Діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України в напрямі створення галузевої сільськогосподарської бібліографії

Людмила Михайлівна Татарчук

Анотація


Визначено місце ННСГБ НААН у формуванні національної сільськогосподарської бібліографії, висвітлено напрацювання й оцінено її роль у подальшому проведенні відкритої інформаційно- комунікаційної політики щодо максимального задоволення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства в отриманні цілісної картини бібліографічного сільськогосподарського ресурсу й забезпеченні вільного доступу до нього.

Ключові слова


бібліотека бібліографія; сільськогосподарська; бібліографічний покажчик; серії; галузева наука; історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. – Київ : [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України], 2010. – 475 с.

Целінський Р.Й. Розвиток сільськогосподарської бібліографії в Україні / Р. Й. Целінський // Вісн. аграр. науки. – 1995. – № 2. – С. 105–110.

Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі України : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., ( м. Київ, 2009 р.) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : [б. в.], 2009. – 230 с.

Сопиков В. С. Опыт российской библиографии. Ч. 1 / В. С. Сопиков. – СПб : Изд. А. Суворина, 1813. – 314 с.

Доповідь дир. Департаменту с-г. статистики та кооперації гол. профільн. відомства Української Держави гетьмана П. Скоропадського А. Ярошевича (29 листопада 1918р.) «Про постановку бібліотечної справи в Міністерстві землеробства» // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 1230. – Оп. 2. – Спр. 1. – Арк. 22–25.

Постанова Української Центральної Ради (16 липня 1917 р.) «Про затвердження бюджету Генерального Секретарства Земельних Справ» // ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 14.

Матеріали сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік. Т. 1, вип. 1 / УСРР, С.-Г. Наук. Комітет України, Заг. Секція ; [упорядкував К. Дубняк]. – Харків, 1927. – 227 с.

Дубняк Костянтин (Кость) Володимирович [Електронний ресурс] : географ, бібліограф, методист, громадський діяч // Institutional repository of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University : [офіц. портал Інституційного репозитарію Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка]. – Текст. дані. – Полтава, [б. р.]. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3369/1/Dubnyk.pdf (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Тутковський П.А. Матеріали для сільськогосподарської бібліографії України. Вип. 1 / П. А. Тутковський ; Всеукр. акад. наук. – Київ : Друк. Всеукр. АН, 1924. – 48 с.

Дубняк К. Матеріали сільськогосподарської бібліографії України, 1925 рік : наук. вид. Т. 1, вип. 1 / К. Дубняк ; НКЗС УСРР, С.-г. Н. К. України, бібліогр.-бібл. бюро, заг. секція. – [Б. м.], 1927. – 207 с.

Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1893 год / А. Д. Педашенко ; М-во земледелия и гос. имуществ, отд. сел. экономии и с.-х. статистики. – [Б. м.] : В. Киршбаума, 1894. – 156 с.

Краткая справка о деятельности ЦНСХБ с 1921 по 1965 годы / Центр. науч. с.-х. б- ка М-ва сел. хоз-ва УССР. – Харьков, [б. г.]. – 3 л.

Наказ Південного відділення ВАСГНІЛ № 90 «Про перетворення Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки» // ЦДАВО України. – Ф. 27. – Оп. 18. – Спр. 6459. – Арк. 27–28.

Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна : дод. до ухвали Міністрів СРСР № 943 від 12 груд. 1969 р. // ЦДАВО України. – Ф. 27. – Оп. 222. – Спр. 2036. – Арк. 7– 10.

Про створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовт. 2003 р. № 1697 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-2003-%D0%BF (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Про надання Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України статусу національної [Електронний ресурс] : указ Президента України від 14 груд. 2012 р. № 700/2012 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/700/2012 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Татарчук Л. М. Електронний каталог Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН : інстр.-метод. посіб. із створення, використання та розбудови віртуальної (цифрової) галузевої б-ки / Л. М. Татарчук ; УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – 34 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Людмила Михайлівна Татарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.