Уніфікація побудови каталогів електронних ресурсів бібліотеки на основі онтологічного підходу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-102-109

Ключові слова:

бібліотечна діяльність, електронний каталог, інформаційно-комунікаційні технології, онтологічний підхід, інформаційна діяльність.

Анотація

Дослідження присвячено питанням впровадження сучасного онтологічного підходу в діяльність бібліотечних організацій. Виявлено, що електронним каталогом у сучасному розумінні є не простий перелік наявних у книгосховищі видань, розташований на цифровому носії. Фактично, зараз говорячи «електронний каталог» ми розуміємо досить складну інформаційну систему управління знаннями, що обслуговується відповідним програмним забезпеченням, має визначені протоколи взаємодії із користувачами та персоналом, який обслуговує, використовує певний інтерфейс доступу, систему пошуку інформації, технологію доставки результатів запитів даних до користувача тощо. Викладений в дослідженні матеріал дозволяє стверджувати, що онтологічний підхід може бути використано для уніфікації побудови електронних каталогів. Така уніфікація забезпечується поєднанням наявних баз даних із масивами неструктурованої та слабоструктурованої інформації, шляхом семантичного анотування (створення метаданих). Використання онтологій дає змогу перебороти проблему семантичної гетерогенності та може забезпечити подачу об’єктів каталогізації  так, що вони стають придатними для машинної обробки. Крім того, у статті розкриті основні проблеми впровадження онтологічного підходу для роботи із електронними каталогами, вирішення яких потребує подальших досліджень. Це: проблема автоматичного створення онтології з наявних масивів даних; вибір методики моделювання предметної області для забезпечення узгодженості розробки нових і вже створених онтологій; проблема узагальнення онтології, побудова метаонтологій, що об’єднують різні дані і знання; проблема об’єднання представлення й інформаційного пошуку; з’єднання запитів користувачів і прив’язки даних до деякої позиції в каталозі. Остаточна мета полягає в тому, щоб виявляти інформаційну потребу протягом обробки запиту на пошук інформації. Таким чином означається, що онтологічний підхід є одним із найбільш перспективних для забезпечення потреб користувачів, проте вимагає додаткових наукових досліджень.

Біографія автора

Андрій Гуралюк, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

кандидат педагогічних наук, с.н.с., завідувач сектору ІКТ і наукометрії

Посилання

Гуралюк А.Г. Бібліотека в інформаційному суспільстві: онтологічний підхід. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». 2020. Вип. 8 (15). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/ 192/210 (дата звернення: 05.10.2020).

Гуралюк А. Г., Ростока М. Л., Барвіцька Г. К. Практичне застосування онтологічного підходу в комп’ютерних системах. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». 2019. Вип. 6(11). Crosreff: DOI-prefix 10.33296. eISSN: 2707-0255.

Ермолаев, К. А. Использование онтологии для управления знаниями предприятия. Исслед. по информ. Казань: Отечество. 2007. № 12. С. 65–78. URL: http://www.mathnet.ru/links/ b3867c68d435400059f5af01cda1dee4/ipi186.pdf (дата звернення: 05.10.2020).

Иванова, Е. В. Информатизация библиотеки в школе: зачем она нужна детям и взрослым? Б-ка в шк. 2009. 1–15 июля. (№ 13). С. 2–4.

Когаловский М. Р. Метаданные в компьютерных системах. Программирование. 2013. № 4. С. 28–46.

Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2012. 375 с.

Словарь по информации, библиотечному и издательскому делу. М. : ВИНИТИ РАН. 2007.

Товпига А. В., Маєвський О. В. Показники ефективності інформаційного пошуку. Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25–26 листопада 2015 року. Тернопіль : ТНТУ, 2015. Т. 2. С. 64–65.

Тузовский А. Ф. Онтолого-семантические модели в корпоративных системах управления знаниями. Томск : ТПУ, 2007.

Филаткина Т. М. Информатизация библиотечного дела: ключевые направления. Материалы XXII научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов национального исследовательского мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва. Саранск. 2018. URL: https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_37293505_94601266.pdf (дата звернення: 05.10.2020).

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Guraliuk, A. G. (2020). Biblioteka v informatsiinomu suspilstvi: ontolohichnyi pidkhid [Library in the information society: ontological approach]. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 8 (15). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/ 192/210 [in Ukrainian].

Guraliuk, A. G., Rostoka, M. L. & Barvitska, H. K. (2019). Praktychne zastosuvannia ontolohichnoho pidkhodu v kompiuternykh systemakh. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 6 (11). Crosreff: DOI-prefix 10.33296. eISSN: 2707-0255 [in Ukrainian].

Ermolaev, K. A. (2007). Yspolzovanye ontolohyy dlya upravleniya znaniyami predpriyatiya. Issledovaniia po informatike, 12, 65–78. Retrieved from http://www.mathnet.ru/links/3867c68d435400059f5af01cda1dee4/ipi186.pdf [in Russian].

Ivanova, E. V. (2009, July 1–15). Informatizatsiya biblioteki v shkole: zachem ona nuzhna detyam i vzroslym? Biblioteka v shkole, 13, pp. 2–4 [in Russian].

Kogalovskij, M. R. (2013) Metadannye v kompyuternykh sistemakh. Programmirovanie, 4, 28–46 [in Russian].

Lobuzina, K. (2012). Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti : monohrafiia [Technologies for knowledge resources organization in library and information activities: monograph]. Kyiv: NBUV, 2012 [in Ukrainian].

Slovar po informatsii, bibliotechnomu i izdatelskomu delu. (2007). Moskva: VINITI RAN [in Russian].

Tovpyha, A. V., Maievskyi, O. V. (2015). Pokaznyky efektyvnosti informatsiinoho poshuku. In Zbirnyk tez dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii» (November 25-26, 2015) (Vol. 2, pp. 64–65). Ternopil : TNTU [in Ukrainian].

Tuzovskij, A. F. (2007). Ontologo-semanticheskie modeli v korporativnykh sistemakh upravleniya znaniyami. Tomsk: TPU [in Russian].

Filatkina, T. M. (2018). Informatizatsiya bibliotechnogo dela: klyuchevye napravleniya [Informatization of librarianship: important directions.]. Materialy XXII nauchno-prakticheskoj konferentsii molodykh uchenykh, aspirantov i studentov natsionalnogo issledovatelskogo mordovskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. P. Ogaryova. Saransk. Retrieved from https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_37293505_94601266.pdf [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Гуралюк, А. (2020). Уніфікація побудови каталогів електронних ресурсів бібліотеки на основі онтологічного підходу. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-102-109

Номер

Розділ

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі