В. Я. Шульгін та О. Я. Єфименко: нові погляди на викладання історії у школі середини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-73-85

Ключові слова:

Віталій Якович Шульгін, Олександра Яківна Єфименко, підручники, заклади середньої освіти, гімназії, народні школи, освіта, всесвітня історія, історія України

Анотація

У статті на основі архівних документів, опублікованих досліджень та видань з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, проаналізовано життєвий шлях та викладацьку діяльність В. Я. Шульгіна (викладача всесвітньої історії Київського університету Св. Володимира) та О. Я. Єфименко (дослідниці української історії та етнографії), їх внесок у розвиток вітчизняного підручникотворення. Розкрито особливості методики укладених В. Я. Шульгіним підручників з всесвітньої історії для середніх навчальних закладів Російської імперії, висвітлено погляди вченого на організацію подачі навчального матеріалу із врахуванням вікових особливостей сприйняття дитиною інформації. Акцентовано увагу на принципі побудови цілісної картини епохи, розуміння властивих їй процесів та їх взаємозв’язку у просторі й часі, обмеженні кількості зайвої хронології й фактажу, що не має вирішального значення для перебігу історичних та соціокультурних процесів. Розглянуто біографію вченої і педагога Олександри Яківни Єфименко, її внесок у створення українських шкільних підручників з історії на прикладі навчального посібника її авторства з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського. Окреслено суспільно-політичні реалії, на фоні яких відбувалося формування О. Я. Єфименко як науковця, визначено місце дослідниці у тогочасній науково-викладацькій спільноті, охарактеризовано її погляди на українську історію та методологію її викладання у закладах освіти. Здійснено джерелознавчий аналіз «Початкового підручника українсько-московської історії: для шкіл народніх». Визначено його особливості, насамперед оригінальність структури посібника: автор відмовляється від традиційної хронологічної подачі навчального матеріалу та наголошує на ефективності виправданості територіально-хронологічного принципу з погляду особливостей сприйняття учнями інформації.

Біографія автора

Ірина Орищенко, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору рідкісних видань відділу наукової організації та зберігання фонду

Посилання

Авсеєнко В. Уривки із спогадів про університет кінця 50-х – початку 60-х років ХІХ ст. З іменем святого Володимира. Київський Університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. Київ, 1994. Кн. 1. С. 255–256.

Березівська Л. Д. Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший національний досвід. Шлях освіти. 2006. № 2. С. 40–46.

Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. Киев, 1884. 760 с.

Виталий Яковлевич Шульгин : некролог. Унив. изв. Киев, 1879. № 2. С. 1–26.

Гриценко І., Короткий В., Набільський Д. Професор В. Я. Шульгін та його «История университета Св. Владимира». История Университета Св. Владимира / соч. Виталия Шульгина ; сост. В. Короткий. Репр. изд. Киев, 2010. С. І–ХХХVI.

ДАК (Держархів м. Києва). Ф. 16. Оп. 289. Спр. 30. Об определении адьюнкта Шульгина сверх сей должности Инспектором классов в Киевском Институте благородных девиц. 13 арк.

ДАК (Держархів м. Києва). Ф. 144. Оп. 1. Спр. 155. Арк. 26. 8. Дженовезі П. Підступна привабливість досконалого підручника з історії: італійський випадок. Україна модерна. 2012. № 19. С. 104–120. URL: http://uamoderna.com /images/archiv/19/um_19_genovesi_1.pdf (дата звернення: 10.10.2019).

Ефименко А. Я. Письма из хутора. Внешк. просвещение. Харьков, 1918. № 3. С. 11–17.

Ефименко А. Письма из хутора. Об украинской истории : (до 170-річчя О. Єфименко та 100-ліття першої публ. її допису) / вступ. ст. О. Яся. Укр. іст. журн. 2018. № 1. С. 174–183.

Єфименко О. Я. Початковий підручник українсько-московської історії : для шк. народніх / авт. післямова О. Г. Панадьяді. Харків : Союз, 1919. 90 с.

Ісак Ю. Внесок В. Я. Шульгіна у вивчення і викладання всесвітньої історії в Україні у ІІ половині ХІХ ст. Шевченківська весна. Історія : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Київ, 2008. Вип. 6, ч. 2 : Праці аспірантів та студентів, т. 1. С. 160.

Історичний факультет Київського Національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення / під ред. Г. Д. Казьмирчука. Київ, 2004. С. 356.

Калабська В. Принцип народності у змісті підручників для учнів початкових шкіл Наддніпрянщини (ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.). Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2010. Вип. 79. С. 156–161.

Капелер А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа. Україна модерна. 2010. № 6. С. 45–76. URL: http://uamoderna.com/images/archiv/17/3_UM_17_Statti_ Kappeler.pdf (дата звернення: 10.10.2019).

Крижевський А. В. Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в Університеті Св. Володимира. Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2014. Вип. 44. С. 89–95.

Купрійчук В. Реалізація політики українських урядів у сфері культури в період національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Держ акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 2. С. 12–19.

Купрійчук В. Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917–1920 років. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Київ, 2011. Вип. 2. С. 237–245.

Лебідь І. Ю. Стан забезпечення підручниками початкової освіти в Україні (1917–1920 рр.). Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 12. С. 489–493.

Левінець Р. П. Життєвий шлях та наукова діяльність В. Я. Шульгіна (1821–1878 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни» / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2004. 15 с.

Любченко В. Б. Київські Шульгіни: національно розділена родина в історії України. Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1999. Вип. 2. С. 153–162.

Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX–XX ст.) : хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська. Київ : Наук. світ, 2003. 418 с.

Маркіна В. О., Брянцева Т. П., Крижанівський О. П. Розвиток медієвістики. Вісн. Київ. ун-ту. Історичні науки / Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 1984. № 26. С. 86–97. 24. Марков П. Г. А. Я. Ефименко – историк Украины. Киев : КГУ, 1966. 124 с.

Платонов С. Ф. Александра Яковлевна Ефименко : некролог. Терский берег : сайт. Б. м. 2007. URL: http://qwercus.narod.ru/efimenko_bio.htm (дата обращения: 10.10.2019).

Ромер Ф. Київський університет в 1855–1860 рр. З іменем Святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. Київ, 1994. Кн. 2. С. 31–32.

Сидоренко О. Розвиток медієвістики в університеті святого Володимира кінця 40-х – 60-х рр. ХІХ ст. у зв’язку із становленням позитивістської методології. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : зб. наук. пр. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2002. Вип. 15 : Серія: Історичні науки, № 1. С. 44–67.

Скакун О. Ф. Історичні погляди О. Я. Єфименко. Укр. іст. журн. 1967. № 1. С. 22–30.

Смолий В. А. А. Я. Ефименко: очерк жизни и научного творчества. История украинского народа / А. Я. Ефименко. Киев, 1990. С. 403–426.

Стариков Г. М. Матеріали до біографій Петра та Олександри Єфименків. Сум. іст.-арх. журн. 2009. № 6/7. С. 36–61.

Сурман Я. Александра і Петро Єфименки: iмперські біографії та histoire croisée. Україна модерна. 2014. 15 берез. URL: http://www.uamoderna.com/book/242-242 (дата звернення: 10.10.2019).

Чесноков В. И. Правительственная политика и историческая наука России 60–70-х годов ХІХ века : исслед. очерки. Воронеж : Воронеж. ун-т, 1989. 208 с.

Шульгин В. Курс всеобщей истории. История древнего мира : для воспитанников и воспитанниц сред. учеб. заведений. Изд. 6-е. СПб. : С. И. Литов, 1865. XXVI, 340 с.

Шульгин В. Курс всеобщей истории. История новых времен (XVI– XIX вв.) : для воспитанников и воспитанниц сред. учеб. заведений. 4-е испр. и доп. изд. СПб. : С. И. Литов, 1865. XXXIX, 514 с.

Шульгин В. Курс всеобщей истории. История средних веков : для воспитанниц благород. ин-тов и воспитанников гимназий. Киев : В Унив. тип., 1858. IV, X, 230 с.

Шульгин В. Курс истории новых времен : для воспитанников и воспитанниц сред. учеб. заведений (высших классов). Киев : В Унив. тип., 1861. XXIV, 429, [3] с.

Шульгин В. Я. Курс истории средних веков. 8-е изд. Киев : В тип. Ун-та Св. Владимира. 1881. 256 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Avseienko V. Uryvky iz spohadiv pro universytet kintsia 50-kh – pochatku 60-kh rokiv KhIKh st. Z imenem sviatoho Volodymyra. Kyivskyi Universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh suchasnykiv : u 2 kn. / uporiad.: V. Korotkyi, V. Ulianovskyi. Kyiv, 1994. Kn. 1. S. 255–256.

Berezivska L. D. Reforma shkilnoi osvity v dobu Tsentralnoi Rady yak pershyi natsionalnyi dosvid. Shliakh osvity. 2006. № 2. S. 40–46.

Byohrafycheskyi slovar professorov y prepodavatelei ymperatorskoho unyversyteta Sv. Vladymyra (1834–1884) / pod red. V. S. Ykonnykova. Kyev, 1884. 760 s.

Vytalyi Yakovlevych Shulhyn : nekroloh. Unyv. yzv. Kyev, 1879. № 2. S. 1–26.

Hrytsenko I., Korotkyi V., Nabilskyi D. Profesor V. Ya. Shulhin ta yoho «Ystoryia unyversyteta Sv. Vladymyra». Ystoryia Unyversyteta Sv. Vladymyra / soch. Vytalyia Shulhyna ; sost. V. Korotkyi. Repr. yzd. Kyev, 2010. S. I–KhKhKhVI.

DAK (Derzharkhiv m. Kyieva). F. 16. Op. 289. Spr. 30. Ob opredelenyy adiunkta Shulhyna sverkh sei dolzhnosty Ynspektorom klassov v Kyevskom Ynstytute blahorodnыkh devyts. 13 ark.

DAK (Derzharkhiv m. Kyieva). F. 144. Op. 1. Spr. 155. Ark. 26. 8. Dzhenovezi P. Pidstupna pryvablyvist doskonaloho pidruchnyka z istorii: italiiskyi vypadok. Ukraina moderna. 2012. № 19. S. 104–120. URL: http://uamoderna.com /images/archiv/19/um_19_genovesi_1.pdf (data zvernennia: 10.10.2019).

Efymenko A. Ya. Pysma yz khutora. Vneshk. prosveshchenye. Kharkov, 1918. № 3. S. 11–17.

Efymenko A. Pysma yz khutora. Ob ukraynskoi ystoryy : (do 170-richchia O. Yefymenko ta 100-littia pershoi publ. yii dopysu) / vstup. st. O. Yasia. Ukr. ist. zhurn. 2018. № 1. S. 174–183.

Yefymenko O. Ya. Pochatkovyi pidruchnyk ukrainsko-moskovskoi istorii : dlia shk. narodnikh / avt. pisliamova O. H. Panadiadi. Kharkiv : Soiuz, 1919. 90 s.

Isak Yu. Vnesok V. Ya. Shulhina u vyvchennia i vykladannia vsesvitnoi istorii v Ukraini u II polovyni KhIKh st. Shevchenkivska vesna. Istoriia : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh. Kyiv, 2008. Vyp. 6, ch. 2 : Pratsi aspirantiv ta studentiv, t. 1. S. 160.

Istorychnyi fakultet Kyivskoho Natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: mynule i sohodennia / pid red. H. D. Kazmyrchuka. Kyiv, 2004. S. 356.

Kalabska V. Pryntsyp narodnosti u zmisti pidruchnykiv dlia uchniv pochatkovykh shkil Naddniprianshchyny (II pol. KhIKh – pochatok KhKh st.). Visn. Chernih. nats. ped. un-tu. Seriia: Pedahohichni nauky : zb. nauk. pr. / Chernih. nats. ped. un-t im. T. H. Shevchenka. Chernihiv, 2010. Vyp. 79. S. 156–161.

Kapeler A. Samouchka, zhinka, katsapka: Oleksandra Yefymenko ta Kyivska istorychna shkola. Ukraina moderna. 2010. № 6. S. 45–76. URL: http://uamoderna.com/images/archiv/17/3_UM_17_Statti_ Kappeler.pdf (data zvernennia: 10.10.2019).

Kryzhevskyi A. V. Ya. Shulhin ta yoho vnesok u rozvytok antykoznavstva v Universyteti Sv. Volodymyra. Etnichna istoriia narodiv Yevropy : zb. nauk. pr. / Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2014. Vyp. 44. S. 89–95.

Kupriichuk V. Realizatsiia polityky ukrainskykh uriadiv u sferi kultury v period natsionalno-vyzvolnoi borotby 1917–1920 rr. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia : zb. nauk. pr. / Derzh akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Dnipropetr. rehion. in-t derzh. upr. Dnipropetrovsk, 2012. Vyp. 2. S. 12–19.

Kupriichuk V. Rozvytok osvitnikh protsesiv u period Ukrainskoi natsionalnoi revoliutsii 1917–1920 rokiv. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv, 2011. Vyp. 2. S. 237–245.

Lebid I. Yu. Stan zabezpechennia pidruchnykamy pochatkovoi osvity v Ukraini (1917–1920 rr.). Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka : zb. nauk. pr. / Kamianets-Podil. nats. un-t im. Ivana Ohiienka, In-t pedahohiky NAPN Ukrainy. Kamianets-Podilskyi, 2012. Vyp. 12. S. 489–493.

Levinets R. P. Zhyttievyi shliakh ta naukova diialnist V. Ya. Shulhina (1821–1878 rr.) : avtoref. dys. … kand. ist. nauk : spets. 07.00.06 «Istoriohrafiia, dzhereloznavstvo, spetsialni istorychni dystsypliny» / Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2004. 15 s.

Liubchenko V. B. Kyivski Shulhiny: natsionalno rozdilena rodyna v istorii Ukrainy. Ukrainska biohrafistyka : zb. nauk. pr. In-tu biohr. doslidzh. / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv, 1999. Vyp. 2. S. 153–162.

Malovidomi pershodzherela ukrainskoi pedahohiky (druha polovyna XIX–XX st.) : khrestomatiia / uporiad.: L. D. Berezivska ta in. ; nauk. red. O. V. Sukhomlynska. Kyiv : Nauk. svit, 2003. 418 s.

Markina V. O., Briantseva T. P., Kryzhanivskyi O. P. Rozvytok mediievistyky. Visn. Kyiv. un-tu. Istorychni nauky / Kyiv. un-t im. T. H. Shevchenka. Kyiv, 1984. № 26. S. 86–97. 24. Markov P. H. A. Ya. Efymenko – ystoryk Ukraynы. Kyev : KHU, 1966. 124 s.

Platonov S. F. Aleksandra Yakovlevna Efymenko : nekroloh. Terskyi bereh : sait. B. m. 2007. URL: http://qwercus.narod.ru/efimenko_bio.htm (data obrashchenyia: 10.10.2019).

Romer F. Kyivskyi universytet v 1855–1860 rr. Z imenem Sviatoho Volodymyra. Kyivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh suchasnykiv : u 2 kn. / uporiad.: V. Korotkyi, V. Ulianovskyi. Kyiv, 1994. Kn. 2. S. 31–32.

Sydorenko O. Rozvytok mediievistyky v universyteti sviatoho Volodymyra kintsia 40-kh – 60-kh rr. KhIKh st. u zviazku iz stanovlenniam pozytyvistskoi metodolohii. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu : zb. nauk. pr. / Chernih. derzh. ped. un-t im. T. H. Shevchenka. Chernihiv, 2002. Vyp. 15 : Seriia: Istorychni nauky, № 1. S. 44–67.

Skakun O. F. Istorychni pohliady O. Ya. Yefymenko. Ukr. ist. zhurn. 1967. № 1. S. 22–30.

Smolyi V. A. A. Ya. Efymenko: ocherk zhyzny y nauchnoho tvorchestva. Ystoryia ukraynskoho naroda / A. Ya. Efymenko. Kyev, 1990. S. 403–426.

Starykov H. M. Materialy do biohrafii Petra ta Oleksandry Yefymenkiv. Sum. ist.-arkh. zhurn. 2009. № 6/7. S. 36–61.

Surman Ya. Aleksandra i Petro Yefymenky: imperski biohrafii ta histoire croisée. Ukraina moderna. 2014. 15 berez. URL: http://www.uamoderna.com/book/242-242 (data zvernennia: 10.10.2019).

Chesnokov V. Y. Pravytelstvennaia polytyka y ystorycheskaia nauka Rossyy 60–70-kh hodov KhIKh veka : yssled. ocherky. Voronezh : Voronezh. un-t, 1989. 208 s.

Shulhyn V. Kurs vseobshchei ystoryy. Ystoryia drevneho myra : dlia vospytannykov y vospytannyts sred. ucheb. zavedenyi. Yzd. 6-e. SPb. : S. Y. Lytov, 1865. XXVI, 340 s.

Shulhyn V. Kurs vseobshchei ystoryy. Ystoryia novыkh vremen (XVI– XIX vv.) : dlia vospytannykov y vospytannyts sred. ucheb. zavedenyi. 4-e yspr. y dop. yzd. SPb. : S. Y. Lytov, 1865. XXXIX, 514 s.

Shulhyn V. Kurs vseobshchei ystoryy. Ystoryia srednykh vekov : dlia vospytannyts blahorod. yn-tov y vospytannykov hymnazyi. Kyev : V Unyv. typ., 1858. IV, X, 230 s.

Shulhyn V. Kurs ystoryy novыkh vremen : dlia vospytannykov y vospytannyts sred. ucheb. zavedenyi (vыsshykh klassov). Kyev : V Unyv. typ., 1861. XXIV, 429, [3] s.

Shulhyn V. Ya. Kurs ystoryy srednykh vekov. 8-e yzd. Kyev : V typ. Un-ta Sv. Vladymyra. 1881. 256 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Як цитувати

Орищенко, І. (2019). В. Я. Шульгін та О. Я. Єфименко: нові погляди на викладання історії у школі середини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського). Науково-педагогічні студії, (3). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-73-85

Номер

Розділ

Історико-педагогічні студії