DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-137-146

Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України: досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Ірина Хемчян

Анотація


У статті висвітлено діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як головного координаційного науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України протягом 2000 – 2019 рр. Основні напрями науково-методичної роботи: дослідження змін, що відбуваються як в окремих бібліотеках, так і в мережі освітянських бібліотек загалом, розробка концептуальних, організаційно-управлінських, нормативно-інструктивних і методичних документів, надання методичної та консультативної допомоги (у тому числі дистанційно) фахівцям різних видів освітянських бібліотек з основних напрямів бібліотечної роботи, експертно-діагностичні виїзди на місця з метою проведення управлінського консультування освітянських бібліотек, створення системи методичних видань, що охоплює всі напрями діяльності освітянських бібліотек, забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек як єдиної системи, впровадження в практику роботи освітянських книгозбірень бібліотечних інновацій, організація системи підвищення кваліфікації фахівців освітянських бібліотек із застосуванням різних форм та методів, надання доступу до інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності з метою задоволення фахових потреб бібліотечних працівників, освітян, студентів, наукове співробітництво з провідними бібліотеками інших систем і відомств, іншими установами й організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними) тощо. У подальшому науково-методична робота Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського буде спрямована на пошук, систематизацію та трансформацію передових знань у галузі бібліотечної справи, генерування нових ідей, які сприятимуть інноваційному розвитку освітянських бібліотек.

Ключові слова


мережа; бібліотека; науково-методична діяльність; видання; збірник; науково-практичний захід

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищ. освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан. Київ : б. в., 2019. 500 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Biblioteka-navchalnogo-zakladu_vyp.4.pdf (дата звернення: 21.11.2019).

Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар. Київ : б. в., 2019. 95 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Reference_book_of_instructive_2019.pdf (дата звернення: 21.11.2019).

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. і відп. за вип. І. І. Хемчян. Київ : б. в., 2019. 129 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2019.pdf (дата звернення: 21.11.2019).

Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України : затв. спіл. наказом МОН України та АПН України від 30.05.2003 р. № 334/31. Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. 2003. № 21. С. 27–32.

Положення про організацію науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського : затв. вчен. радою ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, протокол № 12 від 26 груд. 2006 р. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2006–2010 рр.) : збірник / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. І. І. Хемчян ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. Г. Лобановська. Київ, 2010. С. 11–16. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/manage_1_4.pdf (дата звернення: 21.11.2019).

Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності : довід. стат. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. Т. В. Добко. Київ : б. в., 2019. 141 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Stat_zbirnyk_2019.pdf (дата звернення: 21.11.2019).

Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. Л. Д. Березівської ; авт.: Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. Київ, 2017. 29 с.

Library and information support of education / Khemchian I. I. and others. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; ed. by V. Kremen. Kyiv, 2017. Р. 71–72.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Biblioteka navchalnoho zakladu v konteksti informatyzatsii suspilstva : nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. dlia b-k zakl. zah. sered., prof.-tekhn., vyshch. osvity. Vyp. 4 / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uporiad.: A. I. Ruban, I. I. Khemchian ; nauk. konsultant T. V. Dobko ; bibliohr. red. A. I. Ruban. Kyiv : b. v., 2019. 500 s. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Biblioteka-navchalnogo-zakladu_vyp.4.pdf (data zvernennia: 21.11.2019).

Dovidnyk instruktyvnykh materialiv dlia osvitianskykh bibliotek MON Ukrainy ta NAPN Ukrainy (2017–2019 rr.) / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uporiad.: I. I. Khemchian, L. M. Bondar. Kyiv : b. v., 2019. 95 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Reference_book_of_instructive_2019.pdf (data zvernennia: 21.11.2019).

Dovidnyk naukovo-informatsiinoi y vydavnychoi diialnosti ta osnovnykh zakhodiv, spriamovanykh na pidvyshchennia profesiinoi maisternosti bibliotechnykh pratsivnykiv osvitianskoi haluzi / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uklad.: O. L. Honcharenko, I. I. Khemchian ; nauk. red. i vidp. za vyp. I. I. Khemchian. Kyiv : b. v., 2019. 129 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2019.pdf (data zvernennia: 21.11.2019).

Polozhennia pro merezhu osvitianskykh bibliotek Ministerstva osvity i nauky Ukrainy ta Akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy : zatv. spil. nakazom MON Ukrainy ta APN Ukrainy vid 30.05.2003 r. № 334/31. Inform. zb. M-va osvity i nauky Ukrainy. 2003. № 21. S. 27–32.

Polozhennia pro orhanizatsiiu naukovo-metodychnoho zabezpechennia diialnosti merezhi osvitianskykh bibliotek Ministerstva osvity i nauky Ukrainy ta Akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy Derzhavnoiu naukovo-pedahohichnoiu bibliotekoiu Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho : zatv. vchen. radoiu DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho, protokol № 12 vid 26 hrud. 2006 r. Orhanizatsiino-upravlinski, normatyvno-instruktyvni i metodychni dokumenty dlia osvitianskykh bibliotek Ministerstva osvity i nauky Ukrainy ta Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy (2006–2010 rr.) : zbirnyk / DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uklad. I. I. Khemchian ; nauk. red.: P. I. Rohova, I. H. Lobanovska. Kyiv, 2010. S. 11–16. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/manage_1_4.pdf (data zvernennia: 21.11.2019).

Providni osvitianski biblioteky v prostori i chasi: monitorynh diialnosti : dovid. stat. / NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; uklad.: O. L. Honcharenko, I. I. Khemchian ; nauk. red. T. V. Dobko. Kyiv : b. v., 2019. 141 s. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Stat_zbirnyk_2019.pdf (data zvernennia: 21.11.2019).

Stratehiia rozvytku Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho na 2017–2026 roky / DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho ; za zah. red. L. D. Berezivskoi ; avt.: Berezivska L. D., Zozulia S. M., Straihorodska L. I. Kyiv, 2017. 29 s.

Library and information support of education / Khemchian I. I. and others. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; ed. by V. Kremen. Kyiv, 2017. R. 71–72.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ірина Хемчян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.