Постать Марії Монтессорі в інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу» ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського (до 150-річчя від дня народження)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-75-89

Ключові слова:

Марія Монтессорі, інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу», Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, історико-педагогічне знання.

Анотація

У статті крізь призму історико-бібліографічних досліджень презентовано сторінку «Марія Монтессорі» в інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу». Унаочнено основні принципи педагогіки авторки, їх функціонування в українському освітньому дискурсі. Констатовано, що педагогічне вчення Марії Монтессорі побудоване на ідеях вільного, природовідповідного виховання та передбачає насамперед виховання самостійності дитини, всебічного її розвитку, а основні постулати педагога (створення виховного і розвивального середовища, зв’язок із природою, постійне вивчення особистості дитини в діяльності, виховання позитивних почуттів, власної гідності, самопізнання своїх можливостей, вироблення самодисципліни, самоорганізації) є найвищим мірилом педагогічного гуманізму й до сьогодні. Подано детальну характеристику розділів сторінки: «Біографія», «Бібліографія праць М. Монтессорі», «Бібліографія публікацій про життя та діяльність», «Повнотекстові документи», «Фотогалерея», «Навчальні заклади, які працюють за системою М. Монтессорі». Зокрема проілюстрвано рідкісні видання Марії Монтессорі «Дом ребенка. Метод научной педагогики» (1913) та «Руководство к моему методу с прибавлением статьи Р. Ландеберг «Опыты школ в Англии по методу Монтессори» (1916), котрі знаходиться у фондах ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського та розміщені в електронній бібліотеці ДНПБ (у рубриці «Повнотекстові документи» подано повні скановані їх варіанти). Відзначено рідкісні праці Ю. І. Фаусек «Грамматика у маленьких детей по Монтессори», «Детский сад Монтессори: опыты и наблюдения в течение двенадцати лет. Работы в дет. садах по системе Монтессори» та інші. Закцентовано, що осмислення педагогічних ідей Марії Монтессорі потребує широкого педагогічного контексту, глибоких психологічних підходів та особливих філософських концепцій, які переосмислюватимуться та варіюватимуться у різних педагогічних системах ще не одне століття, набуваючи нових смислів та парадигм. Доведено, що персоналія Марії Монтессорі в електронному інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу» забезпечує інформаційний супровід історико-педагогічного знання, є тим навчальним контентом, який формує педагогічний світогляд, підвищує духовний рівень майбутніх педагогів, слугує джерельною базою для написання наукових робіт (магістерських, дисертацій), розроблення окремих спецкурсів з педагогіки, консолідує творчі підходи українських і зарубіжних істориків освіти та є вагомим засобом популяризації в Україні кращих здобутків європейської педагогіки.

Біографія автора

Світлана Хопта, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики

Посилання

Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання. Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015. Вип. 12. С. 283–295.

Березівська Л. Д. Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як основа професійної підготовки педагогів. Освіта для миру : зб. наук. пр. учасників VIII Укр.-пол. / Пол.-укр. наук. форуму (8–10 жовт. 2019 р.) : у 2 т. / МОН України та ін. Київ ; Переяслав-Хмельницький, 2019. Т. 2. С. 222–228.

Березівська Л. Д., Деревянко Т. М. Електронний ресурс «Видатні педагоги України та світу» й онлайн-проєкт «Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні педагоги-ювіляри». Вісн. Нац. акад. пед. наук України. 2020. Т. 2, № 1. URL: http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/54/83 (дата звернення: 10.07.2020).

Білецька С. В. Дитиноцентрована педагогіка : теорія і практика захід. країн : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. Xарків : Факт, 2008. 255 с.

Видатні педагоги України та світу : інформ.-бібліогр. ресурс / наук. керівник проєкту Л. Д. Березівська. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : офіц. сайт. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційнобібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/ (дата звернення: 10.07.2020).

Готра О. Біографістика в контексті дослідження історії. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2014. Вип. 684/685 : Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. С. 147–151.

Дичківська І. М., Поніманська Т. І. М. Монтессорі: теорія і технологія. Київ : Слово, 2009. 304 с.

Демида Є. Ф. Відображення творчого спадку німецького педагога-реформатора кінця ХІХ початку ХХ століття Георга Кершенштейнера в електронному джерельному ресурсі на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Наук.-пед. студії. 2019. Вип. 3. С. 44– 54.

Зайченко І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : навч. посіб. для студентів пед. спец. вузів. 3-тє вид., допов. і перероб. Чернігів : Деснян. правда, 2006. 231 с.

Ільченко А. М. Ідеї раннього і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Ін-т спец. педагогіки АПН України. Київ, 2007. 227 с.

Монтессори М. Арифметика в детском саду / пер. с итал. Ю. П. Фаусек. Петроград : Начатки знаний, 1922. 48 с.

Монтессори М. Дети – другие / пер. с нем. Н. Нефедова. М. : Карапуз, 2012. 334 с.

Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики / пер. с итал. С. Г. Займовского. М. : Задруга, 1913. XXVI, 339 с.

Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка : пер. со 2-го итал., испр. и доп. изд. М. : Задруга, 1913. VII, 316 с.

Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / сост., авт. вступ. ст.: В. М. Богуславский, Г. Б. Корнетов. М. : Карапуз, 2000. 272 с.

Монтессори М. Разум ребенка : гл. из кн. М. : Грааль, 1997. 174 с.

Монтессори М. Руководство к моему методу / пер. Р. Ландсберг. М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 1916. 63 с.

Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. Киев : Віпол, 1995. 107 с.

Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе: наблюдения, выводы, советы родителям : пер. с итал. / сост. К. Е. Сумнительный. М. : Карапуз, 2009. 285 с.

Пономаренко Л. О. Формування інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» у 2018 році. Інформаційне забезпечення сфери освіти України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2018 р., 27 груд. 2018 р., Київ / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2018. С. 49–50.

Попик В. І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття. Українська біографістика : зб. наук. пр. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. Київ, 2008. Вип. 4. С. 8–40.

Рогова П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку. Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2010. Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. С. 10–27.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. Київ : А. П. Н., 2003. 68 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 3. Серце віддаю дітям ; Народження громадянина ; Листи до сина. Київ : Рад. шк., 1977. 670 с.

Сухомлинський В. О. Розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учнів. Вибрані твори : в 5 т. Київ, 1977. Т. 5 : Статті. С. 130–147.

Фаусек, Ю. Грамматика у маленьких детей по Монтессори. М. ; Л. : Госиздат, 1928. 76 с.

Фаусек, Ю. Детский сад Монтессори : опыты и наблюдения в течение двенадцатилет. работы в дет. садах по системе Монтессори. Изд. 2-е, испр. М. ; Л. : Госиздат, 1926. 224 с.

Фаусек, Ю. О внимании у маленьких детей : (по Монтессори). Петроград : Начатки знаний, 1922. 16 с.

Фаусек, Ю. Обучение грамоте и развитие речи по системе Монтессори. Л. : Госиздат, 1924. 115 с.

Фаусек, Ю. Обучение грамоте и развитие речи по системе Монтессори. М. : Госиздат, 1922. 107 с.

Фаусек, Ю. Обучение счету по системе Монтессори. Л. : Госиздат, 1924. 120 с.

Фаусек, Ю. Развитие интеллекта у маленьких детей (по Монтессори). Петроград : Начатки знаний, 1922. 23 с.

Фаусек, Ю. Школьный материал Монтессори : грамота и счет. М. ; Л. : Госиздат, 1929. 115 с.

Чепіль М., Дудник Н. Педагогіка Марії Монтессорі : навч. посіб. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Київ : Слово, 2017. 271 с.

Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. Київ : БМТ, 1996. 238 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezivska, L. D. (2015). Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho yak intehrator i poshyriuvach pedahohichnoho biohrafichnoho znannia [V. O. Sukhomlinskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as an Integrator and Disseminator of Pedagogical Biographical Knowledge]. Ukrainska biohrafistyka [Biographistica Ukrainica], (12), 283–295 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2019, October). Elektronnyi informatsiino-bibliohrafichnyi resurs "Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu" yak osnova profesiinoi pidhotovky pedahohiv [Electronic information and bibliographic resource "Prominent Ukrainian and the World Educators" as a basis for professional training of teachers]. In Education for peace: a collection of scientific works of the participants of the Eighth Ukrainian-Polish Forum (Vol. 2, pp. 222–228). Kyiv, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. & Derevianko, T. M. (2020). Elektronnyi resurs "Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu" y onlain-proiekt "My stoimo na plechakh nashykh poperednykiv: Vydatni pedahohy-yuviliary" [Electronic resource "Prominent Ukrainian and the World Educators" and online project "We are standing on the shoulders of our predecessors: Prominent Educators whose jubilee is being celebrated"]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy [Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine], 2, (1). Retrieved from http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/54/83 [in Ukrainian].

Biletska, S. V. (2008). Dytynotsentrovana pedahohika [Child-centered pedagogy]. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian].

Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu: informatsiino-bibliohrafichnyi resurs [Prominent Ukrainian and the World Educators: information and bibliographic resource]. (n. d.). http://dnpb.gov.ua/ua/. Retrieved from http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційнобібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/ [in Ukrainian].

Hotra, O. (2014). Biohrafistyka v konteksti doslidzhennia istorii [Biographical research in the context of the study of history]. In Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Istoriia. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny [Scientific Bulletin of Chernivtsi University. History. Political science. International relations]. (Vol. 684/685, pp. 147–151). Chernivtsi [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. & Ponimanska, T. I. (2009). M. Montessori: teoriia i tekhnolohiia [M. Montessori: theory and technology]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Demyda, Y. F. (2019). Vidobrazhennia tvorchoho spadku nimetskoho pedahoha-reformatora kintsia ХІХ pochatku ХХ stolittia Heorha Kershenshteinera v elektronnomu dzherelnomu resursi na portali DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. [Source base for the study of life and creative heritage Н. Kershenshteinera (1854–1932) – segment of electronic resource “Outstanding Educators of Ukraine and the World” of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine]. Naukovo-pedahohichni studii – Research and educational studies, 3, 44–54 [in Ukrainian].

Zaichenko, I. V. (2006). Pedahohichna kontseptsiia S. F. Rusovoi [S. F. Rusova Pedagogical concept] (3rd ed., rev.). Chernihiv: Desnianska pravda [in Ukrainian].

Ilchenko, A. M. (2007). Idei rannoho i vilnoho vykhovannia ditei z obmezhenymy rozumovymy mozhlyvostiamy u pedahohichnii spadshchyni M. Montessori [Ideas of early and free upbringing of children with mental disabilities in the pedagogical heritage of

M. Montessori]. (Candidate's thesis). Institute of Special Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Montessori, M. & Fausek, Yu. P. (Trans.). (1922). Arifmetika v detskom sadu [Arithmetic in kindergarten]. Petrograd: Nachatki znanij [in Russian].

Montessori, M. & Nefedov, N. (Trans.) (2012). Deti – drugie [Children are not like that]. Moscow: Karapuz [in Russian].

Montessori, M. & Zajmovskij, S. G. (Trans.). (1913). Dom rebenka. Metod nauchnoj pedagogiki [Children's home. Scientific pedagogy method]. Moscow: Zadruga [in Russian].

Montessori, M. (1913). Metod nauchnoj pedagogiki, primenyaemyj k detskomu vospitaniyu v Domakh rebenka [The method of scientific pedagogy applied to child education in Children's homes]. Moscow: Zadruga [in Russian].

Montessori, M., Boguslavskiy V. M. & Kornetov, G. B. (Comps.). (2000). Pomogi mne sdelat eto samomu [Help me do it myself]. Moscow: Karapuz [in Russian].

Montessori, M. (1997). Razum rebenka [Child's mind]. Moscow: Graal [in Russian].

Montessori, M. & Landsberg, R. (Trans.) (1916). Rukovodstvo k moemu metodu [Guide to my method].. Moscow: Tipo-litogr. T-va I. N. Kushnerev i Kº [in Russian].

Montessori, M. (1995). Samovospitanie i samoobuchenie v nachalnoj shkole [Self-education and self-study in primary school]. Kiev: Vipol [in Russian].

Montessori, M. & Sumnitelnyi, K. E. (Comp.). (2009). Samovospitanie i samoobuchenie v nachalnoj shkole: nabliudeniia, vyvody, sovety roditeliam [Self-education and self-education in primary school: observations, conclusions, advice to parents]. Moscow: Karapuz [in Russian].

Ponomarenko, L. O. (2018). Formuvannia informatsiino-bibliohrafichnoho resursu "Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu" u 2018 rotsi [Formation of the information-bibliographic resource "Prominent Ukrainian and the World Educators" in 2018]. In Informational support of the sphere of education of Ukraine: materials of the reporting scientific and practical conference of V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine according to the results of scientific researches in 2018 (pp. 49–50). Kyiv [in Ukrainian].

Popyk, V. I. (2008). Svitohliadni zasady rozvytku ukrainskoi biohrafistyky ta formuvannia natsionalnykh resursiv biohrafichnoi informatsii ХХІ stolittia [Ideological basis of Ukrainian biographical and formation of national resources biographical information of the XXI century]. Ukrainska biohrafistyka [Biographistica Ukrainica], (4), 8–40 [in Ukrainian].

Rohova, P. I. (2010). Formuvannia vseukrainskoho haluzevoho informatsiinoho resursu na bazi Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho: stan i shliakhy rozvytku [Formation of the All-Ukrainian branch information resource on the basis of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine: the state and ways of development]. In Naukovi pratsi Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho [Scientific works of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine], (Vol. 2, pp. 10–27). Kyiv [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2003). Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [Historical and pedagogical process: new approaches to general problems]. Kyiv: A. P. N. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Sertse viddaiu ditiam. Narodzhennia hromadianyna. Lysty do syna [I give my heart to children. Birth of a citizen. Letters to the son]. In Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 3). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Rozvytok indyvidualnykh zdibnostei i nakhyliv uchniv [Development of individual abilities and inclinations of students]. In Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 5, pp. 130–147). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Fausek, Yu. (1928). Grammatika u malenkikh detej po Montessori [Montessori grammar in young children]. Moscow, Leningrad: Gosizdat [in Russian].

Fausek, Yu. (1926). Detskij sad Montessori : opyty i nablyudeniya v techenie dvenadtsatiletnej raboty v detskikh sadakh po sisteme Montessori [Montessori kindergarten: experiments and observations during twelve years of work in kindergartens according to the Montessori system] (2nd ed., rev.). Moscow, Leningrad: Gosizdat [in Russian].

Fausek, Yu. (1922). O vnimanii u malenkikh detej: (po Montessori) [Attention in young children: (according to Montessori)]. Petrograd: Nachatki znanij [in Russian].

Fausek, Yu. (1924). Obuchenie gramote i razvitie rechi po sisteme Montessori [Literacy and speech development according to the Montessori system]. Leningrad: Gosizdat [in Russian].

Fausek, Yu. (1922). Obuchenie gramote i razvitie rechi po sisteme Montessori [Literacy and speech development according to the Montessori system]. Moscow: Gosizdat [in Russian].

Fausek, Yu. (1924). Obuchenie schetu po sisteme Montessori [Montessori account training]. Leningrad: Gosizdat [in Russian].

Fausek, Yu. (1922). Razvitie intellekta u malenkih detej (po Montessori) [The development of intelligence in young children (according to Montessori)]. Petrograd: Nachatki znanij [in Russian].

Fausek, Yu. (1929). Shkolnyj material Montessori: gramota i schet [Montessori school material: literacy and counting]. Moscow, Leningrad: Gosizdat [in Russian].

Chepil, M. & Dudnyk, N. (2017). Pedahohika Marii Montessori [Pedagogy of Maria Montessori]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Chyshko, V. S. (1996). Biohrafichna tradytsiia ta naukova biohrafiia v istorii i suchasnosti Ukrainy [Biographical tradition and scientific biography in the history and modernity of Ukraine]. Kyiv: BMT [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Хопта, С. (2020). Постать Марії Монтессорі в інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу» ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського (до 150-річчя від дня народження). Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-75-89

Номер

Розділ

Історико-педагогічні студії