Феномен педагогічної казки Василя Сухомлинського

Автор(и)

  • Юлія Павленко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7430-9869

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-45-53

Ключові слова:

Василь Сухомлинський, дитина, гуманна педагогіка, дитяча література, педагогічна казка, виховання, дидактика, психотерапія, освіта.

Анотація

У статті переосмислюються твори малої художньої прози (казкові художні мініатюри), написані спеціально для дітей українським педагогом-новатором, талановитим вихователем і письменником Василем Олександровичем Сухомлинським. Відзначено, що за допомогою особливих виражальних засобів художнього слова авторові вдалося створити яскраві образи та сюжети, унікальний казковий світ, максимально пристосований для дитячого сприйняття та розуміння, наділений винятковими духотворчими можливостями й могутнім педагогічним потенціалом. Казки Василя Олександровича були і залишаються джерелом виховання, навчання і творчості для багатьох поколінь педагогів, дітей і їх батьків. Вони, безсумнівно, посідають чільне місце в українській дитячій літературі і є взірцем реалізації ідей світової гуманної педагогіки. Автором узагальнено суб’єктивні думки студентів педагогічних закладів вищої освіти (вибірка становила 85 респондентів) та з’ясовано бачення особливостей казок Сухомлинського сучасною молоддю, що здобуває педагогічну професію. Так, найсуттєвішими ознаками було названо такі: доброта, повчальність, лаконічність. Доведено, що казки Василя Сухомлинського актуальні і нині, як власне, і його педагогічні ідеї, що є співзвучними із завданнями, які стоять перед сучасною системою освіти. За допомогою невеликих за обсягом, але глибоких за змістом казкових творів, реалізація багатьох загальних напрямів сучасної освіти, передусім дошкільної і початкової ланок (фізичного, психічного, соціального) та напрямів виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (морально-естетичного, емоційно-вольового, загальнокультурного, інтелектуально-мовленнєвого тощо) буде ефективною й принесе радість учасникам освітнього процесу. У публікації зроблено акцент на неприхованій дидактиці казок видатного майстра-педагога та їх психотерапевтичній ефективності.

Біографія автора

Юлія Павленко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання

Посилання

Баранюк І. Поетика творів художньої педагогіки В. Сухомлинського. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки, 2013. Вип. 123 (1). С. 112–116.

Вознюк О. В. Феномен казки у розвитку дитини: від В. О. Сухомлинського до сьогодення. Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання : зб. наук.-метод. праць ; за заг. ред. О. В. Сухомлинської, О. Я. Савченко. Житомир, 2017. С. 19–24.

Данилюк І. В., Зольникова С. В. Казкотерапія як метод психологічного впливу на особистість. Психологічний часопис, 2019. Т. 5. № 6. С. 161–173. DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.6.

Масловська М. Казковий світ Василя Сухомлинського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2002. № 9. С. 215–219.

Старикова Л. В. Оповідання та казки Василя Сухомлинського та їх розповсюдження в Україні і світі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2017. Вип. 5. С. 122-127.

Сухомлинська О. В. Художня спадщина В. О. Сухомлинського в культурологічному вимірі. Педагогічний вісник [Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського], 2008. № 1–2. С. 3–8.

Сухомлинський В. Я розповім вам казку… Філософія для дітей / уклад. О. Сухомлинська. Харків : Школа, 2016. 576 с.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори : в 5 т. Т. 3. Київ : Рад. школа, 1973. 510 с.

Тихомиров О. К. Психология мышления. Москва : Изд. МГУ, 1984. 272 с.

Шапошник О. М. Текст-типологічні особливості народної та літературної казки: порівняльний та перекладознавчий аспекти. Українське мовознавство, 2011. 41/1. С. 294–299.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baraniuk, I. (2013). Poetyka tvoriv khudozhnoi pedahohiky V. Sukhomlynskoho. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Series: Pedagogical Sciences, 123 (1), 112–116 [in Ukrainian].

Vozniuk, O. V. (2017). Fenomen kazky u rozvytku dytyny: vid V. O. Sukhomlynskoho do sohodennia. O. V. Sukhomlynska & O. Ya. Savchenko (Eds.). Filosofiia dlia ditei. V. O. Sukhomlynskyi u dialozi z suchasnistiu. Pedagogical readings (pp.19–24). Zhytomyr : Levkovets N. M. [in Ukrainian].

Danyliuk, I. V., & Zolnykova S. V. (2019). Kazkoterapiia yak metod psykholohichnoho vplyvu na osobystist. Psykholohichnyi chasopys, (5), 6, 161–173. DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.6 [in Ukrainian].

Maslovska, M. (2002). Kazkovyi svit Vasylia Sukhomlynskoho. Volyn-Zhytomyrshchyna. Istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem, 9, 215–219 [in Ukrainian].

Starykova, L. V. (2017). Opovidannia ta kazky Vasylia Sukhomlynskoho ta yikh rozpovsiudzhennia v Ukraini i sviti. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky, 5, 122–127 [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2008). Khudozhnia spadshchyna V. O. Sukhomlynskoho v kulturolohichnomu vymiri. Pedahohichnyi visnyk [Kirovohradskyi OIPPO imeni Vasylia Sukhomlynskoho], (1–2), 3–8 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (2016). Ya rozpovim vam kazku… Filosofiia dlia ditei. (O. Sukhomlynska, Compiler). Kharkiv: Shkola [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1073). Sertse viddaiu ditiam. Selected works (Vol. 3). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Tihomirov, O. K. (1984). Psihologiya myishleniya. Moscow : Izdatelstvo MGU [in Russian].

Shaposhnyk, O. M. (2011). Tekst-typolohichni osoblyvosti narodnoi ta literaturnoi kazky: porivnialnyi ta perekladoznavchyi aspekty. Ukrainske movoznavstvo, 41/1, 294–299 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Павленко, Ю. (2020). Феномен педагогічної казки Василя Сухомлинського. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-45-53

Номер

Розділ

Історико-педагогічні студії