Реформування загальної середньої освіти в Радянській Україні в умовах авторитарного суспільства (1931–1991): історіографія та джерела

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-9-33

Ключові слова:

реформування загальної середньої освіти, радянська Україна, педагогічна історіографія, педагогічне джерелознавство, історія освіти

Анотація

Стаття розкриває організаційно-змістові основи, позитивні й негативні тенденції реформування загальної середньої освіти в радянській Україні (1931–1991). Містить укладений автором на основі дібраної, систематизованої й класифікованої джерельної бази бібліографічний список історіографії (статті, брошури, монографії, посібники, дисертації тощо дослідників 30-х років ХХ ст. – 2018 р.) і джерел (нормативно-правові документи; періодичні або продовжувані видання: «Комуністична освіта», «Радянська школа», «Збірник наказів Народного комісаріату освіти», «Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР», «Радянська освіта» та ін.; статті, брошури досліджуваного періоду тощо) із зазначеної проблеми. Пропонований бібліографічний список, що відображає еволюцію вітчизняної педагогічної думки – від її фальсифікації в рамках комуністичної ідеологеми до відродження на основі національного, демократичного, гуманістичного принців в умовах розбудови української державності, стане в пригоді дослідникам історії освіти та педагогіки, а також усім учасникам нинішнього реформаторського процесу освітнього простору. Виявлені під час дослідження позитивні й негативні тенденції реформування загальної середньої освіти можуть стати в пригоді в ході нинішньої інтенсивної розбудови Нової української школи, імплементації Закону України «Про освіту» (2017). Вивчення означеної проблеми крізь призму історіографії та джерелознавства сприятиме інформаційному забезпеченню подальшого історико-педагогічного студіювання реформ і контрреформ минулого як складників державної освітньої політики в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, педагогічних детермінант. Ця стаття є продовженням циклу джерелознавчих розвідок, у яких висвітлено процес реформування загальної середньої освіти крізь призму джерелознавства в інші історичні періоди.

Біографія автора

Лариса Березівська, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
директор

Посилання

Березівська Л. Д. Державна політика стосовно диференціації організації та змісту шкільної освіти в Радянській Україні в умовах зародження демократичних змін (1985–1991). Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. 2015. № 1. С. 70–78.

Березівська Л. Д. Державна політика стосовно диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (кінець 30-х – 80-ті роки ХХ ст.): історіографія та джерела дослідження. Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. Хмельницький, 2013. Вип. 15. С. 45–50.

Березівська Л. Д. Державна політика щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці у період «відлиги» (друга половина 50-х років – 1964 р.). Рідна шк. 2014. № 1/2. С. 54–60.

Березівська Л. Д. Ідеї В. О. Сухомлинського і Закон про школу 1959 р. Рідна шк. 2003. № 9. С. 9–12.

Березівська Л. Д. Прихована реформа шкільної освіти в УРСР: причини, напрями, наслідки (30-ті роки ХХ ст.). Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. 2007. Вип. 36. С. 52–57.

Березівська Л. Д. Радянська реформа загальноосвітньої і професійної школи у руслі зародження демократичних змін в УРСР (1984–1988). Молодь і ринок. 2008. № 1. С. 25–31.

Березівська Л. Д. Радянська реформа про зміцнення зв’язку школи з життям (1956–1964). Шлях освіти. 2007. № 4. С. 42–47.

Березівська Л. Д. Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : хрестоматія / Ін-т педагогіки НАПН України. Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. 384 с.

Березівська Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця : Твори, 2019. 251 с. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=20781.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : історіографія питання. Історико-педагогічний альманах. 2009. № 1 (10). С. 15–28.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в УРСР в умовах авторитарно-партійного суспільства на демократичних засадах (1988–1991). Молодь і ринок. 2008. № 4. С. 21–30.

Березівська Л. Д. В. О. Сухомлинський про навколишнє середовище в контексті освітньої реформи другої половини 50-х років ХХ ст. Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2004. Вип. 8 : Василь Сухомлинський і сучасність: особистість у навколишньому середовищі. С. 139–143.

Березівська Л. Д. Часткові внутрішньосистемні зміни шкільної освіти УРСР в контексті прихованої русифікації (1964–1984). Рідна шк. 2007. № 9. С. 60–63.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska L. D. Derzhavna polityka stosovno dyferentsiatsii orhanizatsii ta zmistu shkilnoi osvity v Radianskii Ukraini v umovakh zarodzhennia demokratychnykh zmin (1985–1991). Pedahohika i psykholohiia. Visn. NAPN Ukrainy. 2015. № 1. S. 70–78.

Berezivska L. D. Derzhavna polityka stosovno dyferentsiatsii orhanizatsii ta zmistu shkilnoi osvity v Ukrainskii Radianskii Sotsialistychnii Respublitsi (kinets 30-kh – 80-ti roky KhKh st.): istoriohrafiia ta dzherela doslidzhennia. Pedahohichnyi dyskurs : zb. nauk. pr. / In-t pedahohiky NAPN Ukrainy, Khmelnyts. humanitar.-ped. akad. Khmelnytskyi, 2013. Vyp. 15. S. 45–50.

Berezivska L. D. Derzhavna polityka shchodo dyferentsiatsii orhanizatsii ta zmistu shkilnoi osvity v Ukrainskii Radianskii Sotsialistychnii Respublitsi u period «vidlyhy» (druha polovyna 50-kh rokiv – 1964 r.). Ridna shk. 2014. № 1/2. S. 54–60.

Berezivska L. D. Idei V. O. Sukhomlynskoho i Zakon pro shkolu 1959 r. Ridna shk. 2003. № 9. S. 9–12.

Berezivska L. D. Prykhovana reforma shkilnoi osvity v URSR: prychyny, napriamy, naslidky (30-ti roky KhKh st.). Visn. Zhytomyr. derzh. un-tu im. Ivana Franka. 2007. Vyp. 36. S. 52–57.

Berezivska L. D. Radianska reforma zahalnoosvitnoi i profesiinoi shkoly u rusli zarodzhennia demokratychnykh zmin v URSR (1984–1988). Molod i rynok. 2008. № 1. S. 25–31.

Berezivska L. D. Radianska reforma pro zmitsnennia zviazku shkoly z zhyttiam (1956–1964). Shliakh osvity. 2007. № 4. S. 42–47.

Berezivska L. D. Reformy shkilnoi osvity v Ukraini u KhKh stolitti: dokumenty, materialy i komentari : navch. posib. dlia studentiv vyshch. navch. zakl. : khrestomatiia / In-t pedahohiky NAPN Ukrainy. Luhansk : LNU im. Tarasa Shevchenka, 2011. 384 s.

Berezivska L. D. Reformuvannia zahalnoi serednoi osvity v Ukraini u KhKh stolitti kriz pryzmu dzhereloznavstva : nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. / NAPN Ukrainy, Vid-nia zah. pedahohiky ta filosofii osvity, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Vinnytsia : Tvory, 2019. 251 s. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=20781.

Berezivska L. D. Reformuvannia shkilnoi osvity v Ukraini u KhKh stolitti : istoriohrafiia pytannia. Istoryko-pedahohichnyi almanakh. 2009. № 1 (10). S. 15–28.

Berezivska L. D. Reformuvannia shkilnoi osvity v URSR v umovakh avtorytarno-partiinoho suspilstva na demokratychnykh zasadakh (1988–1991). Molod i rynok. 2008. № 4. S. 21–30.

Berezivska L. D. V. O. Sukhomlynskyi pro navkolyshnie seredovyshche v konteksti osvitnoi reformy druhoi polovyny 50-kh rokiv KhKh st. Nauk. visn. Mykolaiv. derzh. un-tu im. V. O. Sukhomlynskoho. Seriia: Pedahohichni nauky / Mykolaiv. derzh. un-t im. V. O. Sukhomlynskoho. Mykolaiv, 2004. Vyp. 8 : Vasyl Sukhomlynskyi i suchasnist: osobystist u navkolyshnomu seredovyshchi. S. 139–143.

Berezivska L. D. Chastkovi vnutrishnosystemni zminy shkilnoi osvity URSR v konteksti prykhovanoi rusyfikatsii (1964–1984). Ridna shk. 2007. № 9. S. 60–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Як цитувати

Березівська, Л. (2019). Реформування загальної середньої освіти в Радянській Україні в умовах авторитарного суспільства (1931–1991): історіографія та джерела. Науково-педагогічні студії, (3). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-9-33

Номер

Розділ

Історико-педагогічні студії

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають