Персональні бібліографічні покажчики як достовірне джерело історико-біографічних досліджень

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-90-101

Ключові слова:

бібліографія, біобібліографія, персональна бібліографія, бібліографічний посібник, персональний бібліографічний покажчик, біобібліографічне видання, історико-біографічні дослідження, бібліотека, Борис Грінченко.

Анотація

У статті висвітлено роль бібліографічних покажчиків як достовірного джерела історико-біографічних досліджень, які дають змогу повноцінно задовольняти інформаційні запити користувачів з конкретної теми, представляючи її комплексно, узагальнено й систематизовано. Розглянуто специфіку персональних бібліографічних покажчиків, особливості їх укладання та структури, цільове призначення. Акцентовано увагу на біобібліографічних покажчиках, які спрямовані на відтворення життя і діяльності видатних українських діячів. Здійснено аналіз різноманітних за формою, структурою, змістом та цільовим призначенням бібліографічних видань (буклети, пам’ятки, інформаційно-бібліографічні матеріали, рекомендовані списки літератури, методичні рекомендації, календарі знаменних і пам’ятних дат) про видатного діяча української освіти і культури Бориса Грінченка. Відзначено широку географію виходу персональних бібліографічних покажчиків про Б. Грінченка, які підготували фахівці провідних бібліотек з усієї України, що є свідченням актуальності цієї постаті для сучасних користувачів бібліотек, в першу чергу дослідників української біографістики, освітян, науковців, бібліотекарів та учнівської молоді. Зроблено висновки, що незважаючи на розвиток інформаційних технологій, появу альтернативних джерел інформації, персональні бібліографічні покажчики зберігають своє науково-інформаційне значення. Вони є важливою джерельною базою для вивчення української історії, науки, культури та національної бібліографії. Такі видання можуть стати основою для подальших досліджень, у тому числі при створенні біобібліографічних словників, статей енциклопедичного та довідкового характеру, монографій тощо.

Біографії авторів

Олена Веремчук, Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцен

Оксана Матвійчук, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Б. Д. Грінченко. Документи і матеріали фондів Інституту рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України : покажчик / упоряд. Зубкова Н. М. Вип. 1. Віршовані твори. Київ, 1994. 240 с.

Б. Д. Грінченко: (до 125-річчя з дня народження) : бібліогр. пам’ятка / уклад. В. М. Завгородня ; ред. Н. О. Горнова ; Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської . Суми, 1988. 4 с.

Більше працював, ніж жив : метод. реком. бібліотекарям до 150-річчя з дня народж. Б. Грінченка / уклад. В. Созанський ; Львів. обл. держ. б-ка для юнацтва. Львів, 2013. 19 с.

Борис Грінченко. Просвітитель українського народу. До 150-річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка : бібліогр. покажч. / уклад. : Мілашенко Т. І., Мордвінова І. А., Фоміна Н. І. Київ. 2013. 27 с.

Борис Грінченко: літ. розвідки, бібліогр. нариси / упоряд. та ред. Бардашевська А. І. ; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; Херсон. обл. держ. б-ка для дітей. Херсон, 2000. 55 с.

Валуєва Є. О. Бібліографічні видання як засіб підвищення інформаційної культури особистості. Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ВНЗ III–IV рівнів акредитації. (Сімферополь, 22–24 трав. 2012 р.). Сімферополь, 2012. С. 32–38.

Вартовий українського слова: до 150-річчя від дня народження видатного українського письменника, педагога, книговидавця, популяризатора дитячої літератури Бориса Дмитровича Грінченка : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Острікова ; Київ. обл. б-ка для дітей. Київ, 2013. 26 с.

Великий просвітник Борис Дмитрович Грінченко (150 років від дня народження). Ювілеї – 2013 : інформ.-бібліогр. матеріали / уклад. В. В. Писанець ; Запорізька обл. б-ка для юнацтва. Запоріжжя, 2012. С. 21–30.

«Віддав себе я праці без вагання...» : бібліогр. покажч.-дайджест до 150-річчя від дня народж. Б. Грінченка / уклад. Л. С. Горай ; Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва. Ужгород, 2013. 32 с.

Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності : історія та сучасність. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2016. Вип. 44. С. 499–513.

Жданова Р. С. Бібліографічні посібники – одне із джерел інформації про українську книжку. Вісн. Книжкової палати. 1997. № 7. С. 5–7.

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. : П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська. Київ, 2012. 283 с.

Календар знаменних та пам’ятних дат Луганської області на 2018 рік / Луганськ. обл. універсал. б-ка ім. О. М. Горького ; укл. І. В. Фатєєва. Луганськ. 56 с. URL: http://library.lg.ua/upload/files/Календар%20знаменних%20дат.pdf.

Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка : світоглядний аспект : монографія. Київ : Ліра-К, 2017. 204 с.

Людина енциклопедичного обдарування. Борис Дмитрович Грінченко (1863–1910) : пам’ятка читачеві / Харків. обл. універсал. наук. б-ка ; склад. Л. О. Сашкова ; ред. Л. М. Конопля. Харків, 2003. URL: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000124.pdf.

Людина я…І мушу червоніти… До 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка : бібліогр. покажч. / уклад.: Панова Л. І., Соловйова Л. О., Янченко О. О. ; Славутицька міська централізована бібліотечна система. Славутич, 2013. 16 с.

Матвійчук О. Є. Безцінні скарби українського бібліофільства. Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали щорічних Грінчевських читань (Київ, 8 груд. 2011 p.). Київ, 2012. С. 115–118.

Матвійчук О. Є. Бібліографічні покажчики про Бориса Грінченка як засіб популяризації його діяльності. URL :

http://library.kubg.edu.ua/images/Tetiana/Podii_novyny/Bibliograph_pokazhchyky_Grinchenko.pdf.

Самчук Л. І. Бібліографічні посібники в забезпеченні інформаційних потреб освітян. Інформ. технології і засоби навчання. 2017. Т. 61, № 5. С. 188–195.

Світоч українського слова (до 150-річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка) : реком. список / уклад. С. Настенко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». Київ, 2013. 7 с.

Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. Київ, 2015. – 80 с.

«Ставав на всяке жниво»: до 150-річчя від дня смерті Бориса Дмитровича Грінченка (1863–1910) : інформ. список / Бориспільська міська централізована бібліотечна система. URL: http://mcbs.org.ua/borys_grinchenko_bibliografichnyy_pokazhchyk.

Трачук Л. Ф., Швецова-Водка Г. Н. Классификация электронной библиографической продукции. Науч. и техн. библиотеки. 2009. № 8. С. 33–46.

Унікальна українська родина Грінченків: до 150-річчя від дня народження Б. Д. Грінченка / Сумська міська центральна б-ка ім. Т. Г. Шевченка ; уклад. І. О. Хомайко. Суми, 2013. 16 с.

Хівренко В. В. Бібліографічна продукція як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек. Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України : традиційний та інноваційний шляхи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 трав. 2011 р.). Харків, 2011. С. 73–77.

Швецова-Водка Г. М. Персональна та біобібліографія: термінологічні мітки. Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями : матеріали міжнародного семінару-тренінгу (Харків, 4 квіт. 2013 р.). Харків, 2013. С. 46–53.

Яценко О. Персональні бібліографічні покажчики – важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів. Наукові пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2011. Вип. 31. C. 461–475.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zubkova, N. M. (Comp.). (1994). B. D. Hrinchenko. Dokumenty i materialy fondiv Instytutu rukopysu TsNB im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: pokazhchyk. Kyiv [in Ukrainian].

Zavhorodnia, V. M. (Comp.). (1988). B. D. Hrinchenko: (do 125-richchia z dnia narodzhennia) : bibliohrafichna pamiatka. Sumy: Derzhavna oblasna universalna naukova biblioteka im. N. K. Krupskoi [in Ukrainian].

Sozanskyi, V. (Comp.). (2013). Bilshe pratsiuvav, nizh zhyv : metodychni rekomendatsii bibliotekariam do 150-richchia z dnia narodzhennia B. Hrinchenka. Lviv: Lvivska oblasna derzhavna bibliotek dlia yunatstva [in Ukrainian].

Milashenko, T. I., Mordvinova, I. A. & Fomina, N. I. (Comps.). (2013). Borys Hrinchenko. Prosvitytel ukrainskoho narodu. Do 150-richchia vid dnia narodzhennia Borysa Dmytrovycha Hrinchenka. Kyiv [in Ukrainian].

Bardashevska, A. I. (Comp.). (2000). Borys Hrinchenko: literaturni rozvidky, bibliohrafni narysy. Kherson: Khersonska oblasna universalna naukova biblioteka im. O. Honchara; Khersonska oblasna derzhavna biblioteka dlia ditei [in Ukrainian].

Valuieva, Ye. O. (2012) Bibliohrafichni vydannia yak zasib pidvyshchennia informatsiinoi kultury osobystosti. In Tradytsii i novatsii v informatsiinomu zabezpechenni nauky ta osvity: Proceedings of the Conference, Simferopol, May 22–24, 2012 (pp. 32–38). Simferopol [in Ukrainian].

Ostrikova, N. V. (Comp.). (2013). Vartovyi ukrainskoho slova: do 150-richchia vid dnia narodzhennia vydatnoho ukrainskoho pysmennyka, pedahoha, knyhovydavtsia, populiaryzatora dytiachoi literatury Borysa Dmytrovycha Hrinchenka : biobibliohrafichnyi pokazhchyk. Kyiv: Kyivska oblasna biblioteka dlia ditei [in Ukrainian].

Pysanets, V. V. (Comp.). (2012). Velykyi prosvitnyk Borys Dmytrovych Hrinchenko (150 rokiv vid dnia narodzhennia). Yuvilei – 2013 : informatsiino-bibliohrafichni materialy (рр. 21–30). Zaporizhzhia: Zaporizka oblasna biblioteka dlia yunatstva [in Ukrainian].

Horai, L. S. (Comp.). (2013). «Viddav sebe ya pratsi bez vahannia...» : bibliohrafichnyi pokazhchyk-daidzhest do 150-richchia vid dnia narodzhennia B. Hrinchenka. Uzhhorod: Zakarpatska oblasna biblioteka dlia ditei ta yunatstva [in Ukrainian].

Dobko, T. (2016). Bibliohrafichnyi pokazhchyk u systemi dovidkovo-bibliohrafichnoi diialnosti: istoriia ta suchasnist. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, (44), 499–513 [in Ukrainian].

Zhdanova, R. S. (1997). Bibliohrafichni posibnyky – odne iz dzherel informatsii pro ukrainsku knyzhku. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 7, 5–7 [in Ukrainian].

Rohova, P. I, Chepurenko, Ya. O, Zozulia, S. M. & Lobanovska, I. H. (Comps.). (2012). Informatsiini resursy. Slovnyk zakonodavchoi ta standartyzovanoi terminolohii. Kyiv: Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Fatieieva, I. V. (Comp.). (2018). Kalendar znamennykh ta pamiatnykh dat Luhanskoi oblasti na 2018 rik. Luhansk, Luhanska oblasna universalna biblioteka im. O. M. Horkoho. Retrieved from http://library.lg.ua/upload/files/Kalendar%20znamennykh%20dat.pdf [in Ukrainian].

Kobyzhcha, N. I. (2017). Kulturnytska diialnist Borysa Hrinchenka: svitohliadnyi aspect : monohrafiia. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Sashkova, L. O. (Comp.). (2003). Liudyna entsyklopedychnoho obdaruvannia. Borys Dmytrovych Hrinchenko (1863–1910) : pamiatka chytachevi. Kharkiv: Kharkivska oblasna universalna naukova biblioteka. Retrieved from http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000124.pdf [in Ukrainian].

Panova, L. I., Soloviova, L. O. & Yanchenko O. O. (Comps.). (2013). Liudyna ya…I mushu chervonity… Do 150-richchia z dnia narodzhennia Borysa Hrinchenka : bibliohrafichnyi pokazhchyk. Slavutych: Slavutytska miska tsentralizovana bibliotechna systema [in Ukrainian].

Matviichuk, O. Ye. (2012). Beztsinni skarby ukrainskoho bibliofilstva. Borys Hrinchenko – vidomyi i nevidomyi. In Shchorichny Hrinchevsky chytannia: Proceedings of the Conference, Kyiv, December 8, 2011 (pp. 115–118). Kyiv [in Ukrainian].

Matviichuk, O. Ye. Bibliohrafichni pokazhchyky pro Borysa Hrinchenka yak zasib populiaryzatsii yoho diialnosti. Retrieved from http://library.kubg.edu.ua/images/ Tetiana/Podii_novyny/Bibliograph_pokazhchyky_Grinchenko.pdf [in Ukrainian].

Samchuk, L. I.(2017) Bibliohrafichni posibnyky v zabezpechenni informatsiinykh potreb osvitian. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, (61), 5, 188–195 [in Ukrainian].

Nastenko, S. (Comp.). (2013). Svitoch ukrainskoho slova (do 150-richchia vid dnia narodzhennia Borysa Dmytrovycha Hrinchenka) : rekomendatsiinyi spysok. Kyiv, DZ « Derzhavna biblioteka Ukrainy dlia yunatstva». [in Ukrainian].

Halhanova, O. (Comp.). (2015). Skladannia bibliohrafichnykh posibnykiv : informatsiino-metodychni materialy. Kyiv: Natsionalna parlamentska biblioteka Ukrainy [in Ukrainian].

«Stavav na vsiake zhnyvo»: do 150-richchia vid dnia smerti Borysa Dmytrovycha Hrinchenka (1863–1910) : informatsiinyi spysok. Boryspil: Boryspilska miska tsentralizovana bibliotechna systema. Retrieved from http://mcbs.org.ua/borys_grinchenko_bibliografichnyy_pokazhchyk [in Ukrainian].

Trachuk, L. F., & Shvetsova-Vodka, G. N. (2009). Klassifikatsiia elektronnoi bibliograficheskoi produktsii. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki, 8, 33–46 [in Russian].

Khomaiko, I. O. (Comp.). (2013). Unikalna ukrainska rodyna Hrinchenkiv: do 150-richchia vid dnia narodzhennia B. D. Hrinchenka. Sumy: Sumska miska tsentralna biblioteka im. T. H. Shevchenka [in Ukrainian].

Khivrenko, V. V. (2011). Bibliohrafichna produktsiia yak zasib zadovolennia informatsiinykh potreb korystuvachiv bibliotek. In Bibliotechno-informatsiina infrastruktura medychnoi, farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy: tradytsiinyi ta innovatsiinyi shliakhy rozvytku: Proceedings of the Conference, Kharkiv, May 26–27, 2011 (pp. 73–77). Kharkiv [in Ukrainian].

Shvetsova-Vodka, H. M. (2013). Personalna ta biobibliohrafiia: terminolohichni mitky. In Personalna ta biobibliohrafiia v tekhnolohiiakh upravlinnia znanniamy: Proceedings of the International Training seminar, Kharkiv, April 4, 2013 (pp. 46–53). Kharkiv [in Ukrainian].

Iatsenko, O. (2011). Personalni bibliohrafichni pokazhchyky – vazhlyvyi skladnyk u vidtvorenni zhyttia i tvorchosti ukrainskykh diiachiv. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 31, 461–475 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Веремчук, О., & Матвійчук, О. (2020). Персональні бібліографічні покажчики як достовірне джерело історико-біографічних досліджень. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-90-101

Номер

Розділ

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі