Із досвіду реконструкції історії сільського шкільництва

Автор(и)

  • Григорій Голиш Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5203-0859

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-18-24

Ключові слова:

школа, сільське шкільництво, національна освіта, випускник, мікрорівневе дослідження, джерело, уніфікований алгоритм, видавничий проєкт.

Анотація

Метою статті визначено розкриття досвіду реалізації доволі непростого історико-краєзнавчого проєкту: реконструкції історії сільського шкільництва на мікрорівневому та регіональному рівнях. Визначено основні етапи евристичних зусиль задля досягнення поставлених дослідницьких завдань. Зроблено акцент на важливості формування належної джерельної бази дослідження освітянської минувшини, яка має бути репрезентована як архівними матеріалами, оприлюдненими документами, стародруками, так і наративними джерелами та надбаннями «усної історії». Подано пропозиції щодо типової структури відповідного видання та уніфікований алгоритм висвітлення минулого й сучасного сільської школи. Зокрема, на думку автора, у кожній структурній частині історичного блоку має подаватися стисла характеристика місцевих умов розвитку школи, динаміка вдосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, особливості тогочасних навчальних програм і планів, специфіка організації навчально-виховного процесу та позакласної й позашкільної роботи, кількісні та якісні показники складу педагогічного колективу, аналіз питань матеріального становища суб’єктів навчально-виховного процесу, опис учнівського приладдя, аксесуарів, шкільного одягу, організація харчування, дозвілля. Підкреслено, що окремим сегментом дослідження історії сільського шкільництва має бути стислий опис досягнень найвідоміших випускників школи. Доречним є застосування науково-популярного стилю викладу та супровід тексту ілюстративним фоторядом. Зроблено висновок про те, що реконструкція історії національної освіти через мікрорівневі зрізи у вигляді літопису сільської школи має свою специфіку як у концептуально-методологічному, так і евристично-методичному плані. Водночас цей дослідницький сегмент вбачається досить перспективним і гносеологічно привабливим.

Біографія автора

Григорій Голиш, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

кандидат історичних наук, доцент, директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича

Посилання

Акт комплексної перевірки роботи педколективу Чапаєвської середньої школи Черкаським облвно за 1978 р. Архів управління освіти Черкаської ОДА.

Алфавітна книга Чапаєвської середньої школи за 1944 – 1948 рр. Архів Благодатнівської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. Г. П. Берези.

Голиш Г. М. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи. Черкаси : Вертикаль, 2010. 284 с. : іл., фото.

Голиш Г. М., Голиш Л. Г., Пономаренко М. Ф. Подорож Златокраєм : нарис історії і сьогодення Золотоніського району. Черкаси : Вертикаль, 2008. 572 с. : іл., фото.

Державний архів Київської області. Ф. Р-2362. Оп. 6. Спр. 44.

Державний архів Полтавської області. Ф. Р-4085. Оп. 3. Спр. 38.

Державний архів Черкаської області. Ф. Р-1717. Оп. 1. Спр. 1.

Класний журнал учнів 7 класу за 1947/48 навч. рік. Архів Благодатнівської ЗОШ І – ІІІ ст. ім. Г. П. Берези.

Клировая книга Полтавской епархии за 1902 годъ. Полтава, 1903. 126 с.

Книга наказів Чапаєвської середньої школи за 1948–1951 рр. Архів Благодатнівської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. Г. П. Берези.

Наказ по Золотоніському райво про схвалення досвіду роботи колективу Чапаєвської ЗОШ І–ІІІ ст. з питань екологічного виховання учнів. 1995 р. Архів відділу освіти Золотоніської РДА.

Народное образование в СССР : сборник документов 1917–1973 гг. М. : Педагогика, 1974. 559 с.

Приложение к отчету Золотоношской уездной управы за 1908 годъ. Золотоноша, 1909. 145 с.

Протоколи засідань батьківського комітету Чапаєвської середньої школи за 1951 – 1955 рр. Архів Благодатнівської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. Г. П. Берези.

Протоколи засідань педагогічної ради Чапаєвської середньої школи за 1970 – 1974 рр. Архів Благодатнівської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. Г. П. Берези.

Рудный В. Чапаевка. Огонек. 1938. № 13. С. 3–10.

Сборник постановлений по народному образованию уездных земских собраний Полтавской губернии за 1905 годъ. Полтава, 1907. 187 с.

Третья подворно-хозяйственная перепись в Полтавской губернии за 1910 г. Золотоношский уезд. Полтава, 1913. 276+30 с.

Центральний державний архів вищих органів влади й управління України. Ф. 4620. Оп. 3. Спр. 324.

Центральний державний історичний архів у м. Київ. Ф. 707. Оп. 41. Спр. 95.

Центральний державний кінофотофоноархів ім. Г. С. Пшенишного. Од. зб. 54, 65, 87 та ін.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Akt kompleksnoi perevirky roboty pedkolektyvu Chapaievskoi serednoi shkoly Cherkaskym oblvno za 1978 r. [Act of the complex check of work of pedagogical staff at Chapayivska secondary school by Cherkassy regional education administration for 1978] (1978). Arkhiv upravlinnia osvity Cherkaskoi ODA [Archive of the Education Department of Cherkasy Regional State Administration], [in Cherkassy], [in Ukrainian].

Alfavitna knyha Chapaievskoi serednoi shkoly za 1944–1948 rr. [Alphabet book of Chapaevska secondary school for 1944 – 1948] (1944–1948). Arkhiv Blahodatnivskoi ZOSh I–III st. im. G. P. Berezy [Archive of Blagodatnivska Secondary School of the 1st to 3rd levels named after G. P. Bereza], [in Chapaevka], [in Ukrainian].

Golysh, G. M. (2010). Kriz roky y epokhy. Istoriia i suchasnist Chapaievskoi shkoly [Through the years and eras. History and modernity of Chapayivska school]. Cherkasy : Vertykal [in Ukrainian].

Golysh, G. M., Golysh, L. G. & Ponomarenko, M. F. (2008). Podorozh Zlatokraiem : narysistorii i sohodennia Zolotoniskoho raionu [Journey through Zlatokray: an essay on the history and present of Zolotonosha district]. Cherkasy : Vertykal [in Ukrainian].

State Archives of Kyiv Oblast, Kyiv (n.d.). Fund R-2362. Inventory 6. File 44 [in Ukrainian].

State Archives of Poltavska Oblast, Poltava (n.d.). Fund R-4085. Inventory 3. File 38 [in Ukrainian].

State Archives of Cherkasy Oblast, Cherkasy (n.d.). Fund R-1717. Inventory 1. File 1 [in Ukrainian].

Klasnyi zhurnal uchniv 7 klasuza 1947/48 navch. rik [Class journal of 7th grade pupils for 1947/48 academic year] (1948). Arkhiv Blahodatnivskoi ZOSh I–III st. im. G. P. Berezy [Archive of Blagodatnivska Secondary School of the 1st to 3rd levels named after G. P. Bereza], [in Chapaevka], [in Ukrainian].

Klyrovaia knyha Poltavskoi eparkhyy za 1902 god [Cleriacal book of Poltava diocese for 1902] (1903). Poltava , 1903. 126 p.

Knyha nakaziv Chapaievskoi serednoi shkolyza 1948–1951 rr. [Book of orders of Chapayivska secondary school for 1948–1951] (1948–1951). Arkhiv Blahodatnivskoi ZOSh I – III st.im. G. P. Berezy [Archive of Blagodatnivska Secondary School of the 1st to 3rd levels named after G. P. Bereza], [in Chapaevka], [in Ukrainian].

Nakaz po Zolotoniskomu raivo pro skhvalennia dosvidu roboty kolektyvu Chapaievskoi ZOSh I–III st. z pytan ekolohichnoho vykhovannia uchniv [Order on Zolotonosha district department of education on approval of the experience of the staff of Chapaev secondary school of the 1st to 3rd levels on the pupils’ environmental education] (1995). Arkhiv viddilu osvity Zolotoniskoi RDA [Archive of the Department of Education of Zolotonosha Regional State Administration], [in Zolotonosha], [in Ukrainian].

Narodnoe obrazovanie v SSSR : sbornik dokumentov 1917–1973 gg. [Public education in the USSR: collection of documents from 1917-1973] (1974). Moskva : Pedagogika [in Russian].

Prilozhenie k otchetu Zolotonoshskoj uezdnoj upravy za 1908 god [Appendix to the report of the Zolotonosha district government for 1908. Zolotonosha, 1909] (1909). Zolotonosha [in Russian].

Protokoly zasidan batkivskoho komitetu Chapaievskoi serednoi shkoly za 1951 – 1955 rr. [Minutes of meetings of the parent committee of Chapayev secondary school for 1951 - 1955] (1951–1955). Arkhiv Blahodatnivskoi ZOSh I–III st. im. G. P. Berezy [Archive of Blagodatnivska Secondary School of the 1st to 3rd levels named after G. P. Bereza], [in Chapaevka], [in Ukrainian].

Protokoly zasidan pedahohichnoi rady Chapaievskoi serednoi shkoly za 1970 – 1974 rr. [Minutes of meetings of the pedagogical council of Chapayev secondary school for 1970 - 1974] (1970–1974). Arkhiv Blahodatnivskoi ZOSh I–ІII st.im. G. P. Berezy [Archive of Blagodatnivska Secondary School of the 1st to 3rd levels named after G. P. Bereza], [in Chapaevka], [in Ukrainian].

Rudnyi, V. (1938). Chapaevka. Ohonek, 13, 3–10 [in Russian].

Sbornik postanovlenij po narodnomu obrazovaniyu uezdnykh zemskikh sobranij Poltavskoj gubernii za 1905 god [Collection of resolutions on public education of parish county-level assemblies of Poltava governorate for 1905.] (1907). Poltava [in Russian].

Tretya podvorno-khozyajstvennaya perepis v Poltavskoj gubernii za 1910 g. Zolotonoshskij uezd [The third household census in Poltava governorate in 1910. Zolotonosha parish]. (1913). Poltava [in Russian].

Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, Kyiv (n.d.). Fund 4620. Inventory 3. File 324.

Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv (n.d.). Fund 707. Inventory 41. File 95.

H. Pshenychny Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine, Kyiv (n.d.). Archive storage units 54, 65, 87 and other.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Голиш, Г. (2020). Із досвіду реконструкції історії сільського шкільництва. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-18-24

Номер

Розділ

Історико-освітні студії