Педагогічний досвід крізь призму ідей і практики Василя Сухомлинського в ретроперспективі

Автор(и)

  • Ольга Сухомлинська ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2033-285X

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-64-74

Ключові слова:

практика, педагогічний досвід, передовий педагогічний досвід, школа, учитель, інновації, педагогічна майстерність, творчість, рефлексія, саморефлексія.

Анотація

У статті аналізується вплив ідей і педагогічного досвіду Василя Сухомлинського на організацію і функціонування навчально-виховного процесу в закладах освіти різного рівня, переважно дошкільних та загальноосвітніх, впродовж останніх двох десятиліть, що кваліфікується як історія недавнього минулого або ж історія сьогодення. Для цього схарактеризовано сутність понять «практика», «педагогічний досвід», «передовий педагогічний досвід», а також презентовано короткий аналіз появи і функціонування феномену передового педагогічного досвіду у вітчизняному освітньому просторі, починаючи з 1950-х років і закінчуючи сьогоденням. Охарактеризовано ставлення самого В. Сухомлинського до передового педагогічного досвіду: негативне – в разі його нав’язування й адміністрування й позитивне, коли його привласнення відштовхується від бажання самого вчителя або ж колективу вчителів. Розкрито форми і засоби набуття та використання педагогічного досвіду в Павлиській середній школі: науково-педагогічна рада, психологічний семінар, участь у публікаціях рукописного журналу «Педагогічна думка», аналіз уроків, обрання теми для дослідження тощо. Це кваліфікувалося В. Сухомлинським як рух до набуття педагогічної майстерності, найвищим проявом якої є рефлексія та саморефлексія. Висвітлено ставлення вітчизняних освітян до педагогічного досвіду Василя Сухомлинського та керованої ним школи, що знайшли відображення у його доробку та шкільній документації. Аналіз здійснено шляхом вивчення й узагальнення інформації про відповідні публікації, тематика яких увійшла до біобібліографічного покажчика «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» (2018). Аналіз засвідчив загальну тенденцію до ретроспективного і перспективного зростання інтересу освітян, а особливо дошкільних працівників та вчителів закладів середньої освіти до творчого розвитку ідей В.Сухомлинського в організації і здійсненні навчання і виховання дітей в умовах реформування й змін.

Біографія автора

Ольга Сухомлинська, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики

Посилання

Березівська Л. Реформування загальної середньої освіти в Радянській Україні в умовах авторитарного суспільства (1931–1991): історіографія та джерела. Науково-педагогічні студії. 2019. № 3. URL: http://npstudies.dnpb.gov.ua/issue/view/10061/showToc (дата звернення 24.09.2020).

Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1038 с.

Ковальова С. В. Концепт передового педагогічного досвіду як соціально-педагогічної категорії. Народна освіта : електрон. наук. фах. вид. / НАПН України, Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Міжнар. освіт. фонд ім. Ярослава Мудрого. Біла Церква, 2015. Вип. 1. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2708 (дата звернення: 24.09.2020).

Козинец Л. А. Инновационный педагогический опыт как объект научного познания. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2016. Вип. 66. С. 55–63.

Корніїв О. Дещо з практики викладання природознавства в Березанській семирічці. Шлях освіти. 1930. № 1/2. С. 127–132.

Кравчук О. В. Антиінноваційні бар’єри в історії педагогічного новаторського руху в Україні у ХХ ст. Зб. наук. пр. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2017. Вип. 77, т. 1. С. 23–27.

Лук’янець І. Наш безперервний п’ятиденний тиждень. Рад. освіта. 1930. № 3. С. 57–58.

Методичні рекомендації з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду / уклад. Бондарчук Г. П. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти. Київ, 2011. 38 с.

Педагогическая энциклопедия : в 4 т. Т. 3 / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. М. : Совет. энцикл., 1966. 880 стб.

Список папок з перепискою В. О. Сухомлинського з установами й окремими особами, підписаний зав. відділом комплектування ЦДАВО 29 жовтня 1981 р. Особистий архів.

Сухомлинский В. Педагог – коллектив – личность. Педагогические апокрифы. Этюды о В. А. Сухомлинском. Харьков, 2008. С. 233–238.

Сухомлинська О. Школа Сухомлинського в Павлиші – погляд крізь призму часу. Київ : Пед. думка, 2013. 123 c.

Сухомлинський В. Лист Б. А. Рєзніку, 1969 р. Особистий архів.

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. Київ, 1977. Т. 4. С. 393–626.

Василь Олександрович Сухомлинський : до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця : Твори, 2018. 395 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Villion J. Les expériences pédagogiques : vers une méthode active et efficace. Idées économiques et sociales. 2010. № 3 (161). P. 29–39.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska, L. (2019). Reformuvannia zahalnoi serednoi osvity v Radianskii Ukraini v umovakh avtorytarnoho suspilstva (1931–1991): istoriohrafiia ta dzherela [Secondary education reform in the Soviet Ukraine under conditions of authoritarian society (1931–1991): historiography and research sources]. Naukovo-pedahohichni studii [Research and educational studies], 3. Retrieved from http://npstudies.dnpb.gov.ua/issue/view/10061/showToc [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Kovalova, S. V. (2015). Kontsept peredovoho pedahohichnoho dosvidu yak sotsialno-pedahohichnoi katehorii [The concept of advanced pedagogical experience as a socio-pedagogical category]. Narodna osvita [Public education], 1. Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2708 [in Ukrainian].

Kozinets, L. A. (2016). Innovatsionnyiy pedagogicheskiy opyit kak ob'ekt nauchnogo poznaniya [Innovative pedagogical experience as an object of scientific knowledge]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Humanitarian Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy], (66), 55–63 [in Russian].

Korniiv, O. (1930). Deshcho z praktyky vykladannia pryrodoznavstva v Berezanskii semyrichtsi [Some of the practice of teaching science in the Berezan seven-year school]. Shliakh osvity [The path of education], 1/2, 127–132 [in Ukrainian].

Kravchuk, O. V. (2017). Antyinnovatsiini bariery v istorii pedahohichnoho novatorskoho rukhu v Ukraini u ХХ st. [Anti-innovation barriers in the history of the pedagogical innovation movement in Ukraine in the twentieth century]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Collection of Research Papers of Kherson State University. Pedagogical sciences], (77), 1, 23–27 [in Ukrainian].

Lukianets, I. (1930). Nash bezperervnyi piatydennyi tyzhden [Our continuous five-day week]. Radianska osvita [Soviet education], 3, 57–58 [in Ukrainian].

Bondarchuk, H. P. (Comp.). (2011). Metodychni rekomendatsii z vyiavlennia, vyvchennia, uzahalnennia ta poshyrennia peredovoho pedahohichnoho dosvidu [Methodical recommendations for identification, study, generalization and dissemination of advanced pedagogical experience]. Kyiv [in Ukrainian].

Kairov, I. A., & Petrov, F. N. (Eds.). (1966). Pedagogicheskaya entsiklopediya [Pedagogical encyclopedia]. (Vols. 1–4). Moscow: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian].

Spysok papok z perepyskoiu V. O. Sukhomlynskoho z ustanovamy y okremymy osobamy, pidpysanyi zav. viddilom komplektuvannia TsDAVO 29 zhovtnia 1981 r. [The folders of a list with V. O. Sukhomlinsky's correspondence with the establishment of certain persons, the supervising authority on the complement of the Central State Archive of the Government of Ukraine by signatures on July 29, 1981]. Osobystyi arkhiv [Personal archive] [in Ukrainian].

Suhomlinskiy, V. (2008). Pedagog – kollektiv – lichnost [Teacher – collective – personality]. Pedagogicheskie apokrifyi. Etyudyi o V. A. Suhomlinskom [Pedagogical Apocrypha. Sketches about V. A. Sukhomlinsky] (pp. 233–238). Kharkov: Akta [in Russian].

Sukhomlynska, O. (2013). Shkola Sukhomlynskoho v Pavlyshi – pohliad kriz pryzmu chasu [Sukhomlinsky's school in Pavlysh – a look through the prism of time]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1969). Lyst B. A. Riezniku [Letter to B. A. Reznik]. Osobystyi arkhiv [Personal archive] [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1977). Rozmova z molodym dyrektorom [Conversation with a young director]. Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 4, pp. 393–626). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynskyi: do 100-richchia vid dnia narodzhennia: biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynskyi: to the 100th anniversary of his birth: biobibliographic index]. (2018). Vinnytsia: Tvory [in Ukrainian].

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. (2002). Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Villion, J. (2010). Les expériences pédagogiques : vers une méthode active et efficace. Idées économiques et sociales, 3 (161), 29–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Сухомлинська, О. (2020). Педагогічний досвід крізь призму ідей і практики Василя Сухомлинського в ретроперспективі. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-64-74

Номер

Розділ

Історико-педагогічні студії