DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-128-136

Аналітичий, реферативний та бібліографічний складники в системі науково-інформаційного супроводу освіти: до 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Андрій Селецький, Лариса Самчук

Анотація


Висвітлено завдання та пріоритетні напрями сучасної науково-інформаційної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського щодо аналітичного, реферативного й бібліографічного супроводу освіти. Схарактеризовано головні наукові результати досліджень, здійснюваних відділами наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти та науково-бібліографічної діяльності установи, наведено кількісні та якісні характеристики продукції, підготовленої в межах виконання наукового дослідження, обгрунтовано стратегію подальшого розвитку інформаційного забезпечення освітянської діяльності для досягнення якісних змін в умовах розгортання євроінтеграційних та глобалізаційних процесів. Підкреслюється, що діяльність виконавців наукового дослідження спрямована на вдосконалення бібліотечного та інформаційного забезпечення освіти через формування нового соціокультурного іміджу бібліотеки, яка здатна задовольнити сучасні потреби користувачів педагогічного спрямування, має потужні бази даних, забезпечує безкоштовний та необмежений доступ до світових інформаційних мереж табанків даних на основі широкого використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, є зорієнтованою на інтеграцію внутрішніх та зовнішніх інформаційних ресурсів для просування освітньої інформації та інтелектуалізації суспільства. Для реалізаціїзавдань і досягнення мети дослідження використовувалися емпіричні та теоретичні методи соціогуманітарних і соціокомунікативних наук: спостереження, моделювання, абстрагування, прогнозування, аналітико-синтетичне згортання інформації, моніторинг документного потоку тощо.

Ключові слова


науково-інформаційний супровід освіти; інформаційно-аналітична діяльність; інформаційно-бібліографічна діяльність; науково-педагогічна бібліотека; освіта; педагогіка; психологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. 1–10 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2015–2019. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/періодичні-видання-бібліотеки/13392-2/ (дата звернення: 20.11.2019).

Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; авт.-упоряд.: Селецький А. В., Кравченко С. М., Агалець І. О., Самчук Л. І., Вербова В. В., Годецька Т. І., Горбенко Н. А. ; наук. ред. Селецький А. В. Київ, 2019. 155 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/overview_edition_2019.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; авт.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Рогова П. І., Заліток Л. М., Зозуля С. М., Букшина Т. Ф., Вараксіна Н. В., Вербова В. В., Коваленко І. Й., Литовченко О. В., Пономаренко Л. О., Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Заліток Л. М. Київ, 2015. 240 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/DNPBU-monografia_2015.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. О. М. Яценко ; наук. ред. П. І. Рогова. Київ, 2010. 28 с.

Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Лога Т. В. ; наук. ред. Зозуля С. М. Київ, 2016. 162 с.

Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; авт.: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В., Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. Київ, 2016. 287 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Naukovo-informatsijna_dialnist_2016.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. Л. Д. Березівської ; авт.: Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. Київ, 2017. 29 с.

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. 4-те вид., допов. Київ, 2017. 319 c.

Яценко О. М. Укладання оглядових документів : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2011. 84 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky : dovid. biul. Vyp. 1–10 / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Kyiv, 2015–2019. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/periodychni-vydannia-biblioteky/13392-2/ (data zvernennia: 20.11.2019).

Innovatsiinyi rozvytok osvity v Ukraini y zarubizhzhi v umovakh yevrointehratsiinykh ta hlobalizatsiinykh protsesiv : ohliad. vyd. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; avt.-uporiad.: Seletskyi A. V., Kravchenko S. M., Ahalets I. O., Samchuk L. I., Verbova V. V., Hodetska T. I., Horbenko N. A. ; nauk. red. Seletskyi A. V. Kyiv, 2019. 155 s. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/overview_edition_2019.pdf (data zvernennia: 20.11.2019).

Informatsiina diialnist Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho: perspektyvy rozvytku : monohrafiia / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho; avt.: Voskoboinikova-Huzieva O. V., Rohova P. I., Zalitok L. M., Zozulia S. M., Bukshyna T. F., Varaksina N. V., Verbova V. V., Kovalenko I. Y., Lytovchenko O. V., Ponomarenko L. O., Samchuk L. I., Yaniuk S. S. ; nauk. red.: Voskoboinikova-Huzieva O. V., Zalitok L. M. Kyiv, 2015. 240 s. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/DNPBU-monografia_2015.pdf (data zvernennia: 20.11.2019).

Kontseptualna model systemy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia pedahohichnoi nauky, osvity i praktyky Ukrainy / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uporiad. O. M. Yatsenko ; nauk. red. P. I. Rohova. Kyiv, 2010. 28 s.

Naukovo-informatsiina diialnist bibliotek: teoriia y praktyka : bibliohr. pokazhch. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uporiad.: Samchuk L. I., Verbova V. V., Horbenko N. A., Loha T. V. ; nauk. red. Zozulia S. M. Kyiv, 2016. 162 s.

Naukovo-informatsiina diialnist providnykh osvitianskykh bibliotek Ukrainy : prakt. posib. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; avt.: Zozulia S. M., Zaichenko N. I., Horak V. V., Rabadanova L. V., Samchuk L. I., Bukshyna T. F., Verbova V. V., Horbenko N. A., Kropocheva N. M., Loha T. V., Demyda Ye. F. ; nauk. red. Zozulia S. M. Kyiv, 2016. 287 s. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Naukovo-informatsijna_dialnist_2016.pdf (data zvernennia: 20.11.2019).

Stratehiia rozvytku Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho na 2017–2026 roky / DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; za zah. red. L. D. Berezivskoi ; avt.: Berezivska L. D., Zozulia S. M., Straihorodska L. I. Kyiv, 2017. 29 s.

Tvorchyi dorobok Vasylia Hryhorovycha Kremenia v innovatsiinomu rozvytku osvity Ukrainy : biobibliohr. pokazhch. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uporiad.: Samchuk L. I., Verbova V. V., Horbenko N. A., Demyda Ye. F., Moiseiuk Yu. M. ; nauk. red. Berezivska L. D. 4-te vyd., dopov. Kyiv, 2017. 319 c.

Yatsenko O. M. Ukladannia ohliadovykh dokumentiv : prakt. posib. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Kyiv, 2011. 84 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Андрій Селецький, Лариса Самчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.