DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-107-115

Картотека методичних рішень як допоміжний службовий апарат каталогізатора

Наталія Грудініна

Анотація


У статті досліджено особливості створення допоміжного службового апарату каталогізатора, який формується, зокрема, у відділах каталогізації та наукового опрацювання документів. Встановлено, що повноцінне використання фондів бібліотеки неможливе без довідково-пошукового апарату. Довідково-пошуковий апарат (далі –ДПА) – система бібліотечних каталогів і картотек, що розкривають фонд бібліотеки. Обгрунтовано, що оперативність і цілеспрямованість довідково-інформаційної роботи бібліотеки багато в чому залежить від того, наскільки добре в ній організовано довідково-пошуковий апарат у цілому та його основний складник – Систему каталогів і картотек. Окреслено, що у бібліотеці цей апарат використовують як додаткову методичну базу для розроблення загальних і спеціальних методик окремих видів аналітико-синтетичного опрацювання документів, внесення змін у державні стандарти, таблиці класифікації, списки предметних рубрик тощо. Встановлено, що основним призначенням картотеки методичних рішень бібліографічного описування документів і систематизування є забезпечення методичної єдності у класифікуванні й відображенні в каталозі однотипної літератури, забезпечення реалізації прийнятих методичних рішень, надання допомоги каталогізаторам в опрацюванні складних за змістом документів, підвищення продуктивності їх праці. Схарактеризовано склад, функції та технологію роботи з картотекою методичних рішень, зокрема, із систематизування документів. Розглянуто мету функціонування картотеки, описано процес ухвалення методичних рішень. Висвітлено проблемні питання та наведено методичні рішення щодо систематизування складних за змістом документів Доведено, що наявність у бібліотеці довідково-методичного апарату, який постійно розвивається й удосконалюється, є важливою умовою якісного функціонування системи каталогів і картотек.

Ключові слова


довідково-інформаційна робота; довідково-пошуковий апарат; картотека методичних рішень; систематизування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахвердова М. Й. Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання. Вісн. Кн. палати. 2008. № 1. С. 20–23.

Коваль Н., Благірєва І. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП «МФ КНУКІМ»). Вісн. Кн. палати. 2018. № 2. С. 32–34.

Лобановська І. Г. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Шк. б-ка плюс. 2018. Серп. (№ 15/16). С. 9.

Мотовилова Т. В. Вспомогательный аппарат каталогизатора: значение и роль в научной обработке литературы. Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы : науч.-практ. сб. Екатеринбург, 2004. Вып. 5. С. 48–51. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19932/1/bvu05-2004-13.pdf (дата обращения: 25.03.2015).

Остапчук Ю. О. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів. Вісн. Кн. палати. 2010. № 9. С. 15–20.

Сербін О. О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури. Бібл. вісн. 2008. № 5. С. 10–16.

Справочно-библиографический аппарат муниципальной библиотеки : метод. рекомендации / Дворец кн., Ульян. обл. науч. б-ка им. В. И. Ленина ; сост. И. А. Шпак. Ульяновск, 2016. 45 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допом. та основні табл. (станом на 2011 р.) / підгот. М. Й. Ахвердова ; Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова : Ліра, 2017. 1096 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : метод. рішення для понять з відсут. прямими індексами / уклад.: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан ; Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2012. 20 с.

Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування : (ГОСТ 7.90–2007, MOD) : ДСТУ 6096:2009. Вид. офіц. Уведено вперше ; чин. від 2009-07-01. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 28 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Akhverdova M. Y. Universalna desiatkova klasyfikatsiia. Pidhotovka druhoho vydannia. Visn. Kn. palaty. 2008. № 1. S. 20–23.

Koval N., Blahirieva I. Uprovadzhennia Universalnoi desiatkovoi klasyfikatsii u bibliotetsi VNZ (iz dosvidu roboty biblioteky VP «MF KNUKIM»). Visn. Kn. palaty. 2018. № 2. S. 32–34.

Lobanovska I. H. Uprovadzhennia Universalnoi desiatkovoi klasyfikatsii v praktyku roboty bibliotek zakladiv zahalnoi serednoi ta profesiino-tekhnichnoi osvity : metod. rek. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Shk. b-ka plius. 2018. Serp. (№ 15/16). S. 9.

Motovylova T. V. Vspomohatelnыi apparat katalohyzatora: znachenye y rol v nauchnoi obrabotke lyteraturы. Byblyoteky vuzov Urala: problemы y opыt rabotы : nauch.-prakt. sb. Ekaterynburh, 2004. Vыp. 5. S. 48–51. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19932/1/bvu05-2004-13.pdf (data obrashchenyia: 25.03.2015).

Ostapchuk Yu. O. Bibliohrafichni kartoteky ta bazy danykh bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv. Visn. Kn. palaty. 2010. № 9. S. 15–20.

Serbin O. O. UDK ukrainskoiu movoiu: istorychni aspekty stvorennia ta analitychnyi ohliad struktury. Bibl. visn. 2008. № 5. S. 10–16.

Spravochno-byblyohrafycheskyi apparat munytsypalnoi byblyoteky : metod. rekomendatsyy / Dvorets kn., Ulian. obl. nauch. b-ka ym. V. Y. Lenyna ; sost. Y. A. Shpak. Ulianovsk, 2016. 45 s.

Universalna desiatkova klasyfikatsiia (UDK) : dopom. ta osnovni tabl. (stanom na 2011 r.) / pidhot. M. Y. Akhverdova ; Derzh. nauk. ustanova «Knyzhkova palata Ukrainy imeni Ivana Fedorova». Kyiv : Kn. palata Ukrainy im. I. Fedorova : Lira, 2017. 1096 s.

Universalna desiatkova klasyfikatsiia (UDK) : metod. rishennia dlia poniat z vidsut. priamymy indeksamy / uklad.: M. Y. Akhverdova, T. E. Kalinina, Yu. O. Nabkhan ; Derzh. nauk. ustanova «Knyzhkova palata Ukrainy imeni Ivana Fedorova». Kyiv : Kn. palata Ukrainy im. I. Fedorova, 2012. 20 s.

Universalna desiatkova klasyfikatsiia. Struktura, pravyla vedennia ta indeksuvannia : (HOST 7.90–2007, MOD) : DSTU 6096:2009. Vyd. ofits. Uvedeno vpershe ; chyn. vid 2009-07-01. Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2009. 28 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Наталія Грудініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.