DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-34-43

Часописи Галичини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки україни імені В. О. Сухомлинського

Валентина Гулак

Анотація


У статті висвітлено історичне значення журналів «Правда» (1867–1880), «Учитель» (1889–1914) та «Літературно-науковий вістник» (1898–1932) як органів науки й письменства, української літературно-наукової преси, педагогічного товариства, розглянуто публікації літературознавців, письменників, громадських діячів, що друкувались у цих виданнях. У процесі дослідження виявлено фактологічну інформацію щодо редакційних колегій, місць видань, періодичності та інших даних, необхідних для друку журналів, їх історико-функціональні особливості. Визначено чіткі межі виходу того чи іншого видання. Встановлено імена фактичних редакторів, видавців, авторів, які брали участь у створенні бібліографованих видань. Проаналізовано, що серед фахових часописів Галичини другої половини ХІХ ст. особливе місце посідають педагогічні видання. Українській школі потрібен був друкований орган, який би висвітлював проблеми національного шкільництва, педагогічний доробок, публікував матеріали про виховання учнівської молоді. Журнал «Учитель» призначався не тільки для народних учителів, а й для учителів середніх шкіл і учительських семінарій, і за час своєї діяльності перетворився у найавторитетніший педагогічний журнал Галичини, де широко висвітлювались актуальні проблеми освіти, збереження кращих традицій української школи та культури. Зазначено, що український народний літературно-науковий журнал «Правда» став основним виданням другого періоду народницької журналістики. Часопис висвітлював широку хроніку, політичні матеріали, дискусії з питань сучасного суспільного життя. Виявлено, що місячник літератури, науки й громадського життя всеукраїнського масштабу «Літературно-науковий вістник» охоплював майже все коло проблем, що постали в ті часи перед українським суспільством. На сторінках журналу друкувались кращі твори українських письменників і поетів, літературознавчі статті. Опубліковані матеріали відіграли виняткову роль у формуванні ідеології українського національного руху та розвитку модерної української літератури.

Ключові слова


часописи; періодичні видання; література; письменники; «Правда»; «Літературно-науковий вістник»; «Учитель»

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. Справа українських кафедр і наші наукові потреби. Літ.-наук. вістник. 1907. Т. 37, кн. 1/3. С. 42–57, 213–220, 408–418.

Грушевський М. Українсько-руські наукові курси. Літ.-наук. вістник. 1904. Т. 27, кн. 7/9. С. 102–113.

Животко А. П. Історія української преси. Київ, 1999. 368 с.

Зелінська Н. В. Українська наукова періодика кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело мови сучасної науки. Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. другої Всеукр. наук.-теорет. конф., 21–22 груд. 1994 р. Львів, 1994. С. 16–20.

Ігнатієнко В. Українська преса (1816–1923 рр). Київ, 1926. С. 43.

Пастушенко О. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія. Київ, 2016. 564 с.

Романюк М. На шляху до створення репертуару української періодики : (Н.-д. центру періодики Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника НАН України – 9 років). Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., 17–18 трав. 2005 р. Львів, 2005. С. 3–24.

Сніцарчук Л. В. «Школьна часопись» (1881–1889 рр.) – газета галицького шкільництва. Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. третьої Всеукр. наук.-теорет. конф., 22–23 груд. 1995 р. Львів, 1995. С. 54–57.

Федченко П. Преса та її попередники. Київ, 1969. 349 с.

Черниш Н. І. Досвід видання часопису «Учитель» (1889–1914 рр.). Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. четвертої Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 груд. 1997 р. Львів, 1997. С. 40-43.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hrushevskyi M. Sprava ukrainskykh kafedr i nashi naukovi potreby. Lit.-nauk. vistnyk. 1907. T. 37, kn. 1/3. S. 42–57, 213–220, 408–418.

Hrushevskyi M. Ukrainsko-ruski naukovi kursy. Lit.-nauk. vistnyk. 1904. T. 27, kn. 7/9. S. 102–113.

Zhyvotko A. P. Istoriia ukrainskoi presy. Kyiv, 1999. 368 s.

Zelinska N. V. Ukrainska naukova periodyka kintsia KhIKh – pochatku KhKh st. yak dzherelo movy suchasnoi nauky. Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist : dop. ta povidoml. druhoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., 21–22 hrud. 1994 r. Lviv, 1994. S. 16–20.

Ihnatiienko V. Ukrainska presa (1816–1923 rr). Kyiv, 1926. S. 43.

Pastushenko O. Knyha i periodyka v dysertatsiinykh doslidzhenniakh nezalezhnoi Ukrainy: sotsiokomunikatsiinyi aspekt : monohrafiia. Kyiv, 2016. 564 s.

Romaniuk M. Na shliakhu do stvorennia repertuaru ukrainskoi periodyky : (N.-d. tsentru periodyky Lviv. nauk. b-ky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy – 9 rokiv). Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist : dop. ta povidoml. somoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., 17–18 trav. 2005 r. Lviv, 2005. S. 3–24.

Snitsarchuk L. V. «Shkolna chasopys» (1881–1889 rr.) – hazeta halytskoho shkilnytstva. Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist : dop. ta povidoml. tretoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., 22–23 hrud. 1995 r. Lviv, 1995. S. 54–57.

Fedchenko P. Presa ta yii poperednyky. Kyiv, 1969. 349 s.

Chernysh N. I. Dosvid vydannia chasopysu «Uchytel» (1889–1914 rr.). Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist : dop. ta povidoml. chetvertoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., 19–20 hrud. 1997 r. Lviv, 1997. S. 40-43.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Валентина Гулак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.