DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-97-106

Галузевий інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та шляхи розвитку

Людмила Бондар

Анотація


Розглянуто основні аспекти комплектування ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Зазначено, що бібліотека була заснована на базі фондів двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Інституту педагогіки АПН України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України, які ліквідувалися. Зроблено акцент на процесі комплектування фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, в основу якого покладено закон відповідності (конгруентності). Закон передбачає формування фонду відповідно до завдань і призначення бібліотеки та врахування потреб тих категорій користувачів, які покликана забезпечувати ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в загальнодержавній бібліотечно-інформаційній системі. Проаналізовано основні способи поповнення фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського друкованими та електронними документами: отримання обов’язкового примірника документів, передплату періодичних видань, книгообмін, дарування, репродукування документів. Розглянуто питання комплектування фонду електронними журналами як альтернатива журналам у традиційній формі. Акцентовано увагу на особливостях сучасного стану документозабезпечення бібліотеки, що полягає у розширенні шляхів комплектування за рахунок розширення кола джерел комплектування, зміни традиційної технології комплектування у зв’язку з появою нових технологій та можливостей використання інформаційних ресурсів через мережу інтернет, економічного партнерства бібліотеки з видавництвами та видавничими організаціями в умовах обмеженого бюджетного фінансування. Зазначено, що автоматизація процесів комплектування забезпечує якісне формування фонду, суттєво прискорює процеси опрацювання документів, підвищує точність облікових і звітних відомостей, розширює можливості організації різнобічного використання інформаційних ресурсів.

Ключові слова


комплектування; джерела комплектування; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; обов’язковий примірник; передплата; бібліотечний фонд; електронні журнали; дари; книгообмін

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання. Укр. пед. журн. 2015. № 3. С. 209–219.

Бондар Л. Система документопостачання Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вісн. Кн. палати. 2016. № 10. С. 20–23.

Вараксіна Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. 24 с.

Іващенко В. М., Палійчук Р. І. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження. Вісн. Кн. палати. 2013. № 1. С. 1–4.

Меженко Ю. О. Перспектива розвитку великих наукових бібліотек на Україні. Бібліол. вісті. 1926. № 2. С. 32–39.

Рогова П. І. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського: історія і сучасність. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : зб. ст. Київ, 2007. С. 97–101.

Соломка В. А. Модель комплектування фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2006. С. 53–60.

Шира Д. Х. Введение в библиотековедение. Основные элементы библиотечного обслуживания. М. : Высш. шк., 1983. 256 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska L. D. Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho yak intehrator i poshyriuvach pedahohichnoho biohrafichnoho znannia. Ukr. ped. zhurn. 2015. № 3. S. 209–219.

Bondar L. Systema dokumentopostachannia Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho. Visn. Kn. palaty. 2016. № 10. S. 20–23.

Varaksina N. V. Kontseptsiia naukovo-pedahohichnoi elektronnoi biblioteky Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Vinnytsia : Nilan-LTD, 2013. 24 s.

Ivashchenko V. M., Paliichuk R. I. Zibrannia ridkisnykh i tsinnykh vydan u fondakh merezhi osvitianskykh bibliotek: rezultaty doslidzhennia. Visn. Kn. palaty. 2013. № 1. S. 1–4.

Mezhenko Yu. O. Perspektyva rozvytku velykykh naukovykh bibliotek na Ukraini. Bibliol. visti. 1926. № 2. S. 32–39.

Rohova P. I. Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho: istoriia i suchasnist. Biblioteky Ukrainy zahalnoderzhavnoho znachennia: istoriia i suchasnist : zb. st. Kyiv, 2007. S. 97–101.

Solomka V. A. Model komplektuvannia fondiv DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Istoriia osvitianskykh bibliotek Ukrainy : nauk. zb. / APN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Kyiv, 2006. S. 53–60.

Shyra D. Kh. Vvedenye v byblyotekovedenye. Osnovnыe эlementы byblyotechnoho obsluzhyvanyia. M. : Vыssh. shk., 1983. 256 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Людмила Бондар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.