Актуальні напрями соціокультурної діяльності освітянських бібліотек

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-116-127

Ключові слова:

соціокультурна діяльність, освітянські бібліотеки, бібліотеки закладів освіти

Анотація

У статті розглянуто поняття соціокультурної діяльності освітянських бібліотек. Досліджено актуальні напрями соціокультурної діяльності, такі як: національно-патріотичне виховання учнів та студентів; громадянсько-правове виховання та правове інформування; формування екологічної культури та екологічне інформування; формування здорового способу життя; формування естетичних поглядів молоді через літературу і мистецтво; формування навичок технологічної, когнітивної та соціальної компетенцій (так звана «цифрова компетентність»). Акцентовано увагу на такому важливому напрямі соціокультурної діяльності освітянських бібліотек як національно-патріотичне, громадянське виховання, що передбачає реалізацію комплексу заходів: організацію та проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, міжнародних, науково-методичних заходів із національно-патріотичного виховання, підвищення рівня професійної компетентності у сфері виховання дітей та молоді; залучення до процесів національно-патріотичного виховання діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, волонтерів тощо. Описано заходи бібліотек закладів освіти, спрямовані на популяризацію їхніх документних ресурсів та підвищення іміджу бібліотек. Обґрунтовано, що культурно-просвітницька діяльність бібліотек зазнає певних змін під впливом інформаційних технологій. Розкрито зміст і мету різних напрямів соціокультурної діяльності освітянських бібліотек як важливого чинника якісних соціокультурних зрушень в Україні в контексті розвитку світового культурно-освітнього середовища. Зазначено, що особливо актуальним напрямком соціокультурної діяльності бібліотек освітніх закладів є формування у молодого покоління навичок цифрової грамотності.

Біографія автора

Ярослава Ніколаєнко, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв'язків

Посилання

Бруй О., Савенкова Л., Чуканова С. Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності : рекомендації / УБА та ін. Київ, 2019. 16 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27045/1/AI_Profil_2019.pdf (дата звернення: 29.10.19).

Віжічаніна Л. Сучасні тенденції розвитку бібліотек як соціокультурних центрів. Віртуальний бібліограф. ХОУНБ ім. О. Гончара : сайт від. наук. інформації та бібліогр. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. URL: http://biblio.lib.kherson.ua/suchasni-tendentsii.htm (дата звернення 15.04.2019).

Григор’єва О. О. Напрями роботи шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні. Шк. б-ка плюс. 2018. Січ. (№ 1/2). С. 11–13.

З Україною в серці : зб. поезій / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І. Київ : Фенікс, 2016. 256 с.

Когут В. О. Щоб не замулювались джерела пам’яті : шк. б-ка як осередок краєзнав. та екол. виховання. Пед. вісн. Кіровоград, 2014. № 1/2. С. 127–129.

Костирко Т. М., Мігунова Т. С., Корольова Т. Д. Ефективність та якість діяльності НБ НУК імені адмірала Макарова: стратегічні підходи. Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали інтернет-конф., 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. URL: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3683 (дата звернення 12.09.2019).

Лупіка Л. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля. Бібл. форум України. 2015. № 2. С. 27–28.

Матвійчук О. Є. Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія. Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Філософія. Культурологія : зб. наук. пр. Київ, 2010. № 2. С. 155–160.

Матвійчук О. Є. Соціокультурна діяльність бібліотек: термінологічний аспект. StattiOnline : б-ка наук. ст. URL: https://bit.ly/2OV2WwP (дата звернення: 29.10.19).

Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; авт.-упоряд.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є. ; наук. ред.: Добко Т. В., Пономаренко Л. О. Київ, 2019. 74 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Educational_Library_in_the_Socio-Cultural_Communications_2019.pdf (дата звернення: 29.10.19).

Панасюк Т. Г. Екологічна освіта та екологічне виховання в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : сайт. URL: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2011/pan_eko.htm (дата звернення: 29.10.19).

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко. Київ, 2017. 103 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf (дата звернення: 29.10.19).

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 16.06.2015 № 641. Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. 2015. № 7. С. 70–95.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки : Указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580/2015. Офіц. вісн. Президента України. 2015. № 23. Ст. 1319.

Соціокультурна діяльність / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: С. Кравченко, І. Цуріна. Київ : б. в., 2005. 67 с.

Федорченко Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ. Бібл. планета. 2018. № 1. С. 23–25.

Önal H. I. IFLA/UNESCO School Library Manifesto for Creating One World. Libri : Intern. J. of Libr. and Inform. Studies. 2009. Vol. 59, Iss. 1. P. 45–54.

Eshet-Alkalai Y., Soffer O. Guest Editorial – Navigating in the Digital Era : Digital Literacy: Socio-Cultural and Educational Aspects. Journal of Educational Technology & Society. 2012. Vol. 15, No. 2. P. 1.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Brui O., Savenkova L., Chukanova S. Profil kompetentnostei bibliotekariv z akademichnoi dobrochesnosti : rekomendatsii / UBA ta in. Kyiv, 2019. 16 s. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27045/1/AI_Profil_2019.pdf (data zvernennia: 29.10.19).

Vizhichanina L. Suchasni tendentsii rozvytku bibliotek yak sotsiokulturnykh tsentriv. Virtualnyi bibliohraf. KhOUNB im. O. Honchara : sait vid. nauk. informatsii ta bibliohr. / Kherson. obl. univers. nauk. b-ka im. Olesia Honchara. URL: http://biblio.lib.kherson.ua/suchasni-tendentsii.htm (data zvernennia 15.04.2019).

Hryhorieva O. O. Napriamy roboty shkilnoi biblioteky v natsionalno-patriotychnomu vykhovanni. Shk. b-ka plius. 2018. Sich. (№ 1/2). S. 11–13.

Z Ukrainoiu v sertsi : zb. poezii / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uporiad.: Khemchian I. I., Bila L. O., Ruban A. I. Kyiv : Feniks, 2016. 256 s.

Kohut V. O. Shchob ne zamuliuvalys dzherela pamiati : shk. b-ka yak oseredok kraieznav. ta ekol. vykhovannia. Ped. visn. Kirovohrad, 2014. № 1/2. S. 127–129.

Kostyrko T. M., Mihunova T. S., Korolova T. D. Efektyvnist ta yakist diialnosti NB NUK imeni admirala Makarova: stratehichni pidkhody. Vymiriuvannia v bibliotekakh: otsinka efektyvnosti ta yakosti roboty : materialy internet-konf., 6–10 cherv. 2017 r., m. Kharkiv / Kharkiv. nats. un-t radioelektroniky, Nauk. b-ka. URL: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3683 (data zvernennia 12.09.2019).

Lupika L. Suchasni biblioteky – vidkrytyi prostir dlia osvity, spilkuvannia i dozvillia. Bibl. forum Ukrainy. 2015. № 2. S. 27–28.

Matviichuk O. Ye. Biblioteka yak sotsiokulturnyi instytut: osvitno-vykhovna misiia. Visn. Nats. aviats. un-tu. Filosofiia. Kulturolohiia : zb. nauk. pr. Kyiv, 2010. № 2. S. 155–160.

Matviichuk O. Ye. Sotsiokulturna diialnist bibliotek: terminolohichnyi aspekt. StattiOnline : b-ka nauk. st. URL: https://bit.ly/2OV2WwP (data zvernennia: 29.10.19).

Osvitianska biblioteka v suchasnii systemi sotsiokulturnykh komunikatsii : metod. rek. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; avt.-uporiad.: Hlazunova S. M., Nikolaienko Ya. M., Soshynska Ya. Ye. ; nauk. red.: Dobko T. V., Ponomarenko L. O. Kyiv, 2019. 74 s. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Educational_Library_in_the_Socio-Cultural_Communications_2019.pdf (data zvernennia: 29.10.19).

Panasiuk T. H. Ekolohichna osvita ta ekolohichne vykhovannia v naukovii bibliotetsi Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Naukova biblioteka Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu : sait. URL: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2011/pan_eko.htm (data zvernennia: 29.10.19).

Patriotychne vykhovannia u shkilnykh bibliotekakh: metody ta pidkhody : metod. rek. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; avt.: I. I. Khemchian, L. M. Bondar, T. V. Dobko, A. I. Ruban ; nauk. red.: L. D. Berezivska, T. V. Dobko. Kyiv, 2017. 103 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf (data zvernennia: 29.10.19).

Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi, Zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi ta Metodychnykh rekomendatsii shchodo natsionalno-patriotychnoho vykhovannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh : nakaz M-va osvity i nauky Ukrainy vid 16.06.2015 № 641. Inform. zb. ta koment. M-va osvity i nauky Ukrainy. 2015. № 7. S. 70–95.

Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016–2020 roky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 zhovt. 2015 r. № 580/2015. Ofits. visn. Prezydenta Ukrainy. 2015. № 23. St. 1319.

Sotsiokulturna diialnist / Nats. parlam. b-ka Ukrainy ; uklad.: S. Kravchenko, I. Tsurina. Kyiv : b. v., 2005. 67 s.

Fedorchenko N. Sotsiokulturna diialnist Bohuslavskoi TsRB. Bibl. planeta. 2018. № 1. S. 23–25.

Önal H. I. IFLA/UNESCO School Library Manifesto for Creating One World. Libri : Intern. J. of Libr. and Inform. Studies. 2009. Vol. 59, Iss. 1. P. 45–54.

Eshet-Alkalai Y., Soffer O. Guest Editorial – Navigating in the Digital Era : Digital Literacy: Socio-Cultural and Educational Aspects. Journal of Educational Technology & Society. 2012. Vol. 15, No. 2. P. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Як цитувати

Ніколаєнко, Я. (2019). Актуальні напрями соціокультурної діяльності освітянських бібліотек. Науково-педагогічні студії, (3). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-116-127

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти