DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-86-96

Проєктна технологія як основа технологічної підготовки шкільної молоді для діяльності в сучасних умовах

Володимир Юрженко

Анотація


Стаття присвячена визначенню теоретичних позицій щодо використання дидактичних особливостей проєктної методики і технологій у змісті технологічної освітньої галузі в загальноосвітній школі. Технологічна освітня галузь, її «Трудове навчання», фактично єдиний предмет у школі, який має можливість створити цілісне, системне уявлення про те технічне середовище, яке оточує людину, про технологічність більшості видів людської діяльності, про алгоритм поведінкових функцій людини, про той складник ноосфери, без якого неможливе існування суспільства на сучасному етапі. Техніко-технологічна культура, як компонент (елемент) загальної культури, відповідає за уявлення про матеріально-технічний складник сучасної цивілізації, про той ноосферний компонент, який створює відповідні умови існування сучасної людини й спрощує та прискорює процес відтворення цих умов. І саме формування уявлення про цей компонент сучасної цивілізації, про його взаємодію з іншими частинами ноосфери, тобто створення комплексу загальноосвітніх компетентностей, в основі яких знаходяться елементи з інформаційного і матеріального складника культурного надбання сьогодення. Саме вони відповідають за взаємодію людини й техніки і формують змістове поле загальноосвітнього предмета «Трудове навчання» в технологічній освітній галузі. Сутність проєктної методики, розглянутої в контексті особистісно-діяльнісного навчання, полягає в тому, що ціль занять і способи її досягнення повинні визначатися з позиції самого учня, на основі його інтересів, індивідуальних особливостей, потреб, мотивів, здібностей. Внаслідок цього особистісно-діяльнісне навчання, що лежить у основі проєктної методики, припускає зміну основної схеми взаємодії вчителя та учня. Концентрується увага на основних етапах впровадження особистісно-діяльнісного підхіду, що відображені через важливі дидактичні завдання, які реалізуються при використанні у навчальному процесі провідних положень проєктної методики. Розкрито важливий контекст формування в учнів елемента загальної культури особистості – техніко-технологічної культури.

Ключові слова


техніко-технологічна культура; технологічна освітня галузь; трудове навчання; проєктно-технологічний підхід; особистісно-діяльнісний підхід; проєктна методика; педагогічна технологія; дидактична структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Байдурова Л. А. Метод проектов при обучении учащихся двум иностранным языкам. Иностр. языки в шк. 2002. № 1. С. 5–11.

Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы. Иностр. языки в шк. 2002. № 2. С. 11–15.

Коберник О. М. Сучасні проблеми впровадження проєктної технології на уроках трудового навчання. Труд. підгот. в закл. освіти. 2011. № 3. С. 3–6.

Лозовецька В. Т. Теорія і практика професійного навчання молодшого спеціаліста на матеріалах вищих навчальних закладів І, ІІ рівнів акредитації переробних галузей сільськогосподарського виробництва : монографія / за ред. А. І. Дьоміна. Вінниця : Логос, 2001. 449 с.

Наукова школа Сидоренка В. К. Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / ред. В. П. Андрущенко ; уклад.: В. П. Бех, Г. І. Волинка. Київ, 2005. С. 249–272.

Нехорошева А. В. Из опыта работы по проектной методике. Иностр. языки в шк. 2002. № 1. С. 18–21.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е. С. Полат и др. М. : Академия, 2000. 272 с.

Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка. Иностр. языки в шк. 2000. № 2. С. 3–10.

Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка. Иностр. языки в шк. 2000. № 3. С. 3–9.

Сидоренко В. К. Проєктна методика як основа реалізації особисто-орієнтованого підходу в трудовому навчанні. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : зб. наук. пр. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2004. Вип. 22 : Серія: Педагогічні науки. С. 3–8.

Сидоренко В. К. Проєктна методика як основа реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Молодь і ринок. 2004. № 1. С. 19–24.

Сидоренко В. К. Проєктно-технологічна діяльність як основа реалізації змісту трудового навчання у загальноосвітній школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Київ ; Вінниця, 2006. С. 101–106.

Стешенко В. В. Теоретико-методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання в умовах ступеневої освіти : монографія. Слов’янськ : СДПУ, 2004. 188 с.

Юрженко В. В. Відображення видів діяльності у змісті освітньої галузі «Технологія». Труд. підгот. в сучасній шк. 2013. № 6. С. 2–6.

Юрженко В. В. Методологічні підходи до визначення структури й змісту освітньої галузі «Технологія» в основній школі : монографія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. 409 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baidurova L. A. Metod proektov pry obuchenyy uchashchykhsia dvum ynostrannыm yazыkam. Ynostr. yazыky v shk. 2002. № 1. S. 5–11.

Bym Y. L. Lychnostno-oryentyrovannыi podkhod – osnovnaia stratehyia obnovlenyia shkolы. Ynostr. yazыky v shk. 2002. № 2. S. 11–15.

Kobernyk O. M. Suchasni problemy vprovadzhennia proiektnoi tekhnolohii na urokakh trudovoho navchannia. Trud. pidhot. v zakl. osvity. 2011. № 3. S. 3–6.

Lozovetska V. T. Teoriia i praktyka profesiinoho navchannia molodshoho spetsialista na materialakh vyshchykh navchalnykh zakladiv I, II rivniv akredytatsii pererobnykh haluzei silskohospodarskoho vyrobnytstva : monohrafiia / za red. A. I. Domina. Vinnytsia : Lohos, 2001. 449 s.

Naukova shkola Sydorenka V. K. Naukovi shkoly Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova / red. V. P. Andrushchenko ; uklad.: V. P. Bekh, H. I. Volynka. Kyiv, 2005. S. 249–272.

Nekhorosheva A. V. Yz opыta rabotы po proektnoi metodyke. Ynostr. yazыky v shk. 2002. № 1. S. 18–21.

Novыe pedahohycheskye y ynformatsyonnыe tekhnolohyy v systeme obrazovanyia : ucheb. posobye dlia studentov ped. vuzov y systemы povыshenyia kvalyfykatsyy ped. kadrov / E. S. Polat y dr. M. : Akademyia, 2000. 272 s.

Polat E. S. Metod proektov na urokakh ynostrannoho yazыka. Ynostr. yazыky v shk. 2000. № 2. S. 3–10.

Polat E. S. Metod proektov na urokakh ynostrannoho yazыka. Ynostr. yazыky v shk. 2000. № 3. S. 3–9.

Sydorenko V. K. Proiektna metodyka yak osnova realizatsii osobysto-oriientovanoho pidkhodu v trudovomu navchanni. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu : zb. nauk. pr. / Chernih. derzh. ped. un-t im. T. H. Shevchenka. Chernihiv, 2004. Vyp. 22 : Seriia: Pedahohichni nauky. S. 3–8.

Sydorenko V. K. Proiektna metodyka yak osnova realizatsii osobystisno-oriientovanoho navchannia. Molod i rynok. 2004. № 1. S. 19–24.

Sydorenko V. K. Proiektno-tekhnolohichna diialnist yak osnova realizatsii zmistu trudovoho navchannia u zahalnoosvitnii shkoli. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy : zb. nauk. pr. / Vinnyts. derzh. ped. un-t im. Mykhaila Kotsiubynskoho. Kyiv ; Vinnytsia, 2006. S. 101–106.

Steshenko V. V. Teoretyko-metodychni zasady fakhovoi pidhotovky maibutnoho vchytelia trudovoho navchannia v umovakh stupenevoi osvity : monohrafiia. Sloviansk : SDPU, 2004. 188 s.

Yurzhenko V. V. Vidobrazhennia vydiv diialnosti u zmisti osvitnoi haluzi «Tekhnolohiia». Trud. pidhot. v suchasnii shk. 2013. № 6. S. 2–6.

Yurzhenko V. V. Metodolohichni pidkhody do vyznachennia struktury y zmistu osvitnoi haluzi «Tekhnolohiia» v osnovnii shkoli : monohrafiia. Kyiv : NPU im. M. P. Drahomanova, 2014. 409 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Володимир Юрженко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.