Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-110-124

Ключові слова:

національна бібліографія України, ретроспективна національна бібліографія, Український бібліографічний репертуар, українське книгознавство, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, галузеві покажчики.

Анотація

У статті висвітлено діяльність національних та провідних галузевих бібліотек у напрямі розвитку ретроспективної національної бібліографії України. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові й спеціальні методи пізнання. Застосовувався джерелознавчий пошук та аналіз основних публікацій. При вивченні досліджуваної проблеми як цілісного об’єкта використано системний підхід. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому комплексно досліджено реалізацію створення Українського бібліотечного репертуару, здійснено аналіз основних покажчиків, визначено внесок окремих бібліографів і установ. Встановлено, що у 1990-ті – 2000-ні роки надавалося великого значення осмисленню та визначенню методико-теоретичних засад формування національної системи рукописної, архівної і книжкової україніки, бібліографічна діяльність і бібліографування документів бібліотек були визначальними складовими цієї системи. Створення Українського бібліографічного репертуару тісно пов’язане з діяльністю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Педагогічний сегмент інформаційних ресурсів широко представлений у ретроспективній бібліографії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, де відображено різні типи й види рідкісних видань, розкрито зміст педагогічних часописів, навчальних видань. Схарактеризовано низку галузевих покажчиків (каталогів), якими відзначається діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у напрямі створення ретроспективної національної бібліографії. Наголошено, що результати діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у напрямі галузевої україніки сприяли популяризації ресурсів бібліотеки та здійсненню науково-інформаційного забезпечення потреб освітян.

Біографії авторів

Тетяна Добко, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів

Лариса Пономаренко, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

кандидат наук із соціальних комунікацій, в.о. завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів

Посилання

Национальная библиография в электронную эру: руководство и новые направления развития / Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений ; ред. Майя Жумер ; пер. с англ. Н. К. Леликовой. Мюнхен : К. Г. Заур, 2009. 132 с. (Серия публикаций ИФЛА по библиографическому учету. Т. 39). URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/39-ru.pdf (дата звернення: 10.09.2020).

Добко Т. В. Развитие библиографоведения в Украине: этапы и тенденции. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сборник. Киев, 2006. Вып. 4. С. 295–308.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002): монографія / Нац. б-ка України ім.. В. І. Венадського ; Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, Н. П. Бондар [та ін.] ; відп. ред. Л. Д. Дубровіна. Київ, 2019. С. 236.

Архівна та рукописна україніка : матеріали розшир. міжвід. наради по обговоренню Держ. прогр. "Архівна та рукописна україніка", Київ, 17 жовт. 1991 р. / АН України, Ін-т укр. археографії, Голов. арх. упр. при Кабінеті Міністрів України, Спілка архівістів України ; [упоряд. О. Тодійчук ; відп. ред. Г. Боряк]. Київ : Ін-т укр. археографії, 1992. 120 с. (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; вип. 1) (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 18).

Український бібліографічний репертуар (1798–1923): метод. рек. на допомогу складанню / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. Р. С. Жданова. Київ, 1999. 104 с.

Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку : матеріали міжвід. конф. 12-14 квіт. 1994 р., м. Київ / Національна парламент. б-ка України ; наук. ред. А. П. Корнієнко. Київ, 1995. 150 с.

Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. 25–26 серпня 1995 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; ред. Л. І. Крушельницька [та ін.]. Львів, 1996. 469 с.

Омельчук В.Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки. Бібл. вісн. 1995. № 5. С. 3–7.

Омельчук В. Е. Национальная библиография Украины Вестн. БАЕ. 2001. № 2. С. 37–43.

Омельчук В.Е. Национальная библиография Украины. Библиотеки национальной Академии наук Украины: проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2000. Вып. 1. С. 186–195.

Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. / Л. В. Бєляєва [та ін.] ; ред. Л. А. Дубровіна [та ін.]. Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. Т. 1–3. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003116 ; http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003115 http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003101 (дата звернення: 10.09.2020).

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002–2019) : [колект. монографія] / В. І. Попик, Т. В. Добко, С. С. Кіраль [та ін. ] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2019. 251 с.

Романюк М. Сімнадцять років творчого поступу і наукових здобутків. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. Львів, 2010. Вип. 2 (18). С. 107–120.

Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII – початок XX ст.) із фондів бібліотек України : (метод. посіб.) / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, НПБ України ; [уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. Г. М. Лисиця ; відп. ред.: В. О. Кононенко, С. О. Басенко]. Київ, 2005. 124 с.

Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : історико-бібліогр. дослідж. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Іващенко В. М., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В., Палійчук Р. І., Гулак В. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Наконечна З. І. ; літ. ред. Домбровська Л. В. ; наук. консультант Сніцарчук Л. В. ; рецензенти: Зайченко І. В., Добко Т. В. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г. ; комп’ют. наб. Бондарчук О. Б.]. Київ : Четверта хвиля, 2009. 128 с. (До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського).

Бондарчук О. Б. Каталог «Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського» як джерело сучасних історіографічних досліджень. Вісн. Кн. палати. 2019. № 1. С. 49–51.

Бондарчук О. Б. Галузеві періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як джерело сучасних історіографічних досліджень. Науково-педагогічні студії. 2018. Вип. 2. DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-119-126.

Добко Т. В., Шкаріна В. А. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи. Бібліотечний вісник. 2017. № 6. C. 50–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_6_14 (дата звернення: 10.09.2020).

Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки: [затв. Постановою Президії НАН України від 25 грудня 2013 року, № 187]. С. 62,64. URL: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-131225-187-1.pdf (дата звернення: 10.09.2020).

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mezhdunarodnaia federatsyia bibliotechnykh assotsyatsyi i uchrezhdenii. (2009). Natsyonalnaia bibliografiia v elektronnuiu eru: rukovodstvo i novyie naprovleniia razvitiia [National bibliography in the electronic epoch: A guide and new directions of development]. Munich: K.G.Zaur. (Series of IFLA publications on bibliography, Vol. 39). Retrieved from https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/39-ru.pdf [in Russian].

Dobko, T. V. (2006) Razvitie bibliografovedeniia v Ukraine: etapy i tendentsii. In Biblioteki natsionalnykh akademii nauk: problemy funktsionirovaniia tendentsii razvitiia: nauchno-prakticheskii i teoreticheskii sbornik [Libraries of the National Academies of Science: problems of functioning and trends of development: scient.- pract. and theoret. collect.], 4, 295–308. Kiev [in Russian].

Antoniuk, T.I., Arsieienko, N.P., Bondar, N.P. et al. (2019). Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V.I.Vernadskoho u pershe desiatylittia nezalezhnosti Ukrainy (1991-2002): monohrafiia [V.I.Vernadskyi National Library of Ukraine in the first decade of Ukraine’s independence (1991-2002): A monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

AN Ukrainy, Instytut Ukrainskoi arkheohrafii, Holovne arkhitekturne upravlinnia pry Kabineti Ministriv Ukrainy, Spilka arkhivistiv Ukrainy (1992). Arkhivna ta rukopysna ukrainika: materialy rozshyrenoi mizhvidomchoi narady po obhovorenniu Derzhavnoi prohramy “Arkhivna ta rukopysna ukrainika, Kyiv, 17 zhovtnia 1991 r. (1992). [Archive and manuscript Ukrainistics: materials of the session on the State program “Archive and manuscript Ukrainika”, Kyiv, October 17, 1991]. Kyiv: Instytut Ukrainskoi arkheohrafii [in Ukrainian].

Zhdanova R. S. (Comp.) (1999). Ukrainskyi bibliohrafichnyi repertuar (1798–1923): metodychni rekomendatsii na dopomohu skladanniu [Ukrainian bibliographic repertoire (1798–1923): methodical recommendations to help compile]. Kyiv: Natsionalna parlamentska biblioteka Ukrainy [in Ukrainian].

Korniienko, A.P. (Ed.). (1995). Natsionalna bibliohrafiia Ukrainy: stan i tendentsii rozvytku: materialy mizhvidomchoi konferentsii 12-14 kvitnia 1994 r., m. Kyiv [National bibliography of Ukraine: The State and Tendencies of Development: proceedings of conference]. Kyiv [in Ukrainian].

Teoretychni ta orhanizatsiini problemy formuvannia repertuaru ukrainskoi knyhy ta periodyky: dopovidi ta povidomlennia Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii 25-26 serpnia 1995 r. (1996). [Theoretic and organizational problems of formation of Ukrainian book repertoire and periodics: proceedings of conference]. Lviv [in Ukrainian].

Omelchuk, V.YU. (1995). Natsionalna bibliohrafiia Ukrainy: tendentsii rozvytku, problemy rozrobky [National bibliography of Ukraine: Tendencies of development, problems of elaboration]. Bibliotechny visnyk, 5, 3-7 [in Ukrainian].

Omelchuk, V. E. (2001). Natsyonalnaia bibliografiia Ukrainy [National bibliography of Ukraine]. Vestnik BAYe, 2, 37-43 [in Ukrainian].

Omelchuk V. E. (2000). Natsionalnaia bibliografiia Ukrainy [National bibliography of Ukraine]. Biblioteki natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy: problemy funktsionirovaniia tendentsii razvitiia [Libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine: Problems of Functioning, Development Trends] (Vol. 1, pp. 186–195). Kiev [in Russian].

Bieliaieva L. V. et al., Dubrovina, L. A. (Ed.) (2019). Mizhnarodnyi zvedenyi kataloh-repertuar ukrainskoi knyhy, 1798-1923 : Naukovo-bibliohrafichne vydannia. [International consolidated catalog-repertoire of Ukrainian books, 1798-1923: Scientific and bibliographic edition] (Vols. 1–3). Kyiv : Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vepnadskoho. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003116; http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003115 http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003101 [in Ukrainian].

Popyk, V. I., Dobko, T. V., Kiral, S. S. et al. (2019). Natsionalʹna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadsʹkoho: rozvytok natsionalʹnoi bibliohrafii, biohrafichnykh doslidzhenʹ ta naukovo-bibliohrafichnoi diyalʹnosti (2002–2019) : [V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine: the development of national bibliography, biographical research and scientific and bibliographic information activities (2002–2019): [collective monograph]]. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine [in Ukrainian].

Romaniuk, М. (2010). Simnadtsiat rokiv tvorchoho postupu i naukovykh zdobutkiv [Seventeen years of creativity and scientific success]. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka: A collection of scientific works, 2(18), 107-120. Lviv [in Ukrainian].

Zhdanova R. S. (cоmp.), Rohova P. I., Kononenko V. O., Basenko S. O. (ed.) (2005). Ukladannia drukovanykh katalohiv knyh hrazhdansʹkoho druku (XVIII – pochatok XX st.) iz fondiv bibliotek Ukrainy : (metod. posib.) [Compilation of printed catalogs of books of the civil press (XVIII – the beginning of the XX century) from the funds of libraries of Ukraine: (methodical manual]. Kyiv: DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynsʹkoho, NPB Ukrayiny [in Ukrainian].

Matsibora, N. H., Ivashchenko, V. M., Bondarchuk, O. B., Dombrovska, L. V., Paliichuk, R. I. & Hulak, V. M. (Comps.) (2009). Zhurnaly psykholoho-pedahohichnoi tematyky XIX – pochatku XX st. z fondu Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho” : istoryko-bibliohrafichne doslidzhennia [Journals of psychological and pedagogical subjects of the XIX - the beginning of the XX century from the fund of the V. Sukhomlynskyi State Scientific Pedagogical Library of Ukraine: historical and bibliographic research]. Kyiv : Chetverta khvylia , 2009 [in Ukrainian].

Bondarchuk, O. B. (2019). Kataloh «Periodychni vydannia 1917–1945 rr. u fondi DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho» yak dzherelo suchasnykh istoriohrafichnykh doslidzhen [Catalog "Periodic issues of 1917-1945 in the fund of V. Sukhomlynskyi State Scientific Pedagogical Library of Ukraine"as a source of modern historiographical research]. Bulletin of the Book Chamber, 1, 49–51 [in Ukrainian].

Bondarchuk, O. B. (2018). Haluzevi periodychni vydannia 1917–1945 rr. u fondi Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho yak dzherelo suchasnykh istoriohrafichnykh doslidzhen [Periodic issues of 1917–1945 in the fund of V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as a source of modern historiographic researches]. Naukovo-pedahohichni studii, 2. DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-119-126 [in Ukrainian].

Dobko, T. V., & Shkarina, V. A. (2017). Natsionalna bibliohrafiia Ukrainy: zdobutky, problemy, perspektyvy [National Bibliography of Ukraine: gains, problems, prospects]. Library journal, 6, 50–52. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_6_14 [in Ukrainian].

Kontsepsiia rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy na 2014-2023 roky: zatverdzhena Postanovoiu Prezydii NAN Ukrainy vid 25 hrudnia 2013 roku, № 187 [Conception of development of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2014-2023: approved by the decree of the National Academy of Sciences of Ukraine as of December 25, 2013, N187]. Retrieved from http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-131225-187-1.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Добко, Т., & Пономаренко, Л. (2020). Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-110-124

Номер

Розділ

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі