DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-44-55

Відображення творчого спадку німецького педагога-реформатора кінця ХІХ – початку ХХ століття Георга Кершенштейнера в електронному джерельному ресурсі на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Євгенія Демида

Анотація


У статті презентовано нову персональну вебсторінку інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, присвячену визначному представникові європейської реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Георгу Кершенштейнеру. Освітні новації цього педагога мали значний вплив на розвиток шкільної і професійної освіти як у Німеччині, так і далеко за її межами. Окреслено структурні підрозділи – рубрики вебсторінки та проаналізовано їх наповнення. Схарактеризовано вміщену в рубриках біографічну, бібліографічну, візуальну й довідкову інформацію. Показано, що в бібліографію авторських творів Георга Кершенштейнера включено автентичні праці, україномовні та російськомовні переклади його робіт, опубліковані окремими виданнями, а також у збірниках та періодичних виданнях. Представлено монографії, дисертації, навчальні посібники, публікаційні статті вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені дослідженню педагогічних концепцій вченого. На основі цих документів розкрито багатогранність творчої спадщини педагога. Простежено звернення дослідників до вивчення педагогічних ідей Георга Кершенштейнера від початку ХХ ст. до сьогодення. Висвітлено візуальні джерела як додаткову інформацію до творчого портрета вченого. Відзначено інформативну насиченість рубрики, в якій подано матеріали про увічнення пам’яті видатного педагога на його батьківщині. Cтворену вебсторінку позиціоновано як ефективну форму популяризації в Україні кращих здобутків європейської педагогіки й творчого доробку одного з її визначних представників – німецького педагога-реформатора Георга Кершенштейнера, що містить науковий і практичний потенціал для розвитку освіти. Видове різноманіття представлених у рубриках документів може бути використане як основа для формування джерельної бази в історико-педагогічних і біографічних розвідках.

Ключові слова


Георг Кершенштейнер; педагог-реформатор; німецька педагогіка; біобібліографія; електронний ресурс; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання. Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015. Вип. 12. С. 283–295.

Видатні педагоги України та світу : інформ.-бібліогр. ресурс / наук. керівник проєкту Л. Д. Березівська. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : офіц. сайт. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/ (дата звернення: 18.06.19).

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу. Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 9. С. 197–214.

Демида Є. Ф. Джерельна база дослідження життя й творчої спадщини М. М. Ланге (1858–1921) – сегмент електронного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Наук.-пед. студії. 2018. Вип. 2. С. 25–34.

Доркену А. Реалізація проекту «Видатні педагоги України та світу» в контексті розвитку суспільства знань. Вісн. Кн. палати. 2011. № 6. С. 14–19.

Кершенштайнер Г. Що таке державногромадянське виховання / авториз. пер. із 3-го лейпциз. вид. Василя Сімовича ; з перед. словом авт., з його портр. та біогр. Раштат ; Київ : Друк. «Союзу Визволення України», 1918. 94 с.

Павленко Т. Творча спадщина В. О. Сухомлинського в електронних ресурсах. Витоки пед. майстерності. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2018. Вип. 22. С. 161–166.

Пономаренко Л. О. Формування інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» у 2018 році. Інформаційне забезпечення сфери освіти України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2018 р., 27 груд. 2018 р., Київ : тези / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2018. С. 49–50.

Про затвердження переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 174 : постанова Каб. Міністрів України від 19 груд. 2001 р. № 1709. Дата оновлення: 26.10.2016 р. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1709-2001-%D0%BF (дата звернення: 11.08.19).

Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145–VIII. Дата оновлення: 19.01.2019 р. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 10.06.19).

Рогова П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку. Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2010. Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. С. 10–27.

Сухомлинська О. В. Реформаторська педагогіка. Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. Київ, 2008. С. 774.

Токарєва Т. Проблема естетичного виховання молоді в педагогічній спадщині Г. Кершенштейнера та В. О. Сухомлинського. Наук. зап. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 2003. Вип. 52, ч. 1. С. 237–241.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska L. D. Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho yak intehrator i poshyriuvach pedahohichnoho biohrafichnoho znannia. Ukrainska biohrafistyka : zb. nauk. pr. In-tu biohr. doslidzh. / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv, 2015. Vyp. 12. S. 283–295.

Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu : inform.-bibliohr. resurs / nauk. kerivnyk proiektu L. D. Berezivska. Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho : ofits. sait. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/informatsiino-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/ (data zvernennia: 18.06.19).

Voskoboinikova-Huzieva O. V. Bibliohrafichna diialnist u stratehii rozvytku providnykh bibliotek Ukrainy: analiz resursiv vidkrytoho dostupu. Ukrainska biohrafistyka : zb. nauk. pr. In-tu biohr. doslidzh. / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv, 2012. Vyp. 9. S. 197–214.

Demyda Ye. F. Dzherelna baza doslidzhennia zhyttia y tvorchoi spadshchyny M. M. Lanhe (1858–1921) – sehment elektronnoho resursu «Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu» DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Nauk.-ped. studii. 2018. Vyp. 2. S. 25–34.

Dorkenu A. Realizatsiia proektu «Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu» v konteksti rozvytku suspilstva znan. Visn. Kn. palaty. 2011. № 6. S. 14–19.

Kershenshtainer H. Shcho take derzhavnohromadianske vykhovannia / avtoryz. per. iz 3-ho leiptsyz. vyd. Vasylia Simovycha ; z pered. slovom avt., z yoho portr. ta biohr. Rashtat ; Kyiv : Druk. «Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy», 1918. 94 s.

Pavlenko T. Tvorcha spadshchyna V. O. Sukhomlynskoho v elektronnykh resursakh. Vytoky ped. maisternosti. Seriia «Pedahohichni nauky» : zb. nauk. pr. / Poltav. nats. ped. un-t im. V. H. Korolenka. Poltava, 2018. Vyp. 22. S. 161–166.

Ponomarenko L. O. Formuvannia informatsiino-bibliohrafichnoho resursu «Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu» u 2018 rotsi. Informatsiine zabezpechennia sfery osvity Ukrainy : materialy zvit. nauk.-prakt. konf. DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho za rezultatamy nauk. doslidzh. u 2018 r., 27 hrud. 2018 r., Kyiv : tezy / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Kyiv, 2018. S. 49–50.

Pro zatverdzhennia pereliku naukovykh obiektiv, shcho stanovliat natsionalne nadbannia, ta vnesennia zmin do Polozhennia, zatverdzhenoho postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 1997 r. № 174 : postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 19 hrud. 2001 r. № 1709. Data onovlennia: 26.10.2016 r. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh / Verkhov. Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1709-2001-%D0%BF (data zvernennia: 11.08.19).

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 5 veres. 2017 r. № 2145–VIII. Data onovlennia: 19.01.2019 r. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh / Verkhov. Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia: 10.06.19).

Rohova P. I. Formuvannia vseukrainskoho haluzevoho informatsiinoho resursu na bazi Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho: stan i shliakhy rozvytku. Nauk. pr. Derzh. nauk.-ped. b-ky Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Kyiv, 2010. Vyp. 2 : Vseukrainskyi informatsiinyi resurs z pytan psykholoho-pedahohichnoi nauky i osvity: suchasnyi stan ta shliakhy rozvytku. S. 10–27.

Sukhomlynska O. V. Reformatorska pedahohika. Entsyklopediia osvity / APN Ukrainy ; holov. red. V. H. Kremen. Kyiv, 2008. S. 774.

Tokarieva T. Problema estetychnoho vykhovannia molodi v pedahohichnii spadshchyni H. Kershenshteinera ta V. O. Sukhomlynskoho. Nauk. zap. Seriia: Pedahohichni nauky : zb. nauk. pr. / Kirovohr. derzh. ped. un-t im. Volodymyra Vynnychenka. Kirovohrad, 2003. Vyp. 52, ch. 1. S. 237–241.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Євгенія Демида

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.