Ф. Проблеми створення сільськогосподарської бібліографії як складової частини національного інформаційного ресурсу [Електронний ресурс] / Т. Ф. Дерлеменко // Бібліотеки, видавництва, розповсюджувачі друкованих та електронних видань: партнерство і співробітництво : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 2001 р. / МОН України, Держ. наук.-техн. б-ка України. – Текст. дані. – Київ, [2003]. – Режим доступу: http://www.gntb.n-t.org/sb/conf 02-td.htm (дата звернення: 21.04.2018). – Назва з екрана.

Дерлеменко Т. Ф. Проблеми створення українського бібліографічного репертуару сільськогосподарської книги як складової частини національної бібліографії / Т. Ф. Дерлеменко // Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, політика, інформація : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 70-річчя ХДТУСГ, 150-річчя ХЗВІ, 185-річчя ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, Харків, 19–20 квіт. 2001 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2001. – С. 227–230.

Дерлеменко Т. Ф. Національна аграрна біографістика: стан та проблеми подальшого розвитку / Т. Ф. Дерлеменко // Наукові сільськогосподарські бібліотеки в ХХІ столітті : тези доп. наук.-практ. конф. / УААН, Центр. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2002. – С. 31–33.

Дерлеменко Т. Ф. Проблеми створення аграрної біографістики як складової частини галузевого інформаційного ресурсу та історії аграрної науки / Т. Ф. Дерлеменко // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект : (матеріали ІІ наук.-практ. семінару) / УААН, Центр. наук. с.-г. б-ка, Від-ня регіон. центрів наук. забезпечення АПВ [та ін.]. – Київ, 2003. – С. 21–24.

Дерлеменко Т. Ф. Науково-біографічні дослідження як складова вивчення історії аграрної науки та техніки / Т. Ф. Дерлеменко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, 27–28 трав. 2004 р., м. Київ / УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка, АН Вищої шк. України [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 68–71.

Піпан Х. М. Бібліографія в системі науково-бібліотечного забезпечення галузі АПК / Х. М. Піпан // Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН / НААН, ННСГБ. – Вінниця, 2014. – Вип. 1. – С. 257–263.

Положення про біобібліографічні серії «Академіки Української академії аграрних наук», «Члени-кореспонденти Української академії аграрних наук», «Іноземні члени Української академії аграрних наук», «Почесні члени Української академії аграрних наук» // Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 201–208.

Положення про серію «Біобібліографія вчених-аграріїв України» // Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 209–216.

Положення про історико-бібліографічну серію «Аграрна наука в особах, документах, бібліографії» // Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 217–222.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Verhunov V. A. Rozvytok Natsionalnoi silskohospodarskoi bibliohrafii yak informatsiinoho resursu ta dzherelnoi bazy istorii ahrarnoi nauky: istoriia ta problemy sohodennia [Elektronnyi resurs] / Verhunov Viktor Anatoliiovych, Derlemenko Tamila Fedorivna // Istoriia nauky i biohrafistyka : elektron. nauk. fakh. vyd. – mizhvidom. temat. zb. / Nats. akad. ahrar. nauk Ukrainy, Nats. nauk. s.-h. b-ka. – Tekst. dani. – Kyiv, 2006. – № 1. – Rezhym dostupu: http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/06vvaips.html (data zvernennia: 19.04.2018). – Nazva z ekrana.

Derlemenko T. F. Problemy stvorennia silskohospodarskoi bibliohrafii yak skladovoi chastyny natsionalnoho informatsiinoho resursu [Elektronnyi resurs] / T. F. Derlemenko // Biblioteky, vydavnytstva, rozpovsiudzhuvachi drukovanykh ta elektronnykh vydan: partnerstvo i spivrobitnytstvo : tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 30–31 zhovt. 2001 r. / MON Ukrainy, Derzh. nauk.-tekhn. b-ka Ukrainy. – Tekst. dani. – Kyiv, [2003]. – Rezhym dostupu: http://www.gntb.n-t.org/sb/conf 02-td.htm (data zvernennia: 21.04.2018). – Nazva z ekrana.

Derlemenko T. F. Problemy stvorennia ukrainskoho bibliohrafichnoho repertuaru silskohospodarskoi knyhy yak skladovoi chastyny natsionalnoi bibliohrafii / T. F. Derlemenko // Ahrarni reformy v Ukraini: teoriia, istoriia, polityka, informatsiia : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. do 70-richchia KhDTUSH, 150-richchia KhZVI, 185-richchia KhDAU im. V. V. Dokuchaieva, Kharkiv, 19–20 kvit. 2001 r. / Kharkiv. nats. tekhn. un-t sil. hosp-va im. Petra Vasylenka. – Kharkiv, 2001. – S. 227–230.

Derlemenko T. F. Natsionalna ahrarna biohrafistyka: stan ta problemy podalshoho rozvytku / T. F. Derlemenko // Naukovi silskohospodarski biblioteky v KhKhI stolitti : tezy dop. nauk.-prakt. konf. / UAAN, Tsentr. nauk. s.-h. b-ka. – Kyiv, 2002. – S. 31–33.

Derlemenko T. F. Problemy stvorennia ahrarnoi biohrafistyky yak skladovoi chastyny haluzevoho informatsiinoho resursu ta istorii ahrarnoi nauky / T. F. Derlemenko // Aktualni problemy ahrarnoi nauky ta osvity Ukrainy: rehionalnyi aspekt : (materialy II nauk.-prakt. seminaru) / UAAN, Tsentr. nauk. s.-h. b-ka, Vid-nia rehion. tsentriv nauk. zabezpechennia APV [ta in.]. – Kyiv, 2003. – S. 21–24.

Derlemenko T. F. Naukovo-biohrafichni doslidzhennia yak skladova vyvchennia istorii ahrarnoi nauky ta tekhniky / T. F. Derlemenko // Istoriia osvity, nauky i tekhniky v Ukraini : materialy II konf. molodykh vchenykh ta spetsialistiv, 27–28 trav. 2004 r., m. Kyiv / UAAN, Derzh. nauk. s.-h. b-ka, AN Vyshchoi shk. Ukrainy [ta in.]. – Kyiv, 2004. – S. 68–71.

Pipan Kh. M. Bibliohrafiia v systemi naukovo-bibliotechnoho zabezpechennia haluzi APK / Kh. M. Pipan // Biuleten Natsionalnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky NAAN / NAAN, NNSHB. – Vinnytsia, 2014. – Vyp. 1. – S. 257–263.

Polozhennia pro biobibliohrafichni serii «Akademiky Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk», «Chleny-korespondenty Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk», «Inozemni chleny Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk», «Pochesni chleny Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk» // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2009. – Vyp. 1. – S. 201–208.

Polozhennia pro seriiu «Biobibliohrafiia vchenykh-ahrariiv Ukrainy» // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2009. – Vyp. 1. – S. 209–216.

Polozhennia pro istoryko-bibliohrafichnu seriiu «Ahrarna nauka v osobakh, dokumentakh, bibliohrafii» // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2009. – Vyp. 1. – S. 217–222.

Shchebetiuk N. B. Metodychni rekomendatsii shchodo pidhotovky bibliohrafichnykh i biobibliohrafichnykh pokazhchykiv / N. B. Shchebetiuk // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2012. – Vyp. 1. – S. 267–269.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2014 rik / NAAN, NNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, T. V. Lehkun, N. B. Shchebetiuk ; nauk. red. V. A. Verhunov]. – Kyiv : [Korzun D. Yu.], 2013. – 142 s.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2015 rik / NAAN, NNSHB ; za nauk. red. V. A. Verhunova ; [uklad.: V. A. Verhunov, N. B. Shchebetiuk, Kh. M. Dmytriieva ta in.]. – Kyiv : Korzun D. Yu., 2014. – 196 s

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2016 rik / NAAN, NNSHB, In-t istorii ahrar. nauky, osvity i tekhniky ; za nauk. red. V. A. Verhunova ; [uklad. V. A. Verhunov, S. D. Kovalenko, N. P. Kovalenko]. – Kyiv : Korzun D. Yu., 2015. – 250 s.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2017 rik / NAAN, NNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, I. S. Borodai, N. P. Kovalenko ta in.]. – Kyiv, 2016. – 260 s.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2018 rik / NAAN, NNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, V. T. Lazareva, N. B. Shchebetiuk]. – Kyiv : Komprynt, 2017. – 266 s.

Ukrainska akademiia ahrarnykh nauk. Personalnyi sklad (akademiky, chleny-korespondenty, pochesni ta inozemni chleny UAAN). 1990–2004 : biohr. dovid. / UAAN, DNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, T. F. Derlemenko, O. P. Anikina ta in.] ; nauk. red. V. A. Verhunov. – Kyiv : Ahrar. nauka, 2006. – 612 s. : portr.

Natsionalna akademiia ahrarnykh nauk Ukrainy. Personalnyi sklad (akademiky, chleny-korespondenty, pochesni ta inozemni chleny UAAN). 1990–2011 : biohr. dovid. / NAAN, DNSHB ; [uklad. V. A. Verhunov, N. B. Shchebetiuk, O. P. Anikina ta in. ; vidp. za vyp. V. A. Verhunov]. – 2-he vyd., pererob. i dopov. – Kyiv : Ahrar. nauka, 2012. – 872 s. : portr.

Istoriia nauky i biohrafistyka : elektron. nauk. fakh. vyd. – mizhvidom. temat. zb. / NAAN, NNSHB ; [redkol.: V. A. Verhunov (holov. red.), I. S. Borodai, A. S. Bilotserkivska [ta in.]. – Kyiv, 2006–2018. – Rezhym dostupu: http://inb.dnsgb.com.ua/ (data zvernennia: 21.04.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Світлана Дмитрівна Коваленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.