DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-56-64

Реформування загальної середньої освіти в зарубіжних країнах другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. на сторінках періодичних видань

Тетяна Деревянко

Анотація


У статті встановлено, що за двадцять вісім років незалежності України освіта, зокрема одна з її ланок – загальна середня освіта, зазнала чи не найбільше перетворень з поміж інших галузей. Процеси реформування системи освіти відбуваються й у багатьох країнах світу, зокрема і в таких розвинених, як Велика Британія, Франція, Німеччина, США та ін. Вони ж стають об’єктом дослідження українських і зарубіжних учених. Автором проаналізовано публікації відомих зарубіжних періодичних видань, присвячених реформуванню загальної середньої освіти в різних країнах світу другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст., задля з’ясування ключових питань, які цікавлять світову наукову спільноту. Встановлено, що зазначена проблема є актуальною та значущою й різноаспектно досліджується зарубіжними вченими. Матеріали відібрано не лише з освітніх періодичних видань, а й із часописів суміжних із освітою галузей для того, щоб розкрити більш широкий спектр досліджуваних проблем щодо реформування загальної середньої освіти в зазначений період. Виявлені розвідки розподілено на шість груп за тематичним спрямуванням: загальні питання реформування системи освіти певної країни (історія реформ, вжиті заходи, проблеми впровадження, здобутки й невдачі тощо); аналіз конкретного проєкту реформи; часткові реформи галузі освіти, тобто перебудова не всієї системи, а лише певної її частини, зокрема покращення навчальних програм, організації освітнього процесу та ін.; організаційна культура процесу реформування освіти (структурні підрозділи, що займалися розробленням системи освіти; робота в команді для досягнення успішного результату тощо); цілі реформування; чинники, що зумовлювали проведення реформ.

Ключові слова


реформування; реформа; загальна середня освіта; зарубіжні періодичні видання; історія зарубіжної освіти; джерелознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Д. Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. Рідна шк. 2010. № 1/2. С. 45–49.

Березівська Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в перше десятиліття незалежної України: нормативно-правові документи (1991–2002). Modernization of educational system: world trends and national peculiarities : Proceedings of the International scientific conference, February 23rd, 2018. Kaunas, 2018. С. 122–125.

Березівська Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця : Твори, 2019. 251 с. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=20781.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти України в умовах державотворення (початок 90-х років ХХ ст.). Молодь і ринок. 2011. № 6. С. 17–21.

Біденко Н. Розвиток загальної середньої освіти в Україні в період незалежності. Наук. зап. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 2009. Вип. 12. С. 213–225.

Галах В. В. Специфіка реформування середньої освіти в незалежній Україні. Таврійський вісн. освіти. 2014. № 4. С. 274–281.

Кільова Г. Система освіти України: напрями її реформування, становлення і розвиток. Молодь і ринок. 2010. № 3. С. 14–18.

Махінько А. І. Освітні реформи в сучасній українській школі: стан, проблеми, перспективи. Сторінки історії. 2010. Вип. 31. С. 214–220.

Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145–VIII. Дата оновлення: 19.01.2019 р. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 13.11.2019).

Савченко О. Я. Основні напрями реформування шкільної освіти. Шлях освіти. 1998. № 1. С. 2–6.

Avalos B. Education for Global/Regional Competitiveness: Chilean Policies and Reform in Secondary Education. Compare: A Journal of Comparative Education. 1996. Vol. 26, Iss. 2. P. 217–232.

Benadusi L. The Attempts at Reform of Secondary Education in Italy. European Journal of Education. 1988. Vol. 23, No. 3. Р. 229–236.

Berezivska L. Secondary Education Reform in the Independent Ukraine (1991–2017): Concepts, Programmes, Doctrines and Strategies. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. Vol. 7, Iss. 187. P. 20–22.

Bosche A. The Back Office of School Reform: Educational Planning Units in German-Speaking Switzerland (1960s and 1970s). Paedagogica Historica. 2016. Vol. 52, No. 4. Р. 380–394.

Browne-Ferrigno T., Björk L. G. Reflections on Education Reform and Team Leadership. Research in Educational Administration & Leadership. 2018. Vol. 3, No. 2. Р. 339–347.

Fischman G. Е., Gandin L. A. The Pedagogical and Ethical Legacy of a “Successful” Educational Reform: The Citizen School Project. International Review of Education. 2016. Vol. 62, Iss. 1. P. 63–89.

Guarino C. M., Tanner J. C. Adequacy, Accountability, Autonomy and Equity in a Middle Eastern School Reform: The Case of Qatar. International Review of Education. 2012. Vol. 58, Iss. 2. P. 221–245.

Кallen D. Curriculum Reform in Secondary Education: Planning, Development and Implementation. European Journal of Education. 1996. Vol. 31, No. l. Р. 43–55.

Llorent-Bedmar V. Educational Reforms in Morocco: Evolution and Current Status. International Education Studies. 2014. Vol. 7, No. 12. Р. 95–105.

Noguera P. A., Wells L. The Politics of School Reform: A Broader and Bolder Approach for Newark. Berkeley Review of Education. 2011. Vol. 2, No. 1. Р. 5–25.

Öztürk İ. H. Curriculum Reform And Teacher Autonomy In Turkey: The Case Of The History Teaching. International Journal of Instruction. 2011. Vol. 4, No. 2. Р. 113–128.

Walkenhorst H. Europeanisation of the German Education System. German Politics. 2005. Vol. 14, Iss. 4. Р. 470–486.

West A., Pennell H. Educational Reform and School Choice in England and Wales. Education Economics. 1997. Vol. 5, Iss. 3. Р. 285–306.

Ying Y. Reform of Secondary Education for the Equality of Educational Opportunities. Chinese Education & Society. 1994. Vol. 27. Р. 42–55.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska L. D. Naslidky ta dosvid reformuvannia shkilnoi osvity v Ukraini u KhKh st. Ridna shk. 2010. № 1/2. S. 45–49.

Berezivska L. D. Reformuvannia zahalnoi serednoi osvity v pershe desiatylittia nezalezhnoi Ukrainy: normatyvno-pravovi dokumenty (1991–2002). Modernization of educational system: world trends and national peculiarities : Proceedings of the International scientific conference, February 23rd, 2018. Kaunas, 2018. S. 122–125.

Berezivska L. D. Reformuvannia zahalnoi serednoi osvity v Ukraini u KhKh stolitti kriz pryzmu dzhereloznavstva : nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. / NAPN Ukrainy, Vid-nia zah. pedahohiky ta filosofii osvity, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Vinnytsia : Tvory, 2019. 251 s. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=20781.

Berezivska L. D. Reformuvannia shkilnoi osvity Ukrainy v umovakh derzhavotvorennia (pochatok 90-kh rokiv KhKh st.). Molod i rynok. 2011. № 6. S. 17–21.

Bidenko N. Rozvytok zahalnoi serednoi osvity v Ukraini v period nezalezhnosti. Nauk. zap. Seriia: Istorychni nauky : zb. nauk. pr. / Kirovohr. derzh. ped. un-t im. Volodymyra Vynnychenka. Kirovohrad, 2009. Vyp. 12. S. 213–225.

Halakh V. V. Spetsyfika reformuvannia serednoi osvity v nezalezhnii Ukraini. Tavriiskyi visn. osvity. 2014. № 4. S. 274–281.

Kilova H. Systema osvity Ukrainy: napriamy yii reformuvannia, stanovlennia i rozvytok. Molod i rynok. 2010. № 3. S. 14–18.

Makhinko A. I. Osvitni reformy v suchasnii ukrainskii shkoli: stan, problemy, perspektyvy. Storinky istorii. 2010. Vyp. 31. S. 214–220.

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 5 veres. 2017 r. № 2145–VIII. Data onovlennia: 19.01.2019 r. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh / Verkhov. Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia: 13.11.2019).

Savchenko O. Ya. Osnovni napriamy reformuvannia shkilnoi osvity. Shliakh osvity. 1998. № 1. S. 2–6.

Avalos B. Education for Global/Regional Competitiveness: Chilean Policies and Reform in Secondary Education. Compare: A Journal of Comparative Education. 1996. Vol. 26, Iss. 2. P. 217–232.

Benadusi L. The Attempts at Reform of Secondary Education in Italy. European Journal of Education. 1988. Vol. 23, No. 3. R. 229–236.

Berezivska L. Secondary Education Reform in the Independent Ukraine (1991–2017): Concepts, Programmes, Doctrines and Strategies. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. Vol. 7, Iss. 187. P. 20–22.

Bosche A. The Back Office of School Reform: Educational Planning Units in German-Speaking Switzerland (1960s and 1970s). Paedagogica Historica. 2016. Vol. 52, No. 4. R. 380–394.

Browne-Ferrigno T., Björk L. G. Reflections on Education Reform and Team Leadership. Research in Educational Administration & Leadership. 2018. Vol. 3, No. 2. R. 339–347.

Fischman G. E., Gandin L. A. The Pedagogical and Ethical Legacy of a “Successful” Educational Reform: The Citizen School Project. International Review of Education. 2016. Vol. 62, Iss. 1. P. 63–89.

Guarino C. M., Tanner J. C. Adequacy, Accountability, Autonomy and Equity in a Middle Eastern School Reform: The Case of Qatar. International Review of Education. 2012. Vol. 58, Iss. 2. P. 221–245.

Kallen D. Curriculum Reform in Secondary Education: Planning, Development and Implementation. European Journal of Education. 1996. Vol. 31, No. l. R. 43–55.

Llorent-Bedmar V. Educational Reforms in Morocco: Evolution and Current Status. International Education Studies. 2014. Vol. 7, No. 12. R. 95–105.

Noguera P. A., Wells L. The Politics of School Reform: A Broader and Bolder Approach for Newark. Berkeley Review of Education. 2011. Vol. 2, No. 1. R. 5–25.

Öztürk İ. H. Curriculum Reform And Teacher Autonomy In Turkey: The Case Of The History Teaching. International Journal of Instruction. 2011. Vol. 4, No. 2. R. 113–128.

Walkenhorst H. Europeanisation of the German Education System. German Politics. 2005. Vol. 14, Iss. 4. R. 470–486.

West A., Pennell H. Educational Reform and School Choice in England and Wales. Education Economics. 1997. Vol. 5, Iss. 3. R. 285–306.

Ying Y. Reform of Secondary Education for the Equality of Educational Opportunities. Chinese Education & Society. 1994. Vol. 27. R. 42–55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Тетяна Деревянко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.