Науково-інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання в Україні

Автор(и)

  • Сніжана Тарнавська ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0981-939X

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-125-138

Ключові слова:

патріотизм, довідкові видання, методичні рекомендації, бібліографічні покажчики, хрестоматії, електронні ресурси, наукові бібліотеки.

Анотація

У статті висвітлено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо науково-інформаційного забезпечення національно-патріотичного виховання в Україні крізь призму підготовлених інформаційних ресурсів. Презентовано основні праці бібліотеки з окресленої тематики, розкрито їх структуру та зміст. Зокрема, відображено роль «Аналітичного вісника у сфері освіти й науки» в забезпеченні інформаційних потреб користувачів; представлено аналітичні та реферативні огляди, рекомендаційні бібліографічні списки національно-патріотичної проблематики. Розглянуто методичні рекомендації «Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи». Підкреслено, що у виданні презентовано широкий спектр різноманітних форм та методів бібліотечної роботи з національно-патріотичного виховання, що сприяє реалізації виховного потенціалу кожного бібліотекаря. Акцентовано увагу на структурно-змістовій характеристиці науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні». Відзначено різноманітність представлених у виданні матеріалів, що охоплюють різні освітні ланки – від дошкільної до післядипломної педагогічної освіти. Розкрито джерелознавчий потенціал із досліджуваного питання хрестоматії «Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017)». Проаналізовано збірники матеріалів науково-практичних семінарів національно-патріотичної тематики. Охарактеризовано електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу», який популяризує здобутки національної освіти й педагогічної думки та сприяє формування національно-патріотичних почуттів. Аргументовано, що фахівці бібліотеки здійснюють вагому роботу щодо науково-інформаційного забезпечення національно-патріотичного виховання.

Біографія автора

Сніжана Тарнавська, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

вчений секретар

Посилання

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довідковий бюлетень / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/періодичні-видання-бібліотеки/13392-2/.

Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017) : хрестоматія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л. та ін. ; наук. ред.: Сухомлинська О. В., Березівька Л. Д.]. Вінниця : Твори. 2019. 525 с.

Березівська Л. Д. Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних почуттів. Рідна школа. 2016. № 7. С. 10–15.

Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач біографічного знання. Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. досліджень. Київ, 2015. Вип. 12. С. 283–296.

Березівська Л. Д. Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як основа професійної підготовки педагогів. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju : зб. наук. пр. : у 2 т. / НАПН України [та ін.]. Київ, 2019. Т. 2. С. 222–228.

Березівська Л. Д. Ідея національно-патріотичного виховання школярів у добу Української революції : за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920). Рідна школа. 2016. № 1. С. 57– 62.

Березівська Л. Д. Ідеї В. О. Сухомлинського про роль учителя у вихованні в учнів патріотичних почуттів у руслі розбудови нової української школи. Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Вип. 69. С. 19–22.

Бондар Л. М. Комплектування фонду шкільної бібліотеки на допомогу національно-патріотичному вихованню дітей та молоді. Таврійс. вісн. освіти. 2017. № 3. С. 285–295.

Бондарь Л. Н. Роль школьной библиотеки в воспитании гражданина-патриота. INFOLIB : информ.-библ. вестник Нац. б-ки Узбекистана им. Алишера Навои. Ташкент, 2018. № 3. С. 50–53.

Видатні педагоги України та світу : електрон. інформ.-бібліогр. ресурс / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/ (дата звернення: 20.09.2020).

Годецька Т. І. Проблеми національно-патріотичного виховання у засобах масової інформації. Директор школи, ліцею, гімназії. К. 2015. № 4/5. С. 81–84.

З Україною в серці : зб. поезій / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. Київ : Фенікс, 2016. 256 с.

Заліток Л. М. Витоки патріотизму за літературною спадщиною Василя Сухомлинського. Справи сімейні. 2016. № 6. С. 16–17.

Кемпе В. Ю. Видова різноманітність навчальної літератури у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань національно-патріотичного виховання. Таврійськ. вісн. освіти. 2016. № 2. С. 257–264.

Кропочева Н. М. Бібліографічна складова системи інформаційного супроводу наукових досліджень з питань національно-патріотичного виховання. Нова пед. думка. 2019. № 4. С. 153–158.

Кропочева Н. М. Інформаційний супровід національно-патріотичного виховання: законодавчо-нормативний аспект. Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Серія: Педагогічні науки. Херсон, 2018. Вип. 81, т. 3. С. 93–99.

Кропочева Н. М. Тематичний спектр публікацій з проблеми національно-патріотичного виховання в закладах вищої освіти (за матеріалами бібліографічного дослідження [2014–2018 рр.]). Наук. пр. Нац. Бібл. України ім. В. І. Вернадського. 2019. Вип. 55. С. 92–106.

Національно-патріотичне виховання в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; авт. вступ. ст.: Бех І. Д., Журба К. О. ; упоряд.: Страйгородська Л. І., Пономаренко Л. О., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. Київ : б. в., 2019. 368 с. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/National_patriotic_education_2019.pdf (дата звернення: 20.09.2020).

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко. Київ ; Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. 103 c.

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 черв. 2015 р. № 641 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15 (дата звернення: 20.09.2020).

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки : Указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580/2015. Офіц. вісн. Президента України. 2015. № 23. Ст. 1319.

Рабаданова Л. В. Бібліометричний аналіз наукових публікацій в галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (1998–2015 рр.). Вісн. Кн. палати. 2016. №2. С. 7–13.

Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Мося́ І. А.]. Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. 103 с. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Development_of_education_thesis_2017.pdf (дата звернення: 20.09.2020).

Страйгородська Л. І. Національно-патріотичне виховання в розрізі публікацій українських педагогів-просвітителів О. К. Дорошкевича та С. Ф. Черкасенка. Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. Херсон, 2016. Вип 71 (2). С. 26–30.

Стратегія національно-патріотичного виховання : затв. Указом Президента України від 18 трав. 2019 р. № 286/2019. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15 (дата звернення: 20.09.2020).

Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару /ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Філімонова Т. В. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В. ; рецензенти: Сухомлинська О. В., Коляда Н. М.]. Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. 60 с. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/ЗБІРНИК-ОСТАТОЧНИЙ.pdf.

Хемчян І. І. Всеукраїнський вебінар «Виховуємо громадянина – патріота України». Шкіл. б-ка плюс. 2016. Січ. (№ 1/2). С. 4.

Хемчян І. І. Всеукраїнських форум «Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей на молоді». Шкіл. б-ка плюс. 2017. Січ. (№ 1/2). С. 8–10.

Хемчян І. І. Формування патріотизму як основа виховної роботи шкільної бібліотеки. Шкіл. б-ка плюс. 2016. Листоп. (№ 21/22). С. 2–6.

Хопта С. М. Філософські засади національного виховання у дитячих творах Олени Пчілки (на основі збірки «Годі, діточки, вам спать!). Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 16 (Т. 2). С. 32–37.

Якубовський В. І. Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання через комплексні бібліотечні заходи. Вісн. Кн. палати. 2016. № 6. С. 22–25.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine. Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky [Analytical Bulletin in the field of education and science] : dovidkovyi biuleten. Retrieved from https://dnpb.gov.ua/ua/періодичні-видання-бібліотеки/13392-2/ [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V., Berezivska, L. D., Havrylenko, T. L., Lapaienko, S. V., Oryshchenko, I. O., Khopta, S. M. … Sukhomlynska, L. V. (2019). Antolohiia tekstiv z reformuvannia osvity v Ukraini: prohramy, kontseptsii, proekty (1991–2017) [Anthology of texts on education reform in Ukraine: programs, concepts, projects (1991–2017)]: Khrestomatiia. Kyiv; Vinnytsia: TVORY [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2016). Vasyl Sukhomlynskyi pro dzherela formuvannia v shkoliariv patriotychnykh pochuttiv [Vasyl Sukhomlynsky about the sources of formation of patriotic feelings in schoolchildren]. Ridna shkola, 7, 10–15 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2015). Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho yak intehrator i poshyriuvach pedahohichnoho biohrafichnoho znannia [V.O. Sukhomynsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as an integrator and disseminator of pedagogical biographical knowledge]. Ukrainska biohrafistyka = Biographistica Ukrainica, 12, 283–296 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2019). Elektronnyi informatsiino-bibliohrafichnyi resurs «Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu» yak osnova profesiinoi pidhotovky pedahohiv [Electronic information and bibliographic resource «Outstanding teachers of Ukraine and the world» as a basis of teacher professional training]. Osvita dlia myru = Edukacja dla pokoju : zbirnyk naukovykh prats (Vol. 2, pp. 222–228). Kyiv [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2016). Ideia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia shkoliariv u dobu Ukrainskoi revoliutsii : za materialamy zhurnalu «Vilna ukrainska shkola» (1917–1920) [The idea of national-patriotic education of schoolchildren in the Ukrainian Revolution Period: on materials of the Ukrainian pedagogical «Vilna Ukraiinska Shkola» journal]. Ridna shkola, 1, 57–62 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2019). Idei V. O. Sukhomlynskoho pro rol uchytelia u vykhovanni v uchniv patriotychnykh pochuttiv u rusli rozbudovy novoi ukrainskoi shkoly [V. O. Sukhomlinsky’s ideas on the role of the teacher in students’ patriotic education feelings of the new Ukrainian school]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Seriia 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Naukovyi chasopys National pedagogical Dragomanov university. Series 5.Pedagogical sciences: realias and perspectives], 69, 19–22 [in Ukrainian].

Bondar, L. M. (2017). Komplektuvannia fondu shkilnoi biblioteky na dopomohu natsionalno-patriotychnomu vykhovanniu ditei ta molodi [Acquisition of the school library fund to help national and patriotic education of children and youth]. Tavriiskyi visnyk osvity, 3, 285–295 [in Ukrainian].

Bondar, L. N. Rol shkolnoj biblioteki v vospitanii grazhdanina-patriota. [The role of the school library in the education of a citizen-patriot]. INFOLIB : informatsionno-bibliotechnyj vestnik Natsionalnoj biblioteki Uzbekistana im. Аlishera Navoi. Tashkent, 3, 50–53 [in Russian].

V. O. Sukhomlynskyi state scientific and pedagogical library of Ukraine (2020). Vydatni pedahohy Ukrainy ta svitu: elektronyi informatsiino-bibliohrafichnyi resurs [Outstanding teachers of Ukraine and the world : еlectronic information and bibliographic resource]. Retrieved from https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/ [in Ukrainian].

Hodetska, T. I. (2015). Problemy natsionalno-patriotychnoho vykhovannia u zasobakh masovoi informatsii [The problems of national-patriotic education in mass media]. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, 4/5, 81–84 [in Ukrainian].

Khemchian, I. I., Bila, L. O., & Ruban A. I. (2016). Z Ukrainoiu v sertsi [With Ukraine in the heart]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Zalitok, L. M. (2016). Vytoky patriotyzmu za literaturnoiu spadshchynoiu Vasylia Sukhomlynskoho [The origins of patriotism in the literary heritage of Vasyl Sukhomlynsky]. Spravy simeini, 6,16–17 [in Ukrainian].

Kempe, V. Yu. (2016). Vydova riznomanitnist navchalnoi literatury u fondi DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho z pytan natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [Species diversity of educational literature in the fund of V.O. Sukhomynsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine on issues of national and patriotic education]. Tavriiskyi visnyk osvity, 2, 257–264 [in Ukrainian].

Kropocheva, N. M. (2019). Bibliohrafichna skladova systemy informatsiinoho suprovodu naukovykh doslidzhen z pytan natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [Bibliographic component of the system of information support of scientific research on national-patriotic education]. Nova pedahohichna dumka, 4, 153–158. [in Ukrainian].

Kropocheva, N. M. (2018). Informatsiinyi suprovid natsionalno-patriotychnoho vykhovannia: zakonodavcho-normatyvnyi aspekt [The informations support of national patriotic education: legislative and normative aspects]. Zbirnyk naukovykh prats [Khersonskoho derzhavnoho universytetu]. Seriia: Pedahohichni nauky. Kherson, 81 (3), 93–99 [in Ukrainian].

Kropocheva, N. M. (2019). Tematychnyi spektr publikatsii z problemy natsionalno-patriotychnoho vykhovannia v zakladakh vyshchoi osvity (za materialamy bibliohrafichnoho doslidzhennia [2014–2018 rr.]) [Thematic spectrum of publications on problems of national-patriotic education in higher education institutions (by bibliography |2014–2018|)]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine], 55, 92–106 [in Ukrainian].

Straihorodska, L. I., Ponomarenko, L. O., Tarnavska, S. V., Verbova V. V., Kropocheva N. M., & Mushka, I. V. (2019). Natsionalno-patriotychne vykhovannia v Ukraini [National- patriotic education in Ukraine]: Naukovo-dopomizhnyi bibliohrafichnyi pokazhchyk. Kyiv. Retrieved from http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/National_ patriotic_education_2019.pdf [in Ukrainian].

Khemchian, I. I., Bondar, L. M., Dobko, T. V., & A. I. Ruban (2017). Patriotychne vykhovannia u shkilnykh bibliotekakh: metody ta pidkhody [Patriotic education in school libraries: methods and approaches]. Kyiv ; Vinnytsia : Korzun D. Yu [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine (2015). Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi, Zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi ta Metodychnykh rekomendatsii shchodo natsionalno-patriotychnoho vykhovannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16 cherv. 2015 r. № 641 [On approval of the Concept of national patriotic upbringing of children and youth, Measures to implement the Concept of national patriotic upbringing of children and youth and Methodical recommendations on national patriotic upbringing in general educational institutions: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 16, 2015 № 641]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15 [in Ukrainian].

President of Ukraine (2015). Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016–2020 roky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 zhovtnia 2015 r. № 580/2015 [On the Strategy of national patriotic education of children and youth for 2016–2020: Decree of the President of Ukraine dated October 13, 2015 № 580/2015]. Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy, 23, 1319 [in Ukrainian].

Rabadanova, L. V. (2016). Bibliometrychnyi analiz naukovykh publikatsii v haluzi natsionalno-patriotychnoho vykhovannia v zahalnoderzhavnii referatyvnii bazi danykh «Ukrainika naukova» (1998–2015 rr.) [Bibliometric analysis of scientific publications in the field of national-patriotic education in the national abstract database «Scientific Ukraine» (1998-2015)]. Visnyk Knyzhkovoi palaty = Bulletin of the Book Chamber, 2, 7–13 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D., Zozulia, S. M., & Straihorodska L. I. (Red.). (2017). Rozvytok osvity v dobu Ukrainskoi revoliutsii (1917–1921) : zbirnyk materialiv Vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru [Development of education in the days of the Ukrainian revolution (1917–1921) : collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical seminar]. Kyiv : [DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho]. Retrieved from https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Development_of_education_thesis_2017.pdf [in Ukrainian].

Straihorodska, L. I. (2016). Natsionalno-patriotychne vykhovannia v rozrizi publikatsii ukrainskykh pedahohiv-prosvityteliv O. K. Doroshkevycha ta S. F. Cherkasenka [National-patriotic education in the publications of the Ukrainian teachers-enlighteners O. K. Doroshkevych and S. F. Cherkasenko]. Zbirnyk naukovykh prats [Khersonskoho derzhavnoho universytetu]. Seriia: Pedahohichni nauky, 71 (2), 26–30 [in Ukrainian].

President of Ukraine (2019). Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia : zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 18 trav. 2019 r. № 286/2019 [Strategy of national-patriotic education : approved by the Decree of the President of Ukraine dated May 18, 2019 № 286/2019]. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15 [in Ukrainian].

Berezivska, L. D., Zozulia, S. M., & Filimonova T. V. (Red.). (2016). Ukrainski pedahohy pro natsionalno-patriotychne vykhovannia : zbirnyk materialiv Vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru [Ukrainian teachers about national-patriotic education : collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical seminar]. Kyiv : [DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho]. Retrieved from https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/ЗБІРНИК-ОСТАТОЧНИЙ.pdf [in Ukrainian].

Khemchian, I. I. (2016, January). Vseukrainskyi vebinar «Vykhovuiemo hromadianyna – patriota Ukrainy» [All-Ukrainian webinar «Educating a citizen – a patriot of Ukraine»]. Shkilna biblioteka plius, 1/2, 4 [in Ukrainian].

Khemchian, I. I. (2017, January). Vseukrainskykh forum «Misiia bibliotek navchalnykh zakladiv u natsionalno-patriotychnomu vykhovanni ditei na molodi» [All-Ukrainian forum «Mission of libraries of educational institutions in national-patriotic education of children on youth»]. Shkilna biblioteka plius, 1/2, 8–10 [in Ukrainian].

Khemchian, I. I. (2016, November). Formuvannia patriotyzmu yak osnova vykhovnoi roboty shkilnoi biblioteky [Formation of patriotism as a basis of educational work of school library]. Shkilna biblioteka plius, 21/22, 2–6 [in Ukrainian].

Khopta, S. M. (2019). Filosofski zasady natsionalnoho vykhovannia u dytiachykh tvorakh Oleny Pchilky (na osnovi zbirky «Hodi, ditochky, vam spat!) [Philosophical basis of national upbringing in Olena Pchilka’s compositions for children (based on the collection of compositions «Kids, it’s time to be awake!»)]. Innovatsiina pedahohika, 16 (2), 32–37 [in Ukrainian].

Yakubovskyi, V. I. (2016). Informatsiine zabezpechennia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia cherez kompleksni bibliotechni zakhody[Information support of national-patriotic education through complex library activities]. Visnyk Knyzhkovoi palaty = Bulletin of the Book Chamber, 6, 22–25 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Тарнавська, С. (2020). Науково-інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання в Україні. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-125-138

Номер

Розділ

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають