Науково-бібліографічна діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: здобутки та перспективи

Автор(и)

  • Світлана Дмитрівна Коваленко Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-119-126

Ключові слова:

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, історія аграрної науки, аграрна біографістика, сільськогосподарська бібліографія, наукове забезпечення, аграрна галузь

Анотація

У статті висвітлено основні здобутки діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) упродовж останніх двадцяти років з науково-дослідної роботи в галузі історії аграрної науки і біографістики та наукової сільськогосподарської бібліографії. Наголошено, що сучасна аграрна галузь України потребує систематичного та якісного інформаційно-бібліотечного забезпечення для вирішення проблеми відродження сільського господарства. Серед основних функцій у діяльності бібліотек виокремлено репрезентації кращого матеріалу із власних фондів. Наголошено на необхідності розвʼязання проблеми науково-інформаційного супроводу діяльності галузевих наукових установ, науковців і фахівців сільського господарства, землекористувачів і землевласників. Розглянуто найважливіші аспекти діяльності бібліотеки, зокрема, з питань створення репертуару національної сільськогосподарської бібліографії та аграрної біографістики, підготовки та видання історико-наукових біографічних і бібліографічних довідників, збірників, покажчиків (13 серій), позасерійних видань та електронного наукового фахового видання – міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика». Відзначено, що у публікаціях співробітників ННСГБ НААН неодноразово висвітлювалися різнобічні аспекти діяльності установи щодо історії та створення наукової бібліографії та біографістики. Встановлено, що основною метою біобібліографічних покажчиків є створення інформаційної бази для вивчення вітчизняної галузевої історії, розуміння ролі особистості в суспільно-політичному процесі та збереження для наступних поколінь відомостей про видатних діячів, представників національної еліти. Висвітлено діяльність співробітників ННСГБ НААНН з вивчення методичних і прикладних проблем аграрної біографістики, зокрема пов’язаних зі створенням біобібліографічних покажчиків, розвитком електронних біографічних та біобібліографічних науково-інформаційних ресурсів. Наголошено на важливості зусиль фахівців ННСГБ НААН, зокрема сектору наукової бібліографії та біографістики, спрямованих на проведення широкої науково-бібліографічної роботи зі створення наукової продукції як джерела історії аграрної науки України.

Біографія автора

Світлана Дмитрівна Коваленко, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики

Посилання

Вергунов В. А. Розвиток Національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьогодення [Електронний ресурс] / Вергунов Віктор Анатолійович, Дерлеменко Таміла Федорівна // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. – міжвідом. темат. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Текст. дані. – Київ, 2006. – № 1. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/06vvaips.html (дата звернення: 19.04.2018). – Назва з екрана.

Дерлеменко Т. Ф. Проблеми створення сільськогосподарської бібліографії як складової частини національного інформаційного ресурсу [Електронний ресурс] / Т. Ф. Дерлеменко // Бібліотеки, видавництва, розповсюджувачі друкованих та електронних видань: партнерство і співробітництво : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 2001 р. / МОН України, Держ. наук.-техн. б-ка України. – Текст. дані. – Київ, [2003]. – Режим доступу: http://www.gntb.n-t.org/sb/conf 02-td.htm (дата звернення: 21.04.2018). – Назва з екрана.

Дерлеменко Т. Ф. Проблеми створення українського бібліографічного репертуару сільськогосподарської книги як складової частини національної бібліографії / Т. Ф. Дерлеменко // Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, політика, інформація : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 70-річчя ХДТУСГ, 150-річчя ХЗВІ, 185-річчя ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, Харків, 19–20 квіт. 2001 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2001. – С. 227–230.

Дерлеменко Т. Ф. Національна аграрна біографістика: стан та проблеми подальшого розвитку / Т. Ф. Дерлеменко // Наукові сільськогосподарські бібліотеки в ХХІ столітті : тези доп. наук.-практ. конф. / УААН, Центр. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2002. – С. 31–33.

Дерлеменко Т. Ф. Проблеми створення аграрної біографістики як складової частини галузевого інформаційного ресурсу та історії аграрної науки / Т. Ф. Дерлеменко // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект : (матеріали ІІ наук.-практ. семінару) / УААН, Центр. наук. с.-г. б-ка, Від-ня регіон. центрів наук. забезпечення АПВ [та ін.]. – Київ, 2003. – С. 21–24.

Дерлеменко Т. Ф. Науково-біографічні дослідження як складова вивчення історії аграрної науки та техніки / Т. Ф. Дерлеменко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, 27–28 трав. 2004 р., м. Київ / УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка, АН Вищої шк. України [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 68–71.

Піпан Х. М. Бібліографія в системі науково-бібліотечного забезпечення галузі АПК / Х. М. Піпан // Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН / НААН, ННСГБ. – Вінниця, 2014. – Вип. 1. – С. 257–263.

Положення про біобібліографічні серії «Академіки Української академії аграрних наук», «Члени-кореспонденти Української академії аграрних наук», «Іноземні члени Української академії аграрних наук», «Почесні члени Української академії аграрних наук» // Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 201–208.

Положення про серію «Біобібліографія вчених-аграріїв України» // Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 209–216.

Положення про історико-бібліографічну серію «Аграрна наука в особах, документах, бібліографії» // Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 217–222.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Verhunov V. A. Rozvytok Natsionalnoi silskohospodarskoi bibliohrafii yak informatsiinoho resursu ta dzherelnoi bazy istorii ahrarnoi nauky: istoriia ta problemy sohodennia [Elektronnyi resurs] / Verhunov Viktor Anatoliiovych, Derlemenko Tamila Fedorivna // Istoriia nauky i biohrafistyka : elektron. nauk. fakh. vyd. – mizhvidom. temat. zb. / Nats. akad. ahrar. nauk Ukrainy, Nats. nauk. s.-h. b-ka. – Tekst. dani. – Kyiv, 2006. – № 1. – Rezhym dostupu: http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/06vvaips.html (data zvernennia: 19.04.2018). – Nazva z ekrana.

Derlemenko T. F. Problemy stvorennia silskohospodarskoi bibliohrafii yak skladovoi chastyny natsionalnoho informatsiinoho resursu [Elektronnyi resurs] / T. F. Derlemenko // Biblioteky, vydavnytstva, rozpovsiudzhuvachi drukovanykh ta elektronnykh vydan: partnerstvo i spivrobitnytstvo : tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 30–31 zhovt. 2001 r. / MON Ukrainy, Derzh. nauk.-tekhn. b-ka Ukrainy. – Tekst. dani. – Kyiv, [2003]. – Rezhym dostupu: http://www.gntb.n-t.org/sb/conf 02-td.htm (data zvernennia: 21.04.2018). – Nazva z ekrana.

Derlemenko T. F. Problemy stvorennia ukrainskoho bibliohrafichnoho repertuaru silskohospodarskoi knyhy yak skladovoi chastyny natsionalnoi bibliohrafii / T. F. Derlemenko // Ahrarni reformy v Ukraini: teoriia, istoriia, polityka, informatsiia : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. do 70-richchia KhDTUSH, 150-richchia KhZVI, 185-richchia KhDAU im. V. V. Dokuchaieva, Kharkiv, 19–20 kvit. 2001 r. / Kharkiv. nats. tekhn. un-t sil. hosp-va im. Petra Vasylenka. – Kharkiv, 2001. – S. 227–230.

Derlemenko T. F. Natsionalna ahrarna biohrafistyka: stan ta problemy podalshoho rozvytku / T. F. Derlemenko // Naukovi silskohospodarski biblioteky v KhKhI stolitti : tezy dop. nauk.-prakt. konf. / UAAN, Tsentr. nauk. s.-h. b-ka. – Kyiv, 2002. – S. 31–33.

Derlemenko T. F. Problemy stvorennia ahrarnoi biohrafistyky yak skladovoi chastyny haluzevoho informatsiinoho resursu ta istorii ahrarnoi nauky / T. F. Derlemenko // Aktualni problemy ahrarnoi nauky ta osvity Ukrainy: rehionalnyi aspekt : (materialy II nauk.-prakt. seminaru) / UAAN, Tsentr. nauk. s.-h. b-ka, Vid-nia rehion. tsentriv nauk. zabezpechennia APV [ta in.]. – Kyiv, 2003. – S. 21–24.

Derlemenko T. F. Naukovo-biohrafichni doslidzhennia yak skladova vyvchennia istorii ahrarnoi nauky ta tekhniky / T. F. Derlemenko // Istoriia osvity, nauky i tekhniky v Ukraini : materialy II konf. molodykh vchenykh ta spetsialistiv, 27–28 trav. 2004 r., m. Kyiv / UAAN, Derzh. nauk. s.-h. b-ka, AN Vyshchoi shk. Ukrainy [ta in.]. – Kyiv, 2004. – S. 68–71.

Pipan Kh. M. Bibliohrafiia v systemi naukovo-bibliotechnoho zabezpechennia haluzi APK / Kh. M. Pipan // Biuleten Natsionalnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky NAAN / NAAN, NNSHB. – Vinnytsia, 2014. – Vyp. 1. – S. 257–263.

Polozhennia pro biobibliohrafichni serii «Akademiky Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk», «Chleny-korespondenty Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk», «Inozemni chleny Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk», «Pochesni chleny Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk» // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2009. – Vyp. 1. – S. 201–208.

Polozhennia pro seriiu «Biobibliohrafiia vchenykh-ahrariiv Ukrainy» // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2009. – Vyp. 1. – S. 209–216.

Polozhennia pro istoryko-bibliohrafichnu seriiu «Ahrarna nauka v osobakh, dokumentakh, bibliohrafii» // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2009. – Vyp. 1. – S. 217–222.

Shchebetiuk N. B. Metodychni rekomendatsii shchodo pidhotovky bibliohrafichnykh i biobibliohrafichnykh pokazhchykiv / N. B. Shchebetiuk // Biuleten Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN / UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2012. – Vyp. 1. – S. 267–269.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2014 rik / NAAN, NNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, T. V. Lehkun, N. B. Shchebetiuk ; nauk. red. V. A. Verhunov]. – Kyiv : [Korzun D. Yu.], 2013. – 142 s.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2015 rik / NAAN, NNSHB ; za nauk. red. V. A. Verhunova ; [uklad.: V. A. Verhunov, N. B. Shchebetiuk, Kh. M. Dmytriieva ta in.]. – Kyiv : Korzun D. Yu., 2014. – 196 s

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2016 rik / NAAN, NNSHB, In-t istorii ahrar. nauky, osvity i tekhniky ; za nauk. red. V. A. Verhunova ; [uklad. V. A. Verhunov, S. D. Kovalenko, N. P. Kovalenko]. – Kyiv : Korzun D. Yu., 2015. – 250 s.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2017 rik / NAAN, NNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, I. S. Borodai, N. P. Kovalenko ta in.]. – Kyiv, 2016. – 260 s.

Kalendar znamennykh i pamiatnykh dat v istorii silskohospodarskoi doslidnoi spravy Ukrainy na 2018 rik / NAAN, NNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, V. T. Lazareva, N. B. Shchebetiuk]. – Kyiv : Komprynt, 2017. – 266 s.

Ukrainska akademiia ahrarnykh nauk. Personalnyi sklad (akademiky, chleny-korespondenty, pochesni ta inozemni chleny UAAN). 1990–2004 : biohr. dovid. / UAAN, DNSHB ; [uklad.: V. A. Verhunov, T. F. Derlemenko, O. P. Anikina ta in.] ; nauk. red. V. A. Verhunov. – Kyiv : Ahrar. nauka, 2006. – 612 s. : portr.

Natsionalna akademiia ahrarnykh nauk Ukrainy. Personalnyi sklad (akademiky, chleny-korespondenty, pochesni ta inozemni chleny UAAN). 1990–2011 : biohr. dovid. / NAAN, DNSHB ; [uklad. V. A. Verhunov, N. B. Shchebetiuk, O. P. Anikina ta in. ; vidp. za vyp. V. A. Verhunov]. – 2-he vyd., pererob. i dopov. – Kyiv : Ahrar. nauka, 2012. – 872 s. : portr.

Istoriia nauky i biohrafistyka : elektron. nauk. fakh. vyd. – mizhvidom. temat. zb. / NAAN, NNSHB ; [redkol.: V. A. Verhunov (holov. red.), I. S. Borodai, A. S. Bilotserkivska [ta in.]. – Kyiv, 2006–2018. – Rezhym dostupu: http://inb.dnsgb.com.ua/ (data zvernennia: 21.04.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Коваленко, С. Д. (2019). Науково-бібліографічна діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: здобутки та перспективи. Науково-педагогічні студії, (2), 119–126. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-119-126

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти