Діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України в напрямі створення галузевої сільськогосподарської бібліографії

Автор(и)

  • Людмила Михайлівна Татарчук Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-127-134

Ключові слова:

бібліотека бібліографія, сільськогосподарська, бібліографічний покажчик, серії, галузева наука, історія

Анотація

У статті висвітлено діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України у напрямі створення галузевої сільськогосподарської бібліографії. Наголошено на необхідності врахування фактора історичного мислення як важливого рушія соціальної активності й мобілізації на подальший науковий пошук. Акцентовано, що аграрна галузь є провідною галуззю економічного життя України, і розвиток цієї галузі постійно перебуває в полі зору вчених. Зокрема, зазначається, що ще у другій половині ХІХ ст. сільськогосподарська бібліографія постає як самостійна галузь і здобуває значного розвитку, який був спричинений гострою необхідністю пошуку шляхів інтенсифікації сільськогосподарської галузі. Відзначено значну роль Сільськогосподарського наукового комітету України Наркомату земельних справ УРСР (СГНК НКЗС УРСР), які він відігравав у вирішенні проблеми бібліографування сільськогосподарської літератури, виконуючи функції координаційного центру в науковій сфері. Також відзначено, що перші спроби започаткувати сільськогосподарську бібліографію в Україні було здійснено ще наприкінці 40-х років XIX ст. Цьому сприяла також активна підготовка й видання щорічників, обумовлена намаганнями державних органів показати стан сільського господарства та тенденції його розвитку. Наголошено на великому значенні у становленні національної бібліографії та відтворенні історії розвитку аграрної науки України 20-х рр. ХХ ст. покажчика «Матеріали сільськогосподарської бібліографії України. 1925 рік» а також низки реферативних видань, що висвітлювали зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарської галузі. Схарактеризовано низку вузькогалузевих покажчиків, якими відзначається діяльність Бібліотеки у 70-х рр. минулого століття. Встановлено, що вагомим здобутком 90-х рр. минулого століття було започаткування серії бібліографічних і біобібліографічних покажчиків «Діячі сільськогосподарської науки України». Визначено місце ННСГБ НААН у формуванні національної сільськогосподарської бібліографії, висвітлено напрацювання й оцінено її роль у подальшому проведенні відкритої інформаційно-комунікаційної політики щодо максимального задоволення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства в отриманні цілісної картини бібліографічного сільськогосподарського ресурсу й забезпеченні вільного доступу до нього.

Біографія автора

Людмила Михайлівна Татарчук, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

кандидат історичних наук, заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи

Посилання

Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. – Київ : [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України], 2010. – 475 с.

Целінський Р.Й. Розвиток сільськогосподарської бібліографії в Україні / Р. Й. Целінський // Вісн. аграр. науки. – 1995. – № 2. – С. 105–110.

Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі України : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., ( м. Київ, 2009 р.) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : [б. в.], 2009. – 230 с.

Сопиков В. С. Опыт российской библиографии. Ч. 1 / В. С. Сопиков. – СПб : Изд. А. Суворина, 1813. – 314 с.

Доповідь дир. Департаменту с-г. статистики та кооперації гол. профільн. відомства Української Держави гетьмана П. Скоропадського А. Ярошевича (29 листопада 1918р.) «Про постановку бібліотечної справи в Міністерстві землеробства» // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 1230. – Оп. 2. – Спр. 1. – Арк. 22–25.

Постанова Української Центральної Ради (16 липня 1917 р.) «Про затвердження бюджету Генерального Секретарства Земельних Справ» // ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 14.

Матеріали сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік. Т. 1, вип. 1 / УСРР, С.-Г. Наук. Комітет України, Заг. Секція ; [упорядкував К. Дубняк]. – Харків, 1927. – 227 с.

Дубняк Костянтин (Кость) Володимирович [Електронний ресурс] : географ, бібліограф, методист, громадський діяч // Institutional repository of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University : [офіц. портал Інституційного репозитарію Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка]. – Текст. дані. – Полтава, [б. р.]. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3369/1/Dubnyk.pdf (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Тутковський П.А. Матеріали для сільськогосподарської бібліографії України. Вип. 1 / П. А. Тутковський ; Всеукр. акад. наук. – Київ : Друк. Всеукр. АН, 1924. – 48 с.

Дубняк К. Матеріали сільськогосподарської бібліографії України, 1925 рік : наук. вид. Т. 1, вип. 1 / К. Дубняк ; НКЗС УСРР, С.-г. Н. К. України, бібліогр.-бібл. бюро, заг. секція. – [Б. м.], 1927. – 207 с.

Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1893 год / А. Д. Педашенко ; М-во земледелия и гос. имуществ, отд. сел. экономии и с.-х. статистики. – [Б. м.] : В. Киршбаума, 1894. – 156 с.

Краткая справка о деятельности ЦНСХБ с 1921 по 1965 годы / Центр. науч. с.-х. б- ка М-ва сел. хоз-ва УССР. – Харьков, [б. г.]. – 3 л.

Наказ Південного відділення ВАСГНІЛ № 90 «Про перетворення Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки» // ЦДАВО України. – Ф. 27. – Оп. 18. – Спр. 6459. – Арк. 27–28.

Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна : дод. до ухвали Міністрів СРСР № 943 від 12 груд. 1969 р. // ЦДАВО України. – Ф. 27. – Оп. 222. – Спр. 2036. – Арк. 7– 10.

Про створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовт. 2003 р. № 1697 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-2003-%D0%BF (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Про надання Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України статусу національної [Електронний ресурс] : указ Президента України від 14 груд. 2012 р. № 700/2012 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/700/2012 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Татарчук Л. М. Електронний каталог Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН : інстр.-метод. посіб. із створення, використання та розбудови віртуальної (цифрової) галузевої б-ки / Л. М. Татарчук ; УААН, ДНСГБ. – Київ, 2009. – 34 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Naukovtsi Ukrainy ХХ–ХХІ stolit : metabibliohrafiia / In-t entsykloped. doslidzh. NANU.– Kyiv, 2010. – 475 s.

Tselinskyi R.I. Rozvytok silskohospodarskoi bibliohrafii v Ukraini / R. Y. Tselinskyi // Visn. ahrar. nauky. – 1995. – № 2. – S. 105–110.

Natsionalna silskohospodarska bibliohrafiia yak skladova prohramy informatyzatsii ahrarnoi haluzi Ukrainy : materialy Vseukr. nauk.- prakt. konf., ( m. Kyiv, 2009 r.) / Ukr. akad. ahrar. nauk, Derzh. nauk. s.-h. b-ka. – Kyiv : [b. v.], 2009. – 230 s.

Sopykov V. S. Opыt rossyiskoi byblyohrafyy. Ch. 1 / V. S. Sopykov. – SPb : Yzd. A. Suvoryna, 1813. – 314 s.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy). – F. 1230. – Op. 2. – Spr. 1. – Ark. 22–25.

Postanova Ukrainskoi Tsentralnoi Rady (UTsR) vid 16 lypnia 1917 r. // TsDAVO Ukrainy. – F. 1115. – Op. 1. – Spr. 1. – Ark. 14.

Materialy silsko-hospodarskoi bibliohrafii Ukrainy. 1925 rik. T. 1, vyp. 1 / USRR, S.-H. Nauk. Komitet Ukrainy, Zah. Sektsiia ; [uporiadkuvav K. Dubniak]. – Kharkiv, 1927. – 227 s.

Dubniak Kostiantyn (Kost) Volodymyrovych [Elektronnyi resurs] : heohraf, bibliohraf, metodyst, hromadskyi diiach // Institutional repository of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University : [ofits. portal Instytutsiinoho repozytariiu Poltav. nats. ped. un-tu im. V. H. Korolenka]. – Tekst. dani. – Poltava, [b. r.]. – Rezhym dostupu: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3369/1/Dubnyk.pdf (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Tutkovskyi P.A. Materialy dlia silskohospodarskoi bibliohrafii Ukrainy. Vyp. 1 / P. A. Tutkovskyi ; Vseukr. akad. nauk. – Kyiv : Druk. Vseukr. AN, 1924. – 48 s.

TsDAVO Ukrainy. – F. 1229. – Op. 1, od. zb. 6, Ark. 72.

Dubniak K. Materialy silskohospodarskoi bibliohrafii Ukrainy, 1925 rik : nauk. vyd. T. 1, vyp. 1 / K. Dubniak ; NKZS USRR, S.-h. N. K. Ukrainy, bibliohr.-bibl. biuro, zah. sektsiia. – [B. m.], 1927. – 207 s.

Pedashenko A.D. Ukazatel knyh, zhurnalnыkh y hazetnыkh statei po selskomu khoziaistvu za 1893 hod / A. D. Pedashenko ; M-vo zemledelyia y hos. ymushchestv, otd. sel. эkonomyy y s.-kh. statystyky. – [B. m.] : V. Kyrshbauma, 1894. – 156 s.

Kratkaia spravka o deiatelnosty TsNSKhB s 1921 po 1965 hodы / Tsentr. nauch. s.-kh. b-ka M-va sel. khoz-va USSR. – Kharkov, [b. h.]. – 3 l.

TsDAVO Ukrainy. – F. 27. – Op. 18. – Spr. 6459. – Ark. 27–28.

Tsentralna naukova silskohospodarska biblioteka Pivdennoho viddilennia Vsesoiuznoi akademii silskohospodarskykh nauk imeni V. I. Lenina : dod. do ukhvaly Ministriv SRSR № 943 vid 12 hrud. 1969 r.

Pro stvorennia Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk [Elektronnyi resurs] : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 zhovt. 2003 r. № 1697 // Zakonodavstvo Ukrainy / Verkhov. Rada Ukrainy. – Tekst. dani. – Kyiv, 2003. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-2003-%D0%BF (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Pro nadannia Derzhavnii naukovii silskohospodarskii bibliotetsi Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy statusu natsionalnoi [Elektronnyi resurs] : ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 hrud. 2012 r. № 700/2012 // Zakonodavstvo Ukrainy / Verkhov. Rada Ukrainy. – Tekst. dani. – Kyiv, 2003. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/700/2012 (data zvernennia: 21.11.2018). – Nazva z ekrana.

Tatarchuk L. M. Elektronnyi kataloh Derzhavnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky UAAN : instr.-metod. posib. iz stvorennia, vykorystannia ta rozbudovy virtualnoi (tsyfrovoi) haluzevoi b-ky / L. M. Tatarchuk ; UAAN, DNSHB. – Kyiv, 2009. – 34 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Татарчук, Л. М. (2019). Діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України в напрямі створення галузевої сільськогосподарської бібліографії. Науково-педагогічні студії, (2), 127–134. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-127-134

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти