Листи В. Сухомлинського про ціннісне ставлення до світу живого як джерело біографістики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-54-63

Ключові слова:

Василь Сухомлинський, довкілля, екологічне виховання, екологічний світогляд, епістолярії, книги, листування, освіта, охорона природи.

Анотація

Стаття присвячена розкриттю маловідомого аспекту педагогічної спадщини Василя Сухомлинського – епістоляріям, в яких піднята тема екологічного виховання молодших школярів та дітей старшого віку, формування їхнього екологічного світогляду. Виявлено, що кореспондентами педагога виступали непересічні особистості – психологи О. Андреєва, О. Губко, письменники Б. Рябінін, І. Єфремов. Встановлено, що метою їхньої професійної діяльності, доповненою власними ідеями і переконаннями, було збереження і примноження природного середовища, зокрема тварин, особливо тих, що живуть поряд із людиною. У своїх листах кореспонденти обговорювали широке коло питань: зміст шкільної освіти, проблему дитячих самогубств, дитячої злочинності, розрив між вихованням та освітою. З’ясовано, що вищезгадані науковці та письменники поділяли погляди педагога на роль і значення природи в житті дитини, надавали великого значення фактору природи в освіті й вихованні школярів та сприяли появі у В. Сухомлинського нових ідей і поглядів щодо екології дитинства. Звернення до епістолярної спадщини педагога засвідчило, що вона є невід’ємною складовою його творчості. Вона містить у собі багато оригінальних і цінних ідей, але досі залишається недостатньо вивченою, малодослідженою і потребує подальшого розгляду та аналізу. Застосовуючи мікроісторичний підхід, що сконцентрований на особистісній інтерпретації подій і суттєво збагачує розуміння фактів повсякденності, зроблено висновок про важливість таких розвідок, які надають можливість дослідити процеси народження нових ідей щодо екологічного виховання, їх витоки та засади, а також вплив на особистість самого Василя Сухомлинського.

Біографія автора

Леся Сухомлинська, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістик

Посилання

Андреева Е. К. Союз с природой. Москва : Знание, 1985. 80 с. (Серия: Народный университет. Педагогический факультет ; № 11).

Березівська Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в Радянській Україні в умовах авторитарного суспільства (1931–1991): історіографія та джерела. Науково-педагогічні студії. 2019. Вип. 3. DOI: https://doi.org/10.32405/2

Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі. Кн. 5. URL:http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-3/section-1 (дата звернення: 30.10.2020).

Ефремов И. А. Час Быка : научно-фантастический роман. Москва : Молодая гвардия, 1968. 457 с.

Женщина – семья – общество. Семья и школа. 1967. № 1. С. 6–9. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=7&*=hFqs2yq59Gm7ibn3tgBk4swFVDJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veW54UUJDeHVhMEhSMmFTUkFHYnEwVFhNSGRYUVBQLzJFKytHREtobmZ5ZzVabDdHRnYvUkJ0S1U2WWdRZCtobHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMTk2NyDQsy8wMS0xOTY3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMDEtMTk2Ny5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5OTU1OTE0NzMxNCwieXUiOiI3MTY0OTA2NTUxNTc4MTcxNjAwIn0%3D (дата звернення: 30.10.2020).

Круглий стіл «Сухомлинському пишуть» (епістолярна спадщина педагога). URL:https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/ круглі-столи/17340-2/ (дата звернення: 30.10.2020).

Лаборатория фантастики. Иван Ефремов. URL:https://fantlab.ru/autor181 (дата звернення: 30.10.2020).

Лапшина С. Встречи. К 100-летию природолюба и собаковеда Бориса Степановича Рябинина : сборник статей, писем и фотографий / авт.-сост. С. Т. Лапшина. Пермь: Изд. Богатырев П. Г., 2012. 142 с.

Медынский Г. Пути и поиски. Москва: Известия, 1970. 288 с. С. 222–223.

Рябинин Б. О любви к живому. Москва : Просвещение, 1966. 378 с. URL:https://www.livelib.ru/book/1002966722-o-lyubvi-k-zhivomu-boris-ryabinin

Рябинин Борис Степанович Биография. Писатель, гуманист, боец. URL:http://kungur-ryabininka.blogspot.com/2014/08/blog-post_20.html (дата звернення: 30.10.2020)

Рябинин Б. Ушедшее – живущее. Книга воспоминаний. Москва : Советский писатель, 1985. 432 с.

Сухомлинська Л. В. Шкільний сад – складова освітньо-виховного середовища школи Сухомлинського. Інноватика у вихованні : зб. наукових праць. Рівне, 2019. Вип. 10. С. 119-128. doi: 10.35619/iiu.v0i10.155

Сухомлинська Л. Світ живого у педагогіці Василя Сухомлинського. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка].. Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 171. С. 223–229.

Шевців З. М. Виховання в учнів бережливого ставлення до природи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Київ : Ін-т педагогіки АПН України, 1994. 144 с.

Шемшученко Ю. С. Закон УРСР «Про охорону природи Української РСР» 1960. [Електронний ресурс]. Енциклопедія історії України. Т. 3: Е-Й / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України, Ін-т історії України. Київ : Наукова думка, 2005. С. 219. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Zakon_URSR_Pro_okhoronu_pryrody_URSR_1960 (дата звернення: 30.10.2020).

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andreeva, E. K. (1985). Soiuz s prirodoi. Moskva: Znanie [in Russian].

Berezіvska L. D. (2019). Reformuvannia zahalnoi serednoi osvіty v Radianskіi Ukrainі v umovakh avtorytarnoho suspіlstva (1931–1991): іstorіohrafіia ta dzherela. Naukovo-pedahohіchnі studіi, 3. DOI: https://doi.org/10.32405/2 [in Ukrainian].

Elektroenerhetyka ta okhorona navkolyshnoho seredovyshcha. Funktsionuvannia enerhetyky v suchasnomu sviti. Knyha 5. Retrieved from: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-3/section-1 [in Ukrainian].

Efremov, I. A. (1968). Chas Byka nauchno-fantasticheskii roman. Moskva: Molodaia gvardiia [in Russian].

Zhenshchina – semia – obshchestvo (1967). Semia i shkola, 1, 6–9. Retrieved from: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=7&*=hFqs2yq59Gm7ibn3tgBk4swFVDJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veW54UUJDeHVhMEhSMmFTUkFHYnEwVFhNSGRYUVBQLzJFKytHREtobmZ5ZzVabDdHRnYvUkJ0S1U2WWdRZCtobHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMTk2NyDQsy8wMS0xOTY3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMDEtMTk2Ny5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5OTU1OTE0NzMxNCwieXUiOiI3MTY0OTA2NTUxNTc4MTcxNjAwIn0%3D [in Russian].

Kruhlyi stil «Sukhomlynskomu pyshut» (epistoliarna spadshchyna pedahoha). Retrieved from: https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/круглі-столи/17340-2/ [in Ukrainian].

Laboratoriia fantastiki. Ivan Efremov. Retrieved from: https://fantlab.ru/autor181 [in Russian].

Lapshina S. (2012). Vstrechi. K 100-letiiu prirodoliuba i sobakoveda Borisa Stepanovicha Riabinina sbornik statei pisem i fotografii Perm Bogatyrev P G. [in Russian].

Medynskii G. (1970). Puti i poiski (pp. 222–223). Moskva: Izvestiia [in Russian].

Riabinin B. (1966). O liubvi k zhivomu. Moskva: Prosveshchenie. Retrieved from: https://www.livelib.ru/book/1002966722-o-lyubvi-k-zhivomu-boris-ryabinin [in Russian].

Riabinin Boris Stepanovich. Biografiia. Pisatel, gumanist, boets. Retrieved from: http://kungur-ryabininka.blogspot.com/2014/08/blog-post_20.html [in Russian].

Riabinin, B. (1985). Ushedshee – zhivushchee. Kniga vospominanii. Moskva: Sovetskii pisatel [in Russian].

Sukhomlynska L. V. (2019). Shkilnyi sad – skladova osvitno-vykhovnoho seredovyshcha shkoly Sukhomlynskoho. Innovatyka u vykhovanni : zbirnyk naukovykh prats, 10, 119–128. doi: 10.35619/iiu.v0i10.155 [in Ukrainian].

Sukhomlynska, L. (2018). Svitzhyvoho u pedahohitsi Vasylia Sukhomlynskoho. Naukovi zapysky [Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Pedahohichni nauky, 171, 223–229 [in Ukrainian].

Shevtsiv Z. M. (1994) Vykhovannia v uchniv berezhlyvoho stavlennia do pryrody u pedahohichnii spadshchyni V. O. Sukhomlynskoho: Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences. Kyiv: Instytut pedahohiky APN Ukrainy [in Ukrainian].

Shemshuchenko Yu. S. (2005). Zakon UZSR «Pro okhoronu pryrody Ukrainskoi RSR» 1960. Smolii, V. A. (Ed.) Entsyklopediia istorii Ukrainy (Vol. 3, p. 219) Kyiv :Naukova dumka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Сухомлинська, Л. (2020). Листи В. Сухомлинського про ціннісне ставлення до світу живого як джерело біографістики. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-54-63

Номер

Розділ

Історико-освітні студії